Politisk påvirkning

Markering foran Stortinget i forbindelse med en time fysisk aktivitet for barn i skolen.
Markering foran Stortinget i forbindelse med en time fysisk aktivitet for barn i skolen. Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT mener


Friluftsliv – den formen for fysisk aktivitet med minst sosiale forskjeller

Hovedmålsettingen i friluftsliv- og folkehelsepolitikken er at en stor del av befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og fysisk aktivitet (Meld. St. 18 Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet og Meld.St 10 Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter.  Tilrettelegging for friluftsliv bidrar til bedre helse i store deler av befolkningen. Fremtidige utviklingstrekk som innvandring og urbanisering skaper behov for å tilpasse utviklingen i friluftlivet og også satse sterkt på friluftsliv i nærmiljøet, i og ved tettsteder og byer. Nærhet til muligheter for å være fysisk aktiv har avgjørende betydning for hvor aktive folk er. Forutsetningen for å drive friluftsliv er at grønnstrukturen der folk bor blir ivaretatt allerede i starten av planarbeidet og at midler sikres til tilrettelegging og merking.

Frivilligheten bidrar til stor aktivitet. I tillegg skaper den tilhørighet, fremmer helse og bygger demokrati. De frivillige organisasjonene, ofte i samspill med barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, er viktige for å introdusere barn og unge for aktivitet og friluftsliv. DNT mener en sentral del av folkehelsesatsingen derfor bør være å styrke frivillighetens mulighet til å bidra til inkluderende og meningsfulle aktiviteter for flere.

Vi bør satse på barn og unge

For barn og unge spiller familien en mindre rolle enn tidligere i rekrutteringen til friluftsliv, og mange unge opplever at de ikke kan delta på fritidsaktiviteter fordi de har dårlig råd. Samtidig vokser stadig flere norske barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. De frivillige organisasjonene, ofte i samspill med barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, blir viktigere for å lære barn og unge friluftsliv.

Regjeringens Fritidserklæring støtter opp under at alle barn skal ha rett til en fritidsaktivitet Videre har Regjeringens #Ungdomshelsestrategi et uttalt mål om at ungdom skal få erfaring og kunnskap om friluftsliv og mulighet til å utøve den formen for friluftsliv de ønsker.


Annonse