Bli turleder

Har du vært mye på tur og ønsker å ta med andre ut? Fungerer du godt i ei gruppe med ulike mennesker og kan ta beslutninger på vegne av andre? Har du lyst til å være turleder på DNTs fellesturer? Da er DNTs turlederutdanning noe for deg!

Den Norske Turistforening utdanner egne turledere. Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en enhetlig basiskompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Utdanningen brukes til å sikre god turledelse i nærmiljøet, skogen og i høyfjellet blant mangfoldet av turgrupper: barn, unge, voksne og eldre. Hovedfokuset i utdanningen er formidling, kunnskap, ferdigheter og evner i henhold til friluftslivet og dets utfordringer. Sentrale temaer er orientering, veivalg, ledelse, og kommunikasjon. Utdanningen er tenkt som en kursrekke totalt over 6 helger eller minimum 14,5 dager som gir en enhetlig basiskompetanse som sikrere trygghet og trivsel for turdeltakerne uansett årstid og alder.

Modulbasert utdanning 

DNTs turlederutdanning er satt sammen av kursmoduler som bygger på hverandre og til sammen gir øverste nivå i turlederutdanningen: 

 1. DNT-ambassadørkurs (modul 1) er det første og enkleste nivået, og er en utdanning for organisering og gjennomføringen av turer uten bruk av kart og kompass. Ambassadørkurset er obligatorisk for alle turledere i DNT. 

 1. Grunnleggende turlederkurs (modul 1+2) er det neste nivået. Dette er en turleder sommerstid med begrensinger til sti og vei i nærmiljøet og kurset kan bygges videre på med sommerturlederkurs. 

 1. Sommerturleder(modul 1-3) er turleder sommerstid i høyfjellet, og det tredje nivået i utdanningen. 

 1. Vinterturleder (modul 1-4) er det øverste nivået i utdanningen. En vinterturleder kan fungere som turleder ved alle DNTs arrangementer hele året. 

 

De enkelte kursenes varighet og tema: 


 1. 1. DNT-ambassadørkurs (½ dag, 3 timer) - DNT som organisasjon 

 1. 2. Grunnleggende turlederkurs (2 dager, 15 timer) - Orientering og veivalg 

 2. 3. Sommerturlederkurs (5 dager eller 2 helger) - Turledelse sommerstid 

 3. 4. Vinterturlederkurs (7 dager eller 3 helger) 


Vinterturleder(2 ½ dag) - Skredkurs 
Vinterturleder (2 ½ dag) - Bolig i snø 
Vinterturleder (2 ½ dag) - Krevende orientering / veivalg vinterstid 

Modul 1-4 bygger på hverandre, og må avlegges i rekkefølge. Ved dokumentasjon av erfaring kan instruktører i NF få godkjent ene helgen i vinterturlederkurset. 

 

I tillegg kommer nærturlederkurs og aktivitetslederkurs, som man kan ta etter fullført ambassadørkurs. 


Aktivitetslederkurset har en varighet på 3 timer gir grunnleggende kunnskap om turledelse for barn og barnefamilier og kvalifiserer til å lede familieturer/arrangement i nærmiljøet. 


Nærturlederkurset har en varighet på fire timer og er et kurs som kvalifiserer til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor nærturleder er lokalkjent. 

Søknadsskjema

For å delta på DNTs sommer- og vinterturlederkurs må du sende inn et eget søknadsskjema til arrangøren av kurset. 

Last ned søknadsskjema

Turlederboka

Turlederboka er for deg som vil ta med deg andre ut på fjellet og i skog og mark. Den gir en grunnleggende innføring i turledelse, og er obligatorisk kurslitteratur i DNTs turlederutdanning.

Bestill i DNTs nettbutikk
Pris: 198,- (u/mva)

Godkjenning som DNT-turleder forutsetter at DNT-turledere videreutvikler og vedlikeholder sine ferdigheter som aktive turledere. Det forventes at en DNT-turleder jevnlig holder seg oppdatert og tar del i etterutdanningstilbud. Dersom en DNT-turleder ikke har ledet turer de siste 5 år må nødvendig oppdatering og praksis gjennomføres, før godkjenningen fornyes. Vedkommende kan få fornyet godkjenning dersom en under avbruddet har vedlikeholdt sine kunnskaper på annen måte enn å være aktiv turleder.

Opptakskrav til DNTs turlederkurs

Det er spesifikke opptakskrav for hvert av kursene. Et bærende prinsipp i utdanningen er at kursene skal gjennomføres i rekkefølge da de bygger på hverandre. Aldersgrense er 16 år for grunnleggende kurs, sommer- og vinterturlederkurs. Personer under 16 år kan delta på ambassadørkurset.

Opptakskrav på modul 1 – Ambassadørkurset:

 • Medlemskap i DNT. Dette kravet kan fravikes når ambassadørkurset holdes for skoleklasser og i lignende grupper

Opptakskrav for modul 2 - Grunnleggende turlederkurs:

 • Gjennomført ambassadørkurs og god generell turkunnskap
 • Medlemskap i DNT

Opptakskrav for modul 3 - sommerturlederkurs:

 • Bestått/ gjennomført kursmodul 1 og 2 (ambassadør- og grunnleggende turlederkurs)
 • Det forutsettes kunnskaper om orientering
 • Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet (ikke bare dagsturer)
 • Erfaring fra turer på egenhånd (ikke organisert)
 • Erfaring fra overnatting ute, i telt, bivuakk, under åpen himmel
 • Erfaring som turleder på turer i nærområdet
 • Medlemskap i DNT

Opptakskrav for modul 4 - vinterturlederkurs:

 • Gjennomført kursmodul 1 og 2 (ambassadør- og grunnleggende turlederkurs)
 • Godkjent kursmodul 3, sommerturlederkurset
 • Gode kunnskaper om orientering og om ferdsel i høyfjellet vinterstid
 • Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet
 • Erfaring som turleder sommerstid
 • Medlemskap i DNT

Positivt for opptaket til sommer- og vinterturlederkurset:

 • Erfaring fra geografisk forskjellige turområder
 • Erfaring fra turer i forskjellige årstider
 • Erfaring fra overnatting ute, i telt og bivuakk + hytter
 • Erfaring fra turer over flere dager i fjellet
 • Ansvar for å organisere turer i ulike naturmiljø og årstider
 • Annen type ledererfaring

Kurstyper

Benevnelsen DNT-turlederkurs og DNT-turleder er forbeholdt DNTs standard for turlederutdanning. Denne standarden anbefales gjennomført av alle DNTs turlag og turistforeninger.

En DNT-turleder har kompetanse til å lede turer på sitt nivå og lavere for alle DNT-foreninger. Fordelingen av turer er imidlertid den enkelte forening/turlags ansvar.

Modul 1 - DNT- Ambassadør
Hovedtema: Presentasjon av DNT og turlederkurset
Varighet: 3 timer
- Presentasjon av DNT som organisasjon og arbeidsgiver. Strategi, mål og verdigrunnlag
- Organiseringen og det praktiske rundt et turlederoppdrag
- Hvordan ta inn på hytte, rutiner og rettigheter på hyttene
- Friluftslivsloven og allemannsretten

Modul 2 - Grunnleggende turlederkurs
Hovedtema: Orientering og formidling
Varighet: 2 dager (15 timer), normalt en helg for modul 1+ 2 slått sammen
- Turlederrollen
- Formidling
- Detaljorientering, Kartkunnskap
- Tema: Bekledning, utstyr, mat og drikke
- Turplanlegging
- Turglede og motaivasjon av deltakere

Modul 3 - Sommerturleder
Hovedtema: Turledelse i fjellet sommerstid
Varighet: 5 dager eller 2 helger
- Turlederrollen (forbilde, motivasjon og verdier)
- Ruteplanlegging og veivalg
- Orientering under krevende forhold
- Nødbivuakk (vindsekk)
- Tema: Subjektive og objektive farer i fjellet, metrologi og fjellflora, ansvar
- Stressende turledersituasjoner: Øvelse
- Evaluering (bestått/ ikke bestått)
Sommerturlederkurset tar sikte på å kvalifisere personer med nødvendig fjellerfaring til turledere på DNT-foreningens sommerturer. Kurset tar også sikte på å dyktiggjøre sommerturledere til mer krevende turer utenfor merkete løyper, i områder med krevende terreng og til tider av året da været kan være utfordrende.

Modul 4 - Vinterturleder
Hovedtema: Turledelse i fjellet vinterstid
Varighet: 7 dager eller tre helger på 2,5 dager

Vinterturlederkurs første helg/ del 1:
Hovedtema: Skred (Fritak for NF godkjente skredkurs)
Varighet: 2 1/2 dag normalt en helg fredag - søndag
- Skredlære (snøkjennskap, terreng og metrologi)
- Veivalg og terreng
- Skredvurderinger på kart og terreng
- Tommelfingeregler
- Kameratredning og imporvisert skikjelke.

Vinterturleder andre helg/ del 2:
Hovedtema: Bolig i snø
Varighet: 2 1/2 dag normalt en helg fredag - søndag
- Orientering og veivalg
- Tur- og ruteplanlegging vinter
- Nødbivuakk eller overnatting i snøen
- Orientering i mørke-
- Vinterbeklending og utstyr, ernæring, nedkjøling og frostskader

Vinterturleder tredje helg/ del 3:
Hovedtema: Krevende turer/orientering og ledelse
Varighet: 2 1/2 dag normalt en helg fredag - søndag
- Mer krevende orientering og veivalg
- Improvisert reparasjon/reparasjonsutstyr
- Evaluering (bestått/ikke estått)

Vinterturlederkurset tar sikte på å dyktiggjøre turledere til å lede DNT-foreningens vinterturer.

Kursrammer

Kursene blir satt inn i vanlig turramme, i aktuelt terreng, med overnatting på turistforeningshytter. Mesteparten av tiden blir brukt ute i naturen, mest mulig tilnærmet en fellestur og turledersituasjonen. Deltakerne veksler mellom turlederrollen og turdeltakerrollen (turlederspill). Praktisk orientering vektlegges gjennom samtlige kurs. Kveldene blir brukt til forberedelse, gjennomgang av ulike tema, oppsummering og diskusjon. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i de aktuelle tema og deltar aktivt.


Klikk her for å skrive tekst.

Klikk her for å skrive tekst.

Vår samarbeidspartner Devold støtter DNTs turlederutdanning