DNTs landsmøte

Landsmøtet er DNTs øverste organ og består av delegater fra DNTs medlemsforeninger over hele landet. Landsmøtet avholdes hvert år.


DNTs Landsmøte i 2022

Landsmøtet 2022 arrangeres i Haugesund 10.-11. juni 2022.

Mer informasjon finner du her.Hva er landsmøte i DNT?

Landsmøtet er DNTs øverste organ, og skal behandle følgende saker i henhold til DNTs vedtekter: 

  • Landsstyrets årsberetning  

  • Årsregnskap for DNT sentralt  

  • Viktige økonomiske budsjettforutsetninger 

  • Forslag som er fremmet av landsstyret eller av en medlemsforening  

  • Valg til landsstyret, valgkomiteen og domsutvalget  

  • Valg av revisor  

Landsmøtet er DNTs øverste organ, hvor medlemsforeningene samles for å fatte beslutninger for organisasjonen. Landsmøte har en formell dagsorden som ledes av to dirigenter (ordstyrere).  I tillegg til det formelle, gir også landsmøte faglig påfyll, mulighet for sosialt samvær og anledning til å bygge nettverk med tillitsvalgte fra andre medlemsforeninger.  

Saker som behandles på landsmøte 

Den formelle sakslisten for landsmøte utformes i henhold til DNTs vedtekter

I tillegg har alle medlemsforeninger har mulighet til å sende inn forslag til saker som skal behandles på landsmøte. Landsstyret behandler de innkomne forslagene og legger disse frem for landsmøte med landsstyrets innstilling til sakene. Landsstyret kan også fremme egne forslag til saker på agendaen på landsmøte. Landsmøtets endelige agenda fastsettes derfor på bakgrunn av de vedtektsfestede sakene som skal behandles og de forslag som organisasjonen melder. Frist for å sende inn forslag til saker på landsmøte har de siste årene vært i slutten av mars.

Sakene på landsmøte behandles i henhold til Forretningsorden for DNTs landsmøte (vedtatt på landsmøte 2017). Forretningsorden definerer hvem som har tale- og forslagsrett og regulerer  gjennomføring av diskusjon og avstemning på landsmøte.  


Sakspapirer

Sakspapirene til landsmøte tilgjengeliggjøres senest 4 uker før. Sakspapirene tilgjengeliggjøres elektronisk av hensyn til miljø.


​​​​​​​Stemmerett på landsmøtet  

På landsmøte deltar både delegater, ansatte og gjester. Medlemsforeninger har stemmerett med 1stemme for hver påbegynt 500 medlemmer til 5000 medlemmer og deretter 1 stemme for hver påbegynt 1000 medlemmer. Alle medlemsforeninger skal møte på landsmøtet eller la seg representere ved fullmakt. En forening kan møte med skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre foreninger. Ved avstemming avgis stemmene samlet fra hver enkelt medlemsforening.  

Annonse