DNT i villreinfjellet

Veslefjellbua erstattet Gråhøgdbu på Ringebufjellet etter at sistnevnte ble lagt ned på grunn av villreinhensyn i 2020.
Veslefjellbua erstattet Gråhøgdbu på Ringebufjellet etter at sistnevnte ble lagt ned på grunn av villreinhensyn i 2020. Foto: Marius Dalseg Sætre

Store intakte naturområder og fravær av tekniske inngrep og forstyrrelser er sentrale faktorer for villreinens trivsel og overlevelse, og er samtidig høyt verdsatte kvaliteter for mange av oss som liker å ferdes i naturen.

En stor del av DNTs virksomhet er knyttet til villreinfjellet. Vi har derfor tatt og vil fortsette å ta et betydelig ansvar for å ivareta hensynet til villreinen. Med over 300 000 medlemmer, har vi da også en unik posisjon for å spre kunnskap om villreinen og dens sårbarhet. DNT er imidlertid ikke den eneste som opererer i fjellet. Skal villreinen sikres en bærekraftig forvaltning, er det nødvendig at også andre aktører er sitt ansvar bevisst og tar grep.  Kommunene, fylkeskommunene og statlige myndigheter en spesielt viktig rolle med å sikre villreinenes leveområder fra ytterligere fragmentering og nedbygging.

DNTs mål og tiltak

DNT jobber for å opprettholde og videreutvikle det eksisterende hytte- og rutenettet, og at dette foregår på en bærekraftig måte. Lokalisering av hytter og merking av stier skal baseres på best mulig tilgjengelig kunnskap om sårbar natur og dyreliv. DNT skal være en konstruktiv part og jobbe for å finne gode løsninger i eventuelle konflikter mellom villrein og ferdsel. Vi har som mål å bidra til en bærekraftig villreinforvaltning og legge til rette for friluftsliv som tar hensyn til villrein og tamrein. Formuleringen er hentet fra DNTs Handlingsplan for natur, kulturarv og miljø (2021-2024), der bærekraftig villreinforvaltning er tatt inn som et eget målområde. Tabellen under lister opp delmål og tiltak som vi har forpliktet oss til gjennom handlingsplanen.

Redusere ferdsel til sårbare områder og tider av året.

 • Merke turruter og kviste løyper i tråd med vedtatte planer.
 • Unngå tilrettelegging i bestemte områder.
 • Vurdere å legge om turruter.

Informere om hensyn til villrein og tamrein.

 • Ha oppdatert informasjon om villrein på ut.no.
 • Informere om villrein og tamrein på hytter i aktuelle områder.
 • Jevnlig tipse Fjell og Vidde og andre relevante medier.
 • God opplæring om villrein i turlederutdanningen.

Bidra til økt kunnskap om villrein og ferdsel.

 • Støtte forskningsprosjekter om villrein og ferdsel.
 • Bidra med statistikk fra DNT-hytter.

Være en positiv og konstruktiv aktør i villreinforvaltningen.

 • Delta aktivt i nasjonalt nettverk for villrein og på arenaer der forvaltning av villrein diskuteres.
 • Bidra i arbeidet med regionale villreinplaner og andre styrende dokumenter.
 • Være en sentral aktør i arbeidet med sti- og løypeplaner i villreinområder.
 • Invitere til god dialog ved nyetableringer av hytter

Være åpen for å vurdere begrensninger på hyttedrift i villreinfjellet.

 • Vurdere åpningstider opp mot ønsket om å styre ferdselen i perioder av året.
 • Prioritere videreutvikling av hytte- og rutenettet i mindre sårbare områder.
 • Vurdere å flytte hytter og ruter som ligger spesielt uheldig til for villrein.

Hva DNT gjør

Eksempler på tiltak som er gjennomført eller pågår, og tiltak som planlegges eller er til vurdering av hensyn til villrein.

Tiltak gjennomført av hensyn til villrein

 • Breitjønnbu på Ringebufjellet ble revet på 90-tallet. Hytta ble erstattet med Jammerdalsbu, samt at rutenettet ble flyttet fra de mest sentrale fjellområdene.
 • Gråhøgdbu på Ringebufjellet ble lagt ned i 2020. Hytta ble erstattet med Veslefjellbua, samt at rutenettet til Eldåbu og Jammerdalsbu ble flyttet fra de mest sentrale fjellområdene. Gråhøgdbu skal flyttes til Maihaugen og tas i bruk som en arena for formidling.
 • T-merket rute Rondvassbu – Eldåbu i Rondane ble lagt om i 1996.
 • T-merket rute Rondvassbu – Dørålseter (over Storsmeden) i Rondane er lagt ned.
 • Nedlagte T-merkede ruter på Dovre (fra 90-tallet): • Vangshaugen – Raubergshytta over Råstu, • Raubergshytta – Grøvudalshytta over Storskarhøa, • Grøvudalshytta – Åmotdalshytta over Salhøa.
 • Flere T-merkede ruter fra E6 på Dovre til Grimsdalen i Rondane ble lagt ned i 2006, slik at det nå kun er én hovedrute igjen.
 • T-merket rute Sota Sæter – Truslbu i Breheimen ble lagt ned ca. 2007
 • T-merket rute på sørsiden av Reinsvatnet ved Reinsvassbu i Sunndalsfjella ble lagt ned i 2020.

Kontinuerlig pågående tiltak og vurderinger av hensyn til villrein

 • Merke og kviste ruter, som et tiltak for å kanalisere turistene i villreinfjellet. I enkelte områder er det rutine for å samle inn merkekvister etter vintersesongen, blant annet i Rondane, over Bygdin og ruta Haukeliseter – Hellevassbu.
 • Holde enkelte hytter periodevis stengt av hensyn til villrein, spesielt ifm. kalving.
 • Snøheimbussen på Dovre (busstransport Hjerkin – Snøheim) ble satt opp av hensyn til villrein. (Bussen driftes av DNT Oslo og omegn.) 
 • Vekte hensynet til villrein ved planlegging av nye ruter og hytter.
 • Intern opplæring og kompetansebygging.
 • Bidra i arbeidet med regionale villreinplaner, forvaltningsplaner og besøksstrategier.
 • Aktivt delta i flere villreinfora.
 • Informere og spre kunnskap om villrein og hensynsfull ferdsel gjennom våre kommunikasjonskanaler som ut.no Fjell og vidde, turkataloger, turlederutdanningen, nettsider, mm.

Tiltak som nå planlegges eller vurderes av hensyn til villrein

 • Hytta Øyuvsbu i Sirdalsheiene planlegges flyttet.
 • Hytta Reinsvassbu i Sunndalsfjella vurderes flyttet.Annonse