DNTs skredutdanning

DNTs skredutdanning tilbyr alt fra grunnleggende kurs for alle til skredinstruktørkurs. 

Finn skredkurs

DNT har siden 2010 hatt en egen utdanningsstige for skred, som var utgangspunktet for og nå er erstattet av den gjeldende skredstigen i Norsk Fjellsportforums (NF) Nasjonale standard. DNTs kontinuerlige arbeid med skredopplæring er et svar på det økte behovet for praktisk kunnskap om skred, og målet med skredarbeidet er tredelt: 

  1. I klassisk DNT ånd ønsker vi å formidle kunnskaper som kan bidra til å tilgjengeliggjøre vinterfjellet for folk flest. 
  2. Vi vil bidra til ulykkesforebyggende arbeid blant dem som allerede befinner seg i skredutsatt terreng. 
  3. Vi vil øke kunnskapen blant egne turledere, fjellførere og instruktører. 

Utdanningen kan deles inn i grunnleggende, kompetansehevende kurs og kvalifiserende instruktørkurs: 

Grunnleggende kurs

De grunnleggende, kompetansehevende kursene (dagskurs, grunnkurs og skredworkshop) er kurs og samlinger for alle som ønsker å lære mer om vurdering av skredfare og ferdsel i potensielt skredfarlig terreng. Mens dagskurset gir en kort og generell innføring i grunnleggende skredkunnskap, går grunnkurset dypere inn i faget. Skredworkshopen er ikke lagt opp som et kurs, men som en samling hvor deltakerne gis mulighet til å praktisere og bevisstgjøre sin kunnskap om skred og skredvurderinger på tur sammen med andre.

NF-godkjente skredinstruktørkurs

De som vil utdanne seg til å bli skredinstruktør i DNT må først søke om opptak til skredinstruktør del 1 (metode). Opptakskriteriene er definert av NFs Nasjonale standard, og inkluderer grunnkurs, workshop eller tilsvarende, samt relevant vintererfaring. Videre kreves en aspirantpraksis, førstehjelpskurs og bestått skredinstruktør del 2 (veiledning). Søknad om opptak rettes til arrangør i DNT fjellsport, og skal behandles av en egen godkjenningskomité i Norsk Fjellsportforum.

Skredinstruktør del 1 (metode) i utdanningsstigen tilsvarer innholdsmessig det eldre NF metode skred for bre- og klatreinstruktører, men har et noe sterkere fokus på læringsmiljø, gruppedynamikk og ledelse. NF bre- og klatreinstruktører som allerede har tatt NF metode skred og har bred erfaring også fra vinterfriluftsliv i skredterreng kan, etter aspirantpraksis, søke direkte om opptak på skredinstruktør del 2 (veileder). Andre som ikke har noe skredutdanning fra før, må gjennomføre kurs og praksis iht. utdanningsstigen. For spørsmål om direkte innplassering i NFs skredstige kan du ta kontakt med Norsk Fjellsportforum direkte.

Ferdig utdannet NF skredinstruktør kan virke som instruktør på dagskurs, grunnkurs og skredworkshop i regi av DNT. Fjellkursleder/NF-instruktør 2, med godkjent realkompetanse på skred eller særskilt godkjenning utstedt av styret i DNT-fjellsport kreves for å kunne virke som kursleder/instruktør på skredinstruktørkurs og for å kunne vurdere aspiranter under instruktørkurspraksis.

Om alpin og nordisk kvalifisering

Som NF skredinstruktør er det mulig å utdanne seg innen nordisk eller alpin disiplin, avhengig av hvilket terreng utdannelsen er rettet mot. NF følger NVEs modell for terrengklassifisering, hvor såkalt enkelt skredterreng (slakt terreng generelt under 30 grader med få eller ingen skredområder) krever en nordisk kvalifisering, mens utfordrende skredterreng (terreng generelt slakere enn 30 grader, med enkeltheng over 30 grader og mulighet for rutevalg for å unngå skredområder) krever en alpin kvalifisering.

Les mer om DNTs skredutdanning og skredstige (.pdf)

Annonse