Om DNT Finnskogen og Omegn

I 1987 ble Finnskogen Turistforening stiftet, formålet med å stifte foreninga var å rydde og merke gamle ferdselsveger på Finnskogen, og å gjøre folk kjent med den skogfinske kulturarven. To år senere ble foreningen tatt opp som medlemsforening i Den Norske Turistforening med ca. 550 medlemmer. Foreningens navn ble i 2017 endret til DNT Finnskogen og Omegn. I dag har DNT Finnskogen og Omegn over 2000 medlemmer, og rundt 1200 km stier som ryddes og merkes. I tillegg tilrettelegger vi for overnattinger på 13 DMT-hytter og koier. Hvert år arrangerer vi en rekke turer og aktiviteter turglade i alle aldre.

Publisert: 05. mai 2023
Artikkel

Formål

DNT Finnskogen og Omegn (DNT FO) har et todelt formål. Foreningen jobber som en vanlig turistforening med å få folk ut på tur ved å rydde og merke stier, drifte hytter og arrangere fellesturer. DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i foreningens område.

Se vedtekter for DNT FO her!

Arbeidsområde

Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum

Styret i DNT Finnskogen og Omegn

Åsmund Skasdammen
Styreleder
styreleder.finnskogen@dnt.no
Tlf. +47 918 34 501

Johannes Haugland
Nestleder
styreleder.elverum@dnt.no

Berit Hordvik
Styremedlem oog oordinator sti
berithordvik@gmail.com

Bjørg Gaarder
Styremedlem og koordinator turer og arrangement
begaarder@gmail.com

Asgeir Solli
Styremedlem og koordinator hytter
asgsolli@gmail.com

Gro Blåka 
Styremedlem
styreleder.ke@dnt.no

Marie Viken
Styremedlem
styreleder.solor@dnt.no

Torgun M. Bakken 
Varamedlem
torgun.m.bakken@outlook.com

Lokallag

  • DNT Finnskogen og Omegn - Elverum,  styreleder Johannes Haugland - tlf +47 451 37 308
  • DNT Finnskogen og Omegn - Solør, styreleder Marie Viken - tlf +47 900 97 100
  • DNT Finnskogen og Omegn - Kongsvinger/Eidskog, styreleder Gro Blåka - tlf+47 909 18 648

Stinett

1200 km blåmerket - se UT.no ​​​​​​​

Overnatting

13 hytter/koiser. I tillegg finnes over mange private, tilgjengelige overnattingssteder med varierende standard (fra gapahuker til hotellstandard) langs stinettet på Finnskogen - se UT.no

Våre aktiviteter

Hvert år planlegger og gjennomfører vi en rekke turerer og aktiviteter. Turene våre blir samlet i et turprogramm som vi trykker opp og sender ut til våre medlemmer. Alle våre turer og aktiviteter legges også ut under fanen aktiviteter på denne nettsiden. Klikk på "lokale aktiviteter" for å få kun de som gjelder for Finnskogen og omegn. Turene annonseres via våre sosiale medie kanaler og i nythetsbrev på e-post. Det hender at det blir endringer i programmet, så følg godt med. 

I tillegg til turprogrammet har Barnas Turlag eget turprogram som markedsføres via vår webside, sosiale medier og nyhetsbrev. Barnas Turlag er organisert under våre lokallag som har egne informasjonsider med lenke fra forsiden. 

Aktiv i 100 er et tilbud på dagtid, hvor målet er å bidra til bedre fysisk og psykisk helse og forebygge ensomhet hos eldre. Hvis det ikke er helt spesielle turer er det gratis å delta, og det er gjerne en matpause underveis. Det er faste møtetider og fast oppmøtested. I DNT Finnskogen og Omegn har vi grupper i alle lokallag. Har du lyst å bli med er det bare å ta kontakt med den gruppen som er nærmest der du bor. Flere Aktiv i 100-grupper har egen Facebook-side, hvor blant annet
turer blir publisert. DNT FO har 7 grupper organisert under de tre lokallagene les mer om Aktiv i 100 under den enkelte lokkallag sin side. 

DNT Finnskogen og Omegn (DNT FO) er opptatt av å gjøre friluftsliv og utendørsaktiviteter tilgjengelig for alle. I den forbindelse har vårt lokallag i Elverum inngått et samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede ‐ Elverum og omegn. Sammen med dem organiserer vi et aktivt tilbud med friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU).

Våre lokale samarbeidspartnere

DNT Finnskogen og Omegn har mange gode samarbeidspartnere. Vi kan først nevne at vi er partner i Finnskogen Natur & Kulturpark som er formelt ansvarlige for blant annet Finnskogleden, og vi har et svært tett samarbeid rund Finnskogleden.

Videre kan vi starte fra sør til nord i vårt område som selger kart og brosjyrer for DNT Finnskogen og Omeng, og mange av stedene tilbyr også gode rabatter til våre medlemmer:

X-way sport på Skotterud har gode tilbud til DNT medlemmer.

Nye Sporten Kongsvinger har gode tilbud til DNT medlemmer.

Sport 1 Kirkenær har gode tilbud til DNT medlemmer.

Sport 1 Elverum har gode tilbud til DNT medlemmer. Her har de ansatte særskilt god kunnskap til DNT Finnskogen og Omegn etter et mangeårig tett og godt samarbeid. Og de kan svare på de fleste spørsmål som måtte dukke opp. 

