Friluftsliv i et folkehelseperspektiv

Foto: Marius Dalseg Sætre

Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse gir gode helseeffekter, og friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og både fysisk og psykisk helse.

Forskning viser at fysisk aktivitet bidrar positivt til konsentrasjon, hukommelse og mental kapasitet og motvirker både depresjon og demens. Det å bevege seg, særlig i naturen, forebygger stress og utbrenthet, og er noe av det beste man kan gjøre for god hjernehelse (Hjelle, 2018).

Å få flere til å delta i fysisk aktivitet utendørs vil gi gode folkehelseeffekter. Det er i dag en utfordring at bare en tredjedel av befolkningen er så fysisk aktive som helsemyndighetene anbefaler (Helsedirektoratet, 2015), og at det er store sosiale forskjeller i aktivitetsnivå. DNT mener friluftsliv kan være en nøkkel til å få med mange som i dag er inaktive, fordi:

• Hele 78 prosent av befolkningen oppgir at de går på fotturer i skogen eller fjellet (SSB, 2017) – dette er en form for fysisk aktivitet mange trives med.
• Å være fysisk aktiv i naturen og nærmiljøet er den aktiviteten nordmenn oppgir at de helst ønsker å gjøre mer av (Helsedirektoratet 2014).
• Blant ulike former for fysisk aktivitet er friluftslivsaktiviteter de som viser størst grad av sosial likhet i deltakelse (Breivik og Rafoss, 2017). Å gå tur er den vanligste aktiviteten i alle grupper, og det er lav terskel for å bli med. 

Nærhet til natur og mulighetene for å være fysisk aktiv har avgjørende betydning for hvor aktive folk er (Meld St. 18 (2015-2016) Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet). Forutsetningen for å drive friluftsliv er at det er grønnstrukturer og naturområder nær der folk bor, og at det er godt merkede turmuligheter. I dag ligger bare om lag halvparten av norske boliger 500 meter eller nærmere nærturterreng (Helsedirektoratet, 2017). Skilting og merking av stier og turruter er også viktig for å øke bruken av nære turområder, slik man har sett for eksempel i Turskiltprosjektet (Vistad et al., 2018).

Forskning på folkehelse og friluftsliv

Norsk Friluftsliv har samlet en rekke studier som dokumenterer de positive effektene av fysisk aktivitet ute i naturen

Annonse

Annonse