Logo
Til DNT.no forside
Frivilligdagen Oksenøya 4.06.23

Vilkår for deltakelse på frivilligorganiserte aktiviteter i DNT Oslo

Vilkår og betingelser for deltakelse på DNT Oslo og Omegns frivilligorganiserte turer, kurs, arrangement og øvrige aktiviteter (heretter omtalt som aktivitet).

Publisert: 13. oktober 2023
Om DNT

Deler av aktivitetstilbudet til DNT Oslo og Omegn organiseres av frivillige. Aktivitetene planlegges og gjennomføres på ideelt grunnlag, i frivillig regi og uten honorer til foreningen eller til turleder. Deltageres utlegg og kostnader er utelukkende knyttet til selvkost for den enkelte.

Disse aktivitetene omfattes ikke av Lov om Pakkereiser. 

1. Påmelding/medlemskap 

Aktivitetstilbudene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og
psykiske evne til å gjennomføre aktiviteten (se pkt. 11).

Påmelding er bindende og gjøres via DNT Oslo og Omegn nettsider, under den aktuelle turbeskrivelse. 

 • Medlemmer av DNT, Svenska Turistforeningen og Ferdafelags Islands får medlemspris på hytteovernatting på DNT- hytter.
 • Ved påmelding blir man bedt om å registrere kontakt- og personinformasjon til
  kontaktperson for bestillingen og alle deltakere.
  • Informasjon om deltakere kan bli delt med frivillige som har en rolle på aktiviteten man er påmeldt.
  • Informasjon om deltakere kan også bli delt med enkelte tredjeparter tilknyttet gjennomføringen av aktiviteten man er påmeldt. Dette kan være hytter/hoteller, transportselskaper, aktivitetsselskaper og andre relevante samarbeidspartnere.
  • E-post kan bli benyttet til å sende evalueringsskjema til deltakere etter gjennomført aktivitet, slik at vi kan forbedre vårt tilbud.
  • Deling av deltakeres e-post med andre deltakere kan skje for aktiviteter der samkjøring eller annen koordinering er aktuelt.
 • Dersom aktiviteten innebærer hytteovernatting, vil det i etterkant av påmelding opprettes individuelle bestillinger på hytta for hver deltaker. Turleder gjennomfører bestillingen på vegne av deltakerne. Deltaker er deretter direkte ansvarlig for sin bestilling på hytta, med hensyn til betaling og avbestilling.

2. Avtale/dokumenter

Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:

 1. Aktivitetsbeskrivelsen/nettbeskrivelsen på dntoslo.no med fakta og opplysninger om aktiviteten
 2. “Vilkår for deltakelse på frivilligorganisert aktivitet i DNT Oslo og Omegn"
 3. Deltakerinformasjon tilsendt alle deltakere
 4. Bestillingsbekreftelse fra nettside

3. Pris

På disse aktivitetene selges ikke turen som en pakke med en pakkepris. Deltaker betaler selv for de ulike elementene, som for eksempel hytteovernatting, mat og transport underveis på aktiviteten. Priser for overnatting og mat på DNT Oslo og Omegns hytter ligger på våre nettsider.

I turbeskrivelsen vil det være oppgitt hvilke elementer som inngår i aktiviteten og et overslag over hvilke kostnader deltaker må forvente. Transport til og fra sted for turstart og slutt, er ikke en del av turopplegget og er noe deltaker må sørge for selv.

4. Betaling

Betaling på denne type aktivitet skjer direkte til hytta, utsalgsstedet og via oppgjør mellom deltakerne. 

 • Ved opphold på betjente DNT-hytter: Hver deltaker gjør opp og betaler direkte på
  hytta.
 • Opphold på selv- og ubetjente DNT-hytter: hver deltaker gjør opp via
  hyttebetalingsappen underveis på turen.
 • Innkjøp av felles mat gjøres opp mellom deltakerne via Vipps-oppgjør.
 • Oppgjør for togreiser, inngangsbilletter, overnatting på private hytter eller
  overnattingssteder eller andre elementer gjøres hovedsakelig opp direkte på utsalgsstedet. I noen tilfeller gjøres dette også opp via Vipps-oppgjør. 

5. Forsikringer

DNT Oslo og Omegn vil understreke at deltakelse på foreningens aktiviteter skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av aktiviteten. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

6. Avbestilling

Ved avbestilling må deltaker informere turleder så raskt som mulig.

Avbestilling før påmeldingsfristen: Deltaker melder fra til turleder. Eventuelle kostnader til felles mat eller andre innbetalte elementer til turleder refunderes.

