Logo
Til DNT.no forside
Tilbake til Nyheter

Villreinen i Norge er under press

Det er konkurranse om arealene i fjellet og villreinens beiteområder reduseres på grunn av utbygging og mye aktivitet. Det er derfor vedtatt en stortingsmelding for å forbedre levevilkårene for villreinen. Innen sommeren 2025 skal det legges fram tiltaksplaner som kommer til å påvirke DNTs hytte- og rutenett. Vi ønsker derfor å informere om dette arbeidet og hvordan DNT arbeider med disse spørsmålene.

Publisert: 19. juni 2024
Skrevet av: Jan Erik Reiten, Eiendomssjef i DNT Oslo og Omegn
Nyheter
Villrein skimtes i horisonten på fjellet
Hardangervidda er en av områdene hvor vi deler fjellet med villreinen. Foto: Marius Dalseg Sætre

Hvorfor er det vedtatt en stortingsmelding om villrein?


Den 5. april 2024 la regjeringen fram forslag til en stortingsmelding for å legge overordnede føringer for prinsippene for villreinpolitikken. Den er nå vedtatt av Stortinget. Dette er nødvendig fordi de siste restene av villrein i Europa lever i Norge, og vi har et spesielt ansvar for å ta vare på arten. Men villreinen i Norge er delvis i dårlig forfatning, og dette gir seg utslag i lavere kalvevekter og lavere slaktevekter, noe som gir dårligere overlevelsesevne.  

Her kan du lese DNTs umiddelbare reaksjon på innholdet i stortingsmeldingen om villrein. 

 

Hva kan tiltaksplanene bety for DNTs tilbud? 

 • Forslag til tiltaksplaner kom allerede før jul i 2023 med forslag om å stenge eller flytte flere DNT-hytter og legge ned en rekke stier og turruter. Mange steder er det også foreslått mindre tilgjengelighet og begrensede åpningstider.

  DNT reagerte på at friluftslivet kunne bli rammet uforholdsmessig hardt. 

 • Utgangspunktet for forslagene til tiltaksplaner var at de kun skulle ta hensyn til villreinen, og så skulle tiltakene avveies mot andre hensyn i det arbeidet som venter nå. Foreløpig er derfor ingenting vedtatt.

 • Forslagene skal vurderes og vedtas i 2025 etter å ha vært på offentlig høring. Stortingsmeldingen legger blant annet vekt på at det skal samarbeides med friluftsorganisasjonene om tiltakene, og alle som har aktivitet i fjellet må bidra. Med den bakgrunn mener DNT at flere av forslagene om strenge begrensninger i åpningstider og nedleggelse av stier og hytter må vurderes nærmere.  

Hvorfor påvirker stortingsmeldingen og tiltaksplanene DNTs tilbud?

 • DNT har hytter og merkede ruter i de fleste av de store villreinområdene. Vi deler fjellet med villreinen blant annet i Alvdal vestfjell, Rondane, Dovrefjell, Reinheimen, Breheimen, Vest-Jotunheimen, Skarvheimen, på Hardangervidda og i Setesdalen.
 • Reinen trekker unna områder med mye ferdsel, og det er naturlig at DNTs hytter og ruter vurderes sammen med annen bruk og aktivitet i fjellet når levevilkårene for villreinen skal forbedres. 

Når kan det skje endringer i hytte- og rutenettet? 

 • Stortingsmeldingen ble vedtatt 13. juni 2024 og tiltaksplanene vedtas sannsynligvis før sommeren 2025. Det kan skje mindre endringer før den tid.
 • Eventuelle større endringer, for eksempel flytting eller stenging av hytter, vil ikke skje før tiltaksplanene er vedtatt.   

Det er summen av alt som er problemet

 • Vi i DNT arbeider for å styrke forståelsen for at endringer i friluftslivet må være basert på kunnskap, og for at endringer i DNTs tilbud må være samordnet med andre tiltak for å være effektive. Her må alle ta sin del av ansvaret.  
 • Det er derfor viktig med politisk vilje til å styre aktivitet og utbygging som påvirker villreinområdene. Turgåing er langt fra den eneste aktiviteten i fjellet. Villreinen har fått stadig mindre plass. Nedbygging av leveområdene, blant annet veier, hytter og store kraftutbygginger hindrer tilgangen til viktige beite- og kalvingsområder. Mer motorisert ferdsel, beitedyr, jakt og annen aktivitet forstyrrer også villreinen. Dette skjer samtidig som klimaendringer endrer dyrenes leveområder. Det er summen av alt som er problemet. Alle må ta mer hensyn.

 

Hvordan arbeider DNT med villreinsaken? 

DNT har arbeidet med villreinproblematikken i mange år.


✔ Vi har blant annet stengt mange hytter på vinteren og i kalvingsperioden på våren, i tillegg til at vi har flyttet både hytter og stier. 
  
✔ Vi vet at de fleste følger de merkede stiene. Vi har derfor lagt ned og flyttet mange stier for å gi villreinen mer plass inne i høyfjellet samtidig som turgåerne har beholdt trygge og attraktive tilbud. DNT mener derfor at arbeidet med å merke stier og styre hvor folk går tur, er en del av løsningen.    

✔ I tillegg til å kanalisere ferdsel er vi også opptatt av informasjon og opplæring. DNT legger vekt på intern informasjon slik at flere kan bidra i drøftingene om villreintiltakene.

✔ DNT har også utarbeidet informasjon både til hyttene, på DNTs nettsider og på UT.no. Dette skal gjøre det lettere å ta hensyn til villreinen i turplanleggingen. I noen uker sommeren 2024 tilbyr vi også kurs til gjestene på noen av DNT-hyttene, hvor det er mulig å lære mer om hvordan villreinen lever og bruker fjellet og hva vi kan gjøre for å ta vare på den.  

✔ På UT.no har vi i tillegg obs-varsler for å informere om spesielt sårbare tider og områder. 

✔ DNTs medlemsforeninger med hytter og ruter i villreinområdene, jobber sammen med DNT sentralt opp mot lokale og nasjonale myndigheter for å påvirke de pågående prosessene. Vi ønsker at beslutningstakere og andre involverte skal vektlegge allemannsretten og friluftslivets verdi i sine vurderinger. 

Slik kan du ta hensyn til villrein når du går på tur.

🍀Alle må bidra

Klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har ved flere anledninger lagt vekt på at alle må bidra litt og ingen må bidra med alt. Målet er ikke å forby mest mulig bruk av fjellet. Stortingsmeldingen legger opp til at det skal gjennomføres mange tiltak som i sum skal gi bedre levekår for villreinen. 

I DNT synes vi dette er en fornuftig inngang. Vi vil arbeide for å ta vare på et sammenhengende rutenett i fjellet, samtidig som det er aktuelt å flytte hytter og ruter for å bedre levevilkårene for villreinen.  

💚Hva kan du gjøre som bruker av DNTs tilbud? 

Det viktigste du som DNT-medlem kan gjøre, er å følge rådene om villreinvennlig ferdsel. Når du planlegger turen din på UT.no, bør du sjekke obs-varsel i villreinområder, og planlegge turen deretter. Snakk med vertskapet når du besøker en betjent DNT-hytte. De kan gi deg gode råd om veivalg og hensynsfull ferdsel.  

Ta hensyn til villreinen på tur

Ta hensyn til villreinen på tur

Villreinens leveområder er under press. Slik kan du ta hensyn dersom du ferdes i et villrein-område.

Les videre
Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
Dølerud, Østmarka
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka. Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka. Kan nås med kano fra Losby.
Finn deg en hytte i Oslomarka