Friluftsliv og folkehelse

Foto: Magnar Børnes

DNTs viktigste bidrag til folkehelsen er å bidra til at terskelen for å drive med friluftsliv er så lav som mulig, og at de sosiale forskjellene i bruk av natur og friluftsliv ikke øker. Vår rolle er å legge til rette for organisert og egenorganisert friluftsliv for store grupper av befolkningen, men vi jobber også politisk for økt satsing på folkehelse og friluftsliv.

Det dukker stadig opp ny forskning som påviser at kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelser har en positiv effekt på både fysisk og psykisk helse. Vi anser det derfor som en viktig oppgave å stadig jobbe for å legge til rette for at flere kan ta i bruk naturen, og delta på organisert og egenorganisert friluftsliv.

Gjennom å arbeide for å øke tilgjengeligheten til nærnatur og etablere merkede stier i tilknytning til der folk bor og gi allmenn turinformasjon via UT.no, gjør vi friluftslivet mer tilgjengelig for den enkelte. Videre jobber DNT aktivt for å inkludere nye grupper inn i friluftslivet. Med aktiviteter og frivillighet inviterer DNT personer inn i friluftslivet som ikke er godt kjent med friluftslivet fra før, og som kan ha stor gevinst å hente ved økt fysisk aktivitet og sosialt felleskap.

Inkludering i DNT

I DNT jobber vi for å senke terskelen for flere kan delta i vårt aktivitetstilbud, og vi har flere prosjekter som skal inspirere til deltakelse i friluftsliv, samt skaper inkluderende arenaer for personer som ikke er godt kjent med vårt tilbud fra før.

Politisk påvirkning

DNT mener at politikerne bør satse på friluftsliv som kilde til god folkehelse. DNT deltar aktivt i politiske prosesser for å få en økt satsing på folkehelse og friluftslivet. Bevarer vi friluftslivets naturgrunnlag bevarer vi en viktig kilde til god folkehelse.

Friluftsliv i et folkehelseperspektiv

Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelser har dokumenterte helseeffekter og friluftsliv er en viktig kilde til helse og livskvalitet. Friluftslivet bidrar til å redusere stress, har positive effekter på den psykiske helsen, styrker immunforsvaret og øker levealderen.

FRILUFTSLIV + FYSISK AKTIVITET + FELLESKAP + FRIVILLIGHET = FOLKEHELSE^4

Vår turpartner Gjensidige støtter DNTs arbeid med å fremme folks helse