Avbestilling etter påmeldingsfristen: Eventuelle kostnader til felles mat eller andre innbetalte elementer til turleder refunderes ikke. Deltaker er selv ansvarlig for avbestilling av eventuell hytteovernatting og faktureres etter gjeldende vilkår for hytteovernatting.

 • Betjent hytte: avbestilling direkte til hytta. Se den aktuelle hyttes hjemmesider for vilkår for hytteovernatting.
 • Selv- og ubetjent hytte: avbestilling til DNT Oslo og Omegns Infosenter. 

For elementer der deltaker selv er ansvarlig for bestillingen (eksempelvis togreise til oppmøtested, overnatting private hytter etc) gjelder avbestilling mellom deltaker og gjeldende tilbyder, og etter tilbyders avbestillingsvilkår.

7. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte aktiviteten, er DNT Oslo og Omegn ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av ubenyttede turelementer.

Dersom turleder må avbryte turen kan deltakerne velge å fortsette turen i privat regi, eller avbryte turen og få kostnadene for ubenyttede turelementer refundert.

Dersom hele turen avbrytes på grunn av krevende værforhold, force majeure eller andre forhold som gjør det uforsvarlig å fullføre turen, må deltaker selv dekke kostnader til hjemreise, alternativt overnattingssted etc, og vil ikke få kostnadene for ubenyttede turelementer refundert. 

8. Avlysning og endring av aktivitet

Arrangøren skal søke å gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet.

Programmet kan endres eller avlyses på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder, for få påmeldte, manglende turleder, krevende værforhold, force majeure eller andre forhold som gjør det uforsvarlig eller uhensiktsmessig å gjennomføre turen etter planen.

Ved avlysning og endring skal arrangøren underrette deltakerne så snart som mulig. Turleder sørgerfor å avbestille eventuelle overnattinger og andre bestillinger vedkommende har gjort på vegne av gruppa, så fremt ikke annet er avtalt.

For elementer der deltaker selv er ansvarlig for bestillingen (eksempelvis togreise til oppmøtested, overnatting private hytter etc) må deltaker selv sørge for avbestilling, dersom det blir endringer eller avlysning. 

Avlysning og endringer før påmeldingsfrist: Ved avlysning blir eventuelle kostnader til felles mat eller andre innbetalte elementer til turleder refundert. Ved endringer kan deltaker trekke seg fra turen, se punkt 7 avbestillinger.

Avlysning etter påmeldingsfrist: Dersom avlysning skyldes frafall av turleder kan deltaker få refundert eventuelle kostnader for bestillinger og tjenester som ikke lar seg avbestille uten fakturering. Dersom aktiviteten avlyses på grunn av krevende værforhold, force majeure eller andre forhold som gjør det uforsvarlig å gjennomføre turen, vil deltaker ikke få kostnadene for ubenyttede turelementer refundert.

Endringer etter påmeldingsfrist og underveis: Mindre endringer som alternativt rutevalg og endring i dagsprogram kan forekomme uten at dette gir deltaker rett til å trekke seg og få kostnader refundert. Ved frafall av turleder, se punkt 9. Avbrudd. Dersom aktiviteten må endres underveis på grunn av krevende værforhold, force majeure eller andre forhold som gjør det uforsvarlig å fullføre
turen etter planen, må deltaker selv dekke kostnader til hjemreise, alternativt overnattingssted etc, og vil ikke få kostnadene for ubenyttede turelementer refundert. 

9. Deltakernes ansvar

På denne type turer er man som deltaker med i et tur- og risikofellesskap og er på tur etter evne, ikke over evne. Turleder er ikke en guide, men en veileder. Deltakerne forplikter seg likevel til å rette seg etter turlederens anvisninger.

Det forventes at deltaker er med i planleggingen, og gjennomfører egne bestillinger (i avtale med turleder) i forkant av aktiviteten. Underveis forventes det at deltaker er med i risikovurderinger, rutevalg og bidrar aktivt til at aktiviteten blir gjennomført på en trygg og sikker måte. Det forventes også at deltaker bidrar med praktiske gjøremål og til et godt sosialt miljø i gruppa.

Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på aktiviteten, med de forutsetningene som er beskrevet over. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hen nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

10. Klager

Aktivitetsansvarlig turleder/instruktør/aktivitetsleder skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til DNT Oslo og Omegn så raskt som mulig og senest 4 uker etter at aktiviteten er avsluttet.

11. Fotografering

Som deltaker på aktiviteter arrangert av DNT Oslo og Omegn kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av må du informere aktivitetsansvarlig om dette, helst når aktiviteten starter.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
fellestur med dnt ung oslo til ringebufjellet
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Skitur til Jørgenhytta, Krokskogen.
Finn deg en hytte i Oslomarka