Logo
Til DNT.no forside

Om Hemnes Turistforening

Hemnes turistforening med hytter rundt Nord - Norges tak, Okstindan.

Publisert: 05. mai 2023
Skrevet av: Siv Bårdsen
Om DNT

Hemnes Turistforening ble stiftet i 1978. Før dette var vi en del av Rana og omegn turistforening og Helgeland turistforening som ble stiftet i 1902. Hemnes Turistforening drifter 4 hytter og 2 nødbuer i området rundt Okstindan. I tillegg til hyttedrift arrangerer vi turer rundt om i hele kommunen, samt tilrettelegger og merker turstier. Hver torsdag har vi kafe i vårt lokale Turisten som ligger i Korgen. Hemnes turistforening har ingen ansatte og arbeidet baserer seg på frivillighet. Foreningens formål er å fremme friluftslivet i Hemnes.

Styret i Hemnes Turistforening

Styreleder: Siv Bårdsen

Nestleder: Tone Tamnes

Sekretær: Bjørn Einar Valla

Kasserer: Nils Reinåmo

Styremedlem: Nina Bjørnmyr Myrlund, Bente Anita Jørgensen, Sølvi Skaga, Lisbeth Gårdvik, Oddrun Sæbø 

 

Leder hyttegruppa: Sølvi Skaga

Leder merkegruppa: Kay Arnt Bjerknesli

Leder Barns Turlag: Anne Karen Vasdal

Leder turgruppa: Bente Anita Jørgensen

Leder fjellsport: Stig Arve Johansen

Vedtekter

§ 1. Foreningen navn er Hemnes Turistforening, stiftet 16/4 1978.


§ 2. Foreningens formål er å fremme friluftslivet i Hemnes Kommune, med henblikk på turer til fots og
på ski.


§ 3. Til oppnåelse av nevnte formål virker foreningen ved:

  1. Å søke utgitt veiledende beskrivelse og kart over foreningens distrikt, og på annen måte utbre opplysninger som har betydning for turisttrafikken.
  2.  Å søke istandbrakt en hensiktsmessig ordning mht befordring, kvarterer, samt ordne med faste veivisere og førere i de trakter hvor slike ansees påkrevd.
  3. Å søke oppmerket og oppvardet fjelloverganger i foreningens distrikt og likeså forbindelsesveier med nabodistriktene.
  4.  Å søke samarbeid med Den Norske Turistforening og de lokale turistforeningene.
  5.  Å arrangere turer og utflukter for lagets medlemmer.


§ 4. Som medlemmer av foreningen opptas ethvert hederlig menneske som har fylt 16 år. Yngre kan opptas, men har ikke stemmerett. Ethvert medlem har ved sin opptagelse i foreningen forpliktet seg til å følge foreningens lover. Handler et medlem mot disse lovene eller virker til skade for foreningen eller viser uverdig oppførsel, kan han/hun av årsmøtet utelukkes som medlem hvis minst
2/3 – to tredeler- av årsmøtedeltakerne stemmer for utelukkelse. Forslag om utelukkelse av samme person kan fremmes på nytt ved ekstraordinært årsmøte eller påfølgende ordinære årsmøte. Forslaget blir da vedtatt ved simpelt flertall.


§ 5. DNTs veiledende kontingentsatser og –kategorier skal brukes for foreningen


§ 6. Medlemmer som over flere år har gjort en særlig stor og nyttig innsats for foreninga kan velges som æresmedlem. Æresmedlem betaler ikke kontingent, og foreninga betaler æresmedlemmets kontingent til DNT. Det er årsmøtet som deler ut æresmedlemskap basert på forslag fra styret iforeninga.

§ 7. Foreningens daglige anliggende ivaretas av et styre som består av: Leder, nestleder, sekretær og kasserer samt ytterligere 3 – tre medlemmer.
Dessuten velges 2 varamenn. Styret velges for 2 år ad gangen.
Lederen velges for 1 år ad gangen ved særskilt valg.
Det øvrige valgte styre konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene møter.Signaturrett har styreleder og minst ett styremedlem i fellesskap. Dette gjelder ikke overdragelse av fast eiendom.


§ 9. Overdragelse av fast eiendom kan bare skje ved likelydende vedtak i ordinært årsmøte to år på rad.


§ 10. Årsmøtet avholdes hvert år etter minst 14 dagers varsel innen utgangen av april måned. På årsmøtet fremlegges styrets innberetning for foregående år, samt revidert regnskap til godkjenning.

  1. Behandler alle innkomne forslag, som må være innsendt til styret minst 14 dager forut.
  2. Foretar valg på nytt styre m/varamenn, samt valg på 2 revisorer.
  3. Foretar valg på valgkomite, 3 stk. Ethvert medlem er forpliktet til å motta valg, men kan unnslå seg herfra i så lang tid som han/hun har fungert. Alle beslutninger vedtas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.


§ 11. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret eller hvis årsmøtet bestemmer det. Det skal også sammenkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 – en tredel- av foreningens medlemmerinnleverer skriftlig begjæring herom til styret.


§ 12. Forslag til forandring av disse lover må vedtas på årsmøtet og da med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.


§ 13. Foreningen kan oppløses etter likelydende beslutning med minst 2/3 flertall i ordinært årsmøte etterfulgt av en ekstraordinært årsmøte som sammenkalles av foreningens leder med minst 14 dagers varsel.
I tilfelle oppløsning disponeres eventuelle aktiva i henhold til samarbeidsavtale med den Norske turistforening.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem