vindkraft truer urørt natur

Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Det haster å stanse tapet av natur. DNT ønsker en naturvennlig fornybarsatsing.

Hva mener DNT om vindkraft? 

  • DNT vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik at også de kan få naturopplevelser for livet. 
  • DNT er ikke imot all vindkraft. Fornybar energi er viktig for å redusere klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur. Myndighetene bør derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.
  • For hvert år blir det mindre natur i Norge. Vindkraftutbygging er den faktoren som nå kan gi det største tapet av naturarealer fremover. Vindkraft innebærer store naturinngrep, og DNT er bekymret for omfanget av videre utbygging.
  • Det finnes mange muligheter for å satse fornybart uten å ødelegge verdifull natur. Innsatsen for energieffektivisering og -sparing må trappes opp. Dessuten må det satses på andre fornybare energiformer, som opprustning av eksisterende vannkraftverk, solenergi og vindkraft til havs. Utbyggingen av vindkraft på land bør styres i retning av allerede utbygde og industrialiserte områder.
  • For å unngå å miste de mest verdifulle natur- og friluftslivsområdene i Norge, må vi vite hvor de ligger. Derfor bør innsatsen for å kartlegge norske natur- og friluftslivsområder fortsette.
  • Nasjonal ramme skapte mye debatt og regjeringen mottok over 5000 høringssvar. Massiv kritikk førte til at regjeringen i oktober 2019 droppet rammen, i stedet varslet de endringer i konsesjonssystemet for vindkraft. DNT mener at det nye konsesjonssystemet må ta langt mer hensyn til verdifulle naturområder, og at sivilsamfunnet må bli involvert i prosessen framover.
  • NVE la nylig fram sin anbefaling til Olje- og energidepartementet. DNT har sammen med andre miljø- og friluftsorganisasjoner sendt innspill til Olje- og energiministeren og Klima- og miljøministeren, basert på NVEs anbefalinger. Et moderne konsesjonssystem må sikre at vi har god kunnskap om viktige natur- og friluftsverdier og at disse blir vektlagt i beslutningsprosessen.
Da DNT ble stiftet for 150 år siden var over halvparten av Norges arealer villmarkspreget natur. I dag er andelen under 12 prosent. 

Presse

Spørsmål? Ta kontakt med DNTs pressetelefon på tel. 48450526.