Om folkehelsearbeid og friluftsliV

 • Hovedmålsettingen i friluftsliv- og folkehelsepolitikken er at en stor del av befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og fysisk aktivitet (Meld. St. 18 Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet og Meld.St 19 Folkehelsemeldingen -Mestring og muligheter)
 • Av forskjellige typer fysisk aktivitet som befolkningen utøver, er friluftslivsaktiviteter de som viser størst grad av sosial likhet i deltakelse. Å gå tur er den vanligste aktiviteten i alle grupper. 3 viktigste faktorer for motivasjon for at folk går på tur. 
  • Får trim og blir i bedre form
  • Kommer bort fra mas og stress
  • Opplever naturens stillhet og fred
 • Tilrettelegging for friluftsliv bidrar med andre ord til bedre helse i store deler av befolkningen.  Fremtidige utviklingstrekk som innvandring og urbanisering skaper behov for å tilpasse utviklingen i friluftslivet og også satse sterkt på friluftsliv i nærmiljøet, i og ved tettsteder og byer.
 • Nærhet til muligheter for å være fysisk aktiv har avgjørende betydning for hvor aktive folk er. Forutsetningen for å drive friluftsliv er at grønnstrukturen der folk bor blir ivaretatt allerede i starten av planarbeidet og at midler sikres til tilrettelegging og merking.
 • Friluftsliv er den aktiviteten som inaktive oppgir som enklest å bli med på. Friluftsliv kan utøves av alle, og allemannsretten gir folk rett til å ferdes fritt i utmark uten å betale. Mange friluftsaktiviteter krever også lite utstyr og er uten konkurransefokus.
 • Friluftslivet er en nøkkel til inkludering og som bidrar til bevegelse og naturopplevelser for nye grupper i befolkningen. Et viktig bidrag til forståelse av turkulturen i Norge, og «at man hilser på alle på tur».
 • Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse har dokumenterte helseeffekter og friluftsliv er en viktig kilde til helse og livskvalitet.
  • Reduserer stress, angst og depresjoner, påvirker immunforsvaret og øker levealder.
  • Stor verdi for barns utvikling, bedre konsentrasjon, refleksjonsevne, tilhørighet og identitet, økt sosial samhandling og bedre motoriske ferdigheter.
 • For barn og unge spiller familien en mindre rolle enn tidligere i rekrutteringen til friluftsliv, og mange unge opplever at de ikke kan delta på fritidsaktiviteter fordi de har dårlig råd. Samtidig vokser stadig flere norske barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. De frivillige organisasjonene, ofte i samspill med barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, blir viktigere for å lære barn og unge friluftsliv.
 • Regjeringens Fritidserklæring støtter opp under at alle barn skal ha rett til en fritidsaktivitet Videre har Regjeringens #Ungdomshelsestrategi et uttalt mål om at ungdom skal få erfaring og kunnskap om friluftsliv og mulighet til å utøve den formen for friluftsliv de ønsker.

DNTs kjernevirksomhet har betydning for folkehelse og aktivitet i Norge​​​​​​​

 • Rollen som folkehelseaktør spenner seg over flere nivå fra politisk påvirkning til å legge til rette for organisert og egenorganisert friluftsliv for store grupper av befolkningen.
 • Den viktigste jobben DNT har i folkehelsearbeidet er å fortsatt legge til rette for at terskelen for å ta i bruk friluftsliv er så lav som mulig, og at de sosiale forskjellene i bruk av natur og friluftsliv ikke øker.
 • Dette gjøres gjennom å arbeide for blant annet å øke tilgjengeligheten til nærnatur, etablere merkede stier tilgjengelig der folk bor og sikre allmenn turinformasjon på UT.no. Tiltak som når hele befolkningen.
 • Gjennom aktiviteter og frivillighet sørger DNT for å skape sosiale møteplasser for alle aldre, hvor mestring og læring bidrar til felleskap, vennskap og god psykisk helse.
 • DNT jobber aktivt for å inkludere nye grupper inn i friluftslivet, spesielt de som ikke er godt kjent med friluftslivet fra før, og som helsemessig har størst gevinst å hente ved økt fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Eksempel:
  • Inkludering i DNT - økt satsing på å inkludere flere flerkulturelle til friluftslivet som deltakere og frivillige
  • Bynært friluftsliv – satsning på å opprette friluftslivsaktiviteter og frivillighet i de 4 største byene i Norge, spesielt i bydeler hvor det er en stor andel som ikke er kjent med friluftsliv fra før
  • Ferskingkurs – kurs i grunnleggende friluftslivkunnskap, 450 deltakere i 2017, rettet mot ulike grupper eks: voksenopplæring, jobbsjansen, 8.klassinger, seniorer
  • Og mange andre lokale prosjekter i medlemsforeningene
FRILUFTSLIV + FYSISK AKTIVITET + FELLESKAP + FRIVILLIGHET = FOLKEHELSE^4

DNT ønsker å bidra til bedre folkehelse gjennom økt satsning på friluftsliv for alle​​​​​​​

 1. Nasjonal stisatsing. Sette et mål om max 500 meter til nærmeste tursti, basert på kartlegging av friluftslivsområder og at alle kommuner utarbeider planer for friluftslivets ferdselsårer (når veilederen nå snart er klar).
 2. Nasjonal allmenn turportal på nett. Lett tilgjengelig og inspirerende informasjon og det du trenger å vite for å legge ut på tur. DNT er nå i dialog med alle friluftslivsaktørene om dette. Vi spiller inn dette som en statsbudsjettsak også.
 3. Nærmiljøanlegg/friluftsporter. Satse på helt lavterskel friluftslivsmuligheter som gjør det lett å drive egenorganisert aktivitet i nærmiljøet.  
 4. Mer spillemidler til friluftsliv og egenorganisert aktivitet, merking og tilrettelegging, der terskelen er lavest.
 5. Økt satsing på Aktiv i 100, hvor vi nå har over 100 gågrupper i Norge og over 60 000 eldre på tur i samarbeid med Røde Kors
 6. En times fysisk aktivitet i skolen, en betydelig del av dette bør være i friluft, det trengs penger til innføring og friluftslivet kan være gode samarbeidspartnere
 7. Innføre nasjonal måling av befolkningens livskvalitet, viktig for friluftslivet fordi her kan forskning på den helsefremmende verdien av natur, friluftsliv og frivillighet i Norge tallfestes og verdisettes.
 8. Prøve ut aktivitetsråd i kommunene og finne gode modeller for dette.
 9. Utstyrsutlån i alle kommuner. Nasjonal støtteordning til drift over statsbudsjettet og mulighet for støtte til utstyr over spillemidlene. 
 10. Styrke satsningen for å tilrettelegge naturopplevelser for personer med nedsatt funksjonsevne
 11. Markagrenser i flere kommuner, langsiktige utbyggingsgrenser for å ta vare på den nære naturen.
 12. Og ikke minst: Styrke frivilligheten og våre friluftslivstilbud

Vår turpartner Gjensidige støtter DNTs arbeid med å fremme folks helse