Norsk Skogfinsk Museum, Svullrya har brosjyrer og kart for salg

Finnskogen Kro og Motell, Svullrya har brosjyrer og kart for salg 

Vedtekter DNT Finnskogen og Omegn

Revidert etter årsmøte 30.03.22.

§ 1 Foreningens navn.

Foreningens navn er DNT Finnskogen og Omegn.
Foreningen er stiftet 1. juni 1987.

§ 2 Foreningens medlemsområde.

DNT Finnskogen og Omegn dekker kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum.

§ 3 Formål

DNT Finnskogen og Omegn har som formål å fremme det enkle friluftsliv og kjennskap til den skogfinske kulturen samt annen lokal kulturhistorie i foreningens område.                                                                                        

§ 4 Medlemmer

Alle som betaler medlemskontingent og ønsker å være medlem av DNT Finnskogen og Omegn er medlemmer i foreningen og DNT. (Den Norske Turistforening) Medlemmene betaler medlemskontingent til DNT. Medlemmene har ikke spesielle rettigheter, ut over dem som følger av medlemskapet i DNT.

§ 5 Organisasjon

DNT Finnskogen og Omegn består av en hoved forening, og det antall lokallag som til enhver tid er aktuelt. Dette organiseres av respektive styrer i foreningen og lokallagene. Undergruppene organiseres i lokallagene. DNT FO har hovedansvar for økonomien, i lokallag og undergrupper. I tillegg har DNT FO ansvar for de løpende utgifter i forbindelse med hytter og stier.

§ 6 Forholdet til offentlige myndigheter, organisasjoner, media mv.

DNT Finnskogen og Omegn samarbeider med DNTs landsstyret, eventuelt andre medlemsforeninger og andre organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med. Ved uforutsette hendelser skal all kontakt med media foregå via daglig leder eller styreleder i DNT FO.

§ 7 Styrets sammensetning

Styret består av 7 medlemmer: Styreleder og 3 styremedlemmer som velges på årsmøtet i DNT FO, samt lederne av de 3 lokallagene som velges på lokallagenes egne årsmøter. I tillegg kommer 1 varamedlem som velges på årsmøtet i DNT FO. Styret konstituerer seg selv. Daglig leder har ansvar for å følge opp den daglige økonomien samt å fremlegge budsjett og regnskap for styret. Styret bør ha en god geografisk fordeling i henhold til foreningens virkeområde. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Varamedlemmet har møte- og talerett i styrets møter, men ikke stemmerett, om det ikke stiller for et styremedlem.

§ 8 Styrets oppgaver

Foreningen ledes av styret, og dens frie midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter, årsmøtevedtak og styrets vedtak. Styret skal arbeide for å ivareta formålsparagrafen på en best mulig måte og sørge for at hele foreningens område blir ivaretatt i henhold til denne. Styreleder i DNT FO leder møtene, dersom ikke annet er vedtatt. Styret kan om nødvendig ansette/leie inn personer til spesielle oppgaver/prosjekter.

Styret skal i nødvendig grad bistå lokallag med ressurser, økonomisk og faglig ekspertise. Styret skal utarbeide årsrapport, regnskap, budsjett og aktivitetsplan for kommende år, i tett samarbeid med lokallagene.

§ 9 Årsmøte

Årsmøte holdes innen utgangen av april.  Innkalling skjer med minst 3 ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøte.

Årsmøtet skal:

Godkjenne innkalling og saksliste
Velge møteleder
Velge referent og to til å underskrive protokoll
Behandle årsmelding
Behandle regnskap
Behandle aktivitetsplan for kommende år
Behandle budsjett for kommende år
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingentens størrelse
Velge styre og valgkomite
Velge revisor

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 30 % av medlemmene forlanger det.  Krav om slikt møte må fremsettes skriftlig, og innkalling må være informert til medlemmene via hjemmeside og sosiale medier, minst 3 uker i forveien. Kun saker som er nevnt i innkalling, kan behandles.

§ 11 Stemmerett

Stemmerett på årsmøtet har alle med gyldig medlemskap i DNT Finnskogen og Omegn.

§ 12 Valg

Leder velges ved særskilt valg for 1 år av gangen. I tillegg velges det 3 styremedlemmer og 1 varemedlem som velges for 2 år av gangen. Valget gjennomføres slik at halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Det øvrige styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte. Dersom det fremkommer forslag ut over valgkomiteens innstilling, avgjøres valget med alminnelig flertall.  Ved personvalg skal det alltid gjennomføres skriftlig avstemning dersom det har kommet forslag på mer enn en kandidat. Ved stemmelikhet avholdes omvalg. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, rykker varamedlem inn i dennes sted inntil et nytt styremedlem kan velges for den tid som gjenstår av vedkommende valgperiode. Alle medlemmer i DNT Finnskogen og Omegn med stemmerett kan fremme forslag på leder, styremedlemmer og varamedlemmer. Forslag sendes skriftlig til valgkomiteen innen 1.februar

§ 13 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år om gangen, og slik at 1 medlem er på valg hvert år. Det medlem i komiteen som deltar for siste gang i sin periode, er komiteens leder og er ansvarlig for møteinnkallelse. Valgkomiteen bør representere hele DNT FO sitt arbeidsområde.

§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles av årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 15 Oppløsning

DNT Finnskogen og Omegn kan bare oppløses gjennom 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøte, og 2/3 flertall på et påfølgende ekstraordinært årsmøte, som innkalles av leder med minst 3 ukers varsel. I tilfelle en oppløsning blir vedtatt, disponeres eventuelle aktiva i henhold til samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem