Vilkår og retningslinjer for tur med DNT Ringerike

Det er viktig at du leser igjennom disse før du melder deg på tur med oss.

Publisert: 04. oktober 2023
Artikkel

Generelle vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT Ringerike

1. Påmelding
Fellesturene til DNT Ringerike er åpne for alle DNT-medlemmer som tilfredsstiller de fysiske og psykiske krav som slike turer krever. Ikke-medlemmer kan ved påmelding tegne medlemskap i foreningen, og på enkelte turer vil det være differensiert pris for medlemmer/ikke-medlemmer. Turene annonseres i «Skauleisposten», på foreningens hjemmeside og sosiale medier. Påmelding skjer direkte til turleder, eller til DNT Ringerikes kontor. På fellesturer med overnatting vil det sammen med påmelding kreves et depositum innbetalt til DNT Ringerikes konto 2230.20.00984. Regler for avbestilling og avbestillingsbeskyttelse for fellesturer er vedtatt av styret i DNT Ringerike.

2. Pris
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter og opphold) til turene.
Utgiftene til transport med privatbiler deles likt på passasjerene (Se 'Retningslinjer for turer i DNT Ringerike').

3. Deltakernes ansvar
Deltagerne plikter å sette seg inn i turprogrammet, og vurdere om de er i stand til å gjennomføre turen. Turlederen kan nekte påmeldte å delta hvis helsetilstanden eller den fysiske formen er utilfredsstillende, eller hvis vedkommende er for dårlig utstyrt til å greie turen. DNT Ringerike har ingen økonomiske forpliktelser overfor påmeldte som ikke får delta, eller hvis en deltaker må avbryte turen underveis.

4. Avlysning/endring av turen
DNT Ringerike kan avlyse turene pga. vanskelige værforhold eller andre spesielle omstendigheter. Påmeldte deltagere vil få beskjed om avlysningen eller endring av turkonseptet.

5. Forsikringer
DNT Ringerike vil understreke at deltagelse på foreningens fellesturer skjer på deltagernes eget ansvar. DNT Ringerike påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige skader/uhell som måtte inntreffe på turene. Deltagerne anbefales derfor å tegne individuelle forsikringer.

6. Klager
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes DNT Ringerike så raskt som mulig, og senest 4 uker etter at turen er avsluttet.


Vedtatt på styremøte 12.01.2005 og revidert 13.06.2018. Revidert 4.12.2019

 

Retningslinjer for turer i DNT Ringerike

1. Tilbud
DNT Ringerike ønsker å gi interessante og spennende natur- og kulturtilbud gjennom:
* korte og lange turer.
* turer i nærmiljøet og turer utenfor vårt distrikt.

2. Deltagers utgifter
Deltakerne må selv dekke utgiftene (reiseutgifter og opphold) til turene.

3. Turleders utgifter
Ledere får dekket utgiftene til reise og opphold, men den maksimale dekning settes til kr 3 000,-. Ved flere turledere deles denne summen likt mellom turlederne. Dersom utgiftene overstiger kr 3 000,-, skal de dekkes av deltagerne på turen. Turleder kan imidlertid søke styret, etter vurdering i turkomitéen, om økonomisk støtte til spesielle temaopplegg, foredragsholder eller ekskursjonsledere. En slik søknad må forelegges turkomiteen og styret i forkant av turen.


4. Dyre turer
Dyre turer med færre enn 6 deltakere bør ikke utløse økonomisk støtte til lederen, men kan gjerne arrangeres uten økonomisk kompensasjon.

5. Turleder
I utgangspunktet er det en leder på hver tur. Bare på spesielt krevende turer, vinterturer eller turer med svært stor deltakelse anses det som nødvendig med flere ledere. Enkelte deltakere kan fungere som assistenter, men kan ikke regne med økonomisk kompensasjon.

6. Sjåfører
Sjåførene på turene får tilbakebetalt kr 30,- pr. mil. Utgiftene fordeles likt på deltagerne, og bilene skal fylles opp slik at antall passasjerer i bilene blir så likt som mulig.


Eksempel (en bil):
Turlengde: 40 mil.
Sjåfør + 3 passasjerer.
Reiseutgifter: kr 30,- x 40 mil / 4 passasjerer = kr 300,- pr. passasjer.

Deltagere som reiser på egen hånd, kan ikke regne med å få dekket reiseutgiftene.

7. Turoppsett
Turkomitéen lager forslag til turoppsett og finner turledere. I Skauleisposten presenteres turene for hele året.  Styret skal godkjenne turopplegget og turlederne.

8. Annonsering
Turene annonseres og koordineres av administrasjonen.


Vedtatt på styremøte i RT 17.09.2014.
Revidert 23.03.2015 etter navneendring.
Revidert 13.06.2018

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig i DNT Ringerike
Bli frivillig i DNT Ringerike
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem