Logo
Til DNT.no forside

Vedtekter for DNT Drammen og Omegn

1.           Formål

Foreningens formål er å arbeide for et enkelt, aktivt og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.


2.           Organisasjon

DNT Drammen og Omegn er en selvstendig friluftsorganisasjon som er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT).


3.           Foreningens arbeid

For å fremme formålet skal foreningen bl.a. arbeide med å:

 • øke interessen for friluftsliv
 • legge forholdene til rette for opphold og overnatting ved å bygge og drive turisthytter
 • lette og trygge fremkommeligheten ved å merke og rydde stier og løyper/ruter
 • sikre rekrutteringen til foreningen
 • arrangere turer og møter/kurs/opplæring
 • bidra til sikring av tur- og naturområder


4.           Medlemmer

Medlemmer av DNT Drammen og Omegn er:

 • personer som har betalt årskontingent
 • æresmedlemmer
 • livsvarige medlemmer


5.           Kontingent

Styret fastsetter kontingenten.


6.           Styret

Foreningen ledes av et styre som velges på Årsmøtet. Styret vedtar budsjett og organiserer aktiviteter i samsvar med vedtektene og årsmøtevedtak.  Styret ansetter daglig leder og kan opprette komiteer og dugnadsgrupper for bestemte formål.

Styret har 5 medlemmer, inkludert styreleder. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, fortrinnsvis slik at halvdelen av medlemmene velges annethvert år. Styrets leder og nestleder velges annethvert år.

Til styret velges to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.

Styremøter sammenkalles av styreleder eller når to av styremedlemmene anmoder om dette. Styrets vedtak er gyldige når minst fire medlemmer møter og minst tre av disse stemmer for saken.

Foreningen forpliktes ved underskrift av styreleder eller to av styremedlemmene. Styret kan opprette et arbeidsutvalg og gi dette, samt foreningens daglige leder, fullmakt innenfor fastsatte rammer.


7.           Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer som velges for 3 år av gangen. Ett av medlemmene er på valg hvert år. Valgkomiteen ledes av medlemmet med lengst ansiennitet. Ved lik ansiennitet konstituerer valgkomiteen seg selv og velger leder.


8.           Daglig leder

Styret delegerer myndighet og ansvar til foreningens daglige leder.

Daglig leder står for daglig ledelse av foreningen og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.


9.           Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Møtet skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel. I innkallingen opplyses det hvilke saker og forslag som skal behandles. Sakspapirer til årsmøtet skal være tilgjengelige på angitt sted.

På årsmøtet behandles:

 • godkjenning av stemmeberettigede
 • godkjenning av innkalling og saksliste
 • valg av møteleder og referent
 • valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • årsberetning
 • revidert regnskap
 • forslag fra styret og/eller medlemmer
 • valg av styreleder og nestleder
 • valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 • valg av revisor
 • valg av medlem til valgkomité

Forslag fra medlemmer må være sendt foreningen innen utgangen av januar måned. Forslag til valg kan fremmes på årsmøtet.

Valgene foregår ved håndsopprekking med mindre 2/3 av de møtende bestemmer noe annet. Vedtakene fattes med alminnelig flertall med de unntak som er nevnt i paragraf 13.

Medlemmer er valgbare og har stemmerett når de er over 15 år, er innmeldt innen utgangen av foregående år og har betalt sin medlemskontingent.


10.         Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte finner sted når styret ønsker det, eller når minst 50 medlemmer én måned forut skriftlig har krevet det. Varsel, stemmeregler og stemmerettsregler er som for det ordinære årsmøtet.


11.         Æresbevisninger

Personer og medlemmer som har bidratt i foreningen med særlig innsats, kan:

 • tildeles merkesteinen
 • tildeles foreningens hederstegn (turistknappen i gull)
 • utnevnes som æresmedlemmer

Æresbevisninger vedtas av styret.

Æresmedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer, men betaler ikke medlemskontingent.


12.         Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.


13.         Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare skje hvis det vedtas av to påfølgende ordinære årsmøter, begge ganger med ¾ flertall. Ved oppløsning overføres foreningens midler til DNT. Hvis det dannes ny forening i området, som DNT finner har samme karakter og formål, skal DNT avgi de overførte midlene til den nye foreningen


_____________________
Revidert på årsmøtet 2014, årsmøtet 2019 og årsmøtet 27.4.2021

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig hos oss
Topp 7 i Bymarka utenfor Trondheim.
Bli frivillig hos oss
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem