Logo
Til DNT.no forside

HHTs vilkår for turdeltagelse

Generelle vilkår for deltagelse på HHTs turer. Gjeldende fra 30.08.2017

Publisert: 28. august 2023
Artikkel

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, leirer, arrangementer og kurs i Hamar og Hedemarken Turistforenings (HHTs) regi.

Deltagelse på HHTs aktiviteter skjer på eget ansvar. Turene er merket med nivå/ vanskelighetsgrad fra lett til svært krevende. Hver enkelt deltager må selv vurdere om man er i form til å delta på den aktuelle turen.

1. Påmelding
De fleste turer har ikke forhåndspåmelding. Da kan du møte opp direkte på oppgitt sted og tid. Eventuelle endringer blir så langt det er mulig kunngjort i lokalmedia og på HHTs hjemmeside www.hht.no. For turer med forhåndspåmelding melder du deg fortrinnsvis på via vår hjemmeside www.hht.no, alternativt til HHTs kontor. Aktivitetene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes evne til å gjennomføre turen, se pkt. 4.


2. Turpris
Turene er gratis med mindre egen turpris er oppgitt. Turer med betaling har vanligvis lavere pris for DNT-medlemmer enn ikke-medlemmer. Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt i turbeskrivelsen. HHT forbeholder seg rett til å øke/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 14 dager før avreise. Ytelser utover det turbeskrivelsen fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker. Medlemmer av DNT, Svenska Turistforeningen og Ferdafelags Islands får medlemspris på aktiviteten.


3. Betaling
Betaling skjer samtidig med påmelding på nett.

4. Deltakernes ansvar
Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er i stand til å delta på aktiviteten. Deltakerne må ha med seg egnede klær/utstyr (noe spesialutstyr kan leies av HHT). Se DNTs forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turleders anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra HHT. Deltakeren må selv bære eventuelle ekstraomkostninger.


5. Forsikringer

HHT vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. HHT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av aktivitetene. Vi anbefaler deltakerne å ha en kombinert reise- /ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring som gjelder ved sykdom, død i nær familie og lignende.


6. Avbestilling
HHT må varsles snarest dersom reservert plass ikke skal benyttes. Ved avbestilling gjelder: • Mer enn 14 dager før avreise: det innbetalte beløp tilbakebetales i sin helhet • 5–14 dager før avreise: 50 % av turprisen refunderes • 4–0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: ingen refusjon Deltaker må selv sørge for event. avbestillingsforsikring gjennom reiseforsikring.


7. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er HHT ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av dette. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden.


8. Avlysning av aktivitet
HHT kan avlyse en aktivitet på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få deltakere, mangel på turleder eller lignende. Avlyses en aktivitet på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.


9. Endring av aktiviteten
HHT skal gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer pga. endrede rutetider, åpningstider for overnattingssteder, vær- og føreforhold eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre aktiviteten som planlagt. Hvis mulig, skal HHT meddele vesentlige endringer før avreise. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av aktiviteten, skal turleder underrette deltakerne så snart som mulig..

10. Fotografering
Som deltaker på fellesturer arrangert av HHT kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt i DNTs/HHTs egne publikasjoner eller nettsider. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av, må du informere turleder om dette, helst før turen starter.


11. Reisegaranti
Enkelte turer vil falle inn under pakkereiseloven, og for de tilfeller er HHT medlem av Reisegarantifondet (RGF). For turer som HHT formidler/kjøper fra norsk eller utenlandsk turoperatør, plikter HHT å forvisse seg om at operatøren er medlem av RGF eller tilsvarende ordning

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem