Logo
Til DNT.no forside

Ta hensyn til villreinen på tur

Villreinens leveområder er under press. Slik kan du ta hensyn dersom du ferdes i et villrein-område.

Villreinen er på forskjellig vis truet, blant annet på grunn av utbygging av kraftverk, veier og hyttefelt. De taper stadig i kampen om arealene, kunstige barrierer hindrer villreinen i å bruke sine naturlige trekkruter og de lar seg lett forstyrre og fortrenge.

Også du som bare er på besøk i villreinfjellet kan påvirke dyra negativt. Vi skal ikke slutte å bruke fjellet av den grunn, men vi kan ta hensyn og vi kan legge til rette.

Annonse:

Flokkene av villrein på fjellet i Sør-Norge er regnet som de siste livskraftige bestandene av denne arten i Europa. Vi har derfor et særlig ansvar for å ivareta villreinen og dens leveområder. Villreinen er samtidig svært sky og sårbar, mens dens naturlige levevis og leveområder er under et stadig større press.

Nærbilde av fire villrein som står samlet.
Foto: Olav Strand/NINA

Hvorfor trenger villreinen så mye plass?

Den norske reinen er tilpasset et liv i fjellet, uten skogen å gjemme seg i og med svært marginale livsvilkår. Og i motsetning til våre andre hjortedyr, lever reinsdyra i flokk. Disse kan variere fra grupper på noen titalls opptil flere hundre dyr. Hovedgrunnen til at de lever i flokk antas først og fremst å være et forsvar mot rovdyr.

Da reinsdyra lever i flokk og matfatet samtidig er svært begrenset, er det naturlig at de også har behov for store områder. Klima, vegetasjon og terreng er avgjørende for tilgangen på mat fra år til år og til ulike årstider. Vår- og sommerbeitene finner reinen helst i frodige områder der snøen smelter tidlig og det er tilgang på gress og andre plantevekster. Vinterstid finner de gjerne områder med lite snø og godt med lav.

Villreinen er på en stadig vandring mellom disse områdene. At de samtidig er svært sky og lett lar seg stresse og forstyrre fra beiting, kalving og hvile, gjør bare plassbehovet desto større og dyra ekstra sårbare.

Hvor lever villreinen?

Tap av arealer og barriereeffekter har ført til en kraftig oppsplitting og innskrenkning av villreinens leveområder. Som et resultat av dette, er de norske bestandene av villreinen nå delt opp i 24 villreinområder.

Se oversikt over villreinområdene på villrein.no

Vill eller tam rein – hva er forskjellen?

Hvordan kan man vite om det er villrein eller tamrein man møter på i fjellet? Av utseende er de rimelig like. Noe av villreinen har også helt eller delvis opphav fra tamrein. Det enkleste er nok å vurdere ut fra kartene: Er man i et villreinområde, så er det villrein, og er man i et tamreinområde, så er det tamrein. Men så kan det være at disse grensene ikke fremstår som like tydelige for dyra.

Tamreinen er et såkalt semidomestisert (halvtamt) dyr, som får jevnlig oppsyn, blir flyttet mellom ulike beiter og som kan få tilgang på fôr i situasjoner med matmangel. Tamreinen lever likevel et nokså vilt liv sammenliknet med andre produksjonsdyr, selv om den normalt ikke er like sky som villreinen. Dette er uansett dyr som også er vare for forstyrrelser. En grei regel kan derfor være å forholde seg til rein som om alle er av den ville sorten.

Hvorfor må fjellturistene ta hensyn?

Reinsdyr har en svært godt utviklet luktesans, og den kan bli vár av folk på svært lang avstand. Blir den først skremt, så løper den gjerne også langt. Forflytning stjeler energi og tid til beiting går tapt. Særlig uheldig blir det dersom dyra samtidig fortrenges fra viktige kalvings- og beiteområder.

Reinsdyra er ekstra sårbare i tiden rundt kalving, og trenger derfor særlig ro i perioden 15. april – 15. juni.

Studier viser at villreinen gjerne unnviker et område dersom trafikken av fotturister kommer over et visst nivå. Det betyr at en godt brukt tursti også kan fungere som en barriere som dyra ikke vil krysse.

Dette betyr likevel ikke at folk skal slutte å gå i fjellet, men ved å ta litt ekstra hensyn, så kan vi bidra til å gjøre livet til reinen litt enklere.

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem