Logo
Til DNT.no forside

Vedtekter for DNT Gjøvik og omegn

1. FORMÅL

DNT Gjøvik og Omegn er et lokallag av Den Norske Turistforening. Formålet til DNT Gjøvik og Omegn er å fremme et spennende, sikkert, troverdig, inkluderende, enkelt, bærekraftig og naturvennlig friluftsliv og sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag gjennom å:

· arrangