Logo
Til DNT.no forside
Dukabotnen. Dukafossen. Dukabottsvatnet. BKK Produksjon sine planar om Dukabotn Kraftverk vart avslått 3.7.2015: "I vedtaket har NVE lagt vekt på at en utbygging av Dukebotn kraftverk vil gi store inngrep i sårbart
høyfjell med stor verdi for friluftslivet. Dukebotn kraftverk vil medføre tekniske inngrep i forbindelse
med veiforbindelse, nettilknytning, riggområder og eventuelle massedeponier. Disse inngrepene vil
være vanskelige å avbøte og vil være svært synlige i landskapet i lang tid etter endt anleggsarbeid.
NVE bemerker at en videre utnyttelse av en regulert elv vil ha en fordel sammenliknet med etablering
av helt nye anlegg i urørte områder. Produksjon av regulerbar vinterkraft er spesielt viktig for
forsyningssikkerheten. Etter NVEs vurdering vil allikevel ikke de positive sidene ved en utbygging i
form av omtrent 12,7 GWh/år i regulerbar fornybar energi overstige ulempene tilknyttet Dukebotn
kraftverk".
Samnanger Turlag

Velkomen til Samnanger Turlag

Samnanger Turlag er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag. Vårt overordna mål er å få samningane ut på tur. Me arrangerer fellesturar og legg til rette for å utforske naturen i kommunen på eigahand.

Se også

Turer og kurs i BHT
Skitur Torfinnsheim–Nansenbu-Gråsida–Gjelle, 11.–13. februar 2022.
Turer og kurs i BHT
Turtips på Vestlandet
Grottetur til Telavåg på Sotra, april 2020.
Turtips på Vestlandet

Vår medlemsforening

Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon med over 31.000 medlemmer. Kvart år blir det arrangert nærmare 3000 turar og kurs.

Velkommen til Bergen og Hordaland Turlag
DNT der du er
DNT der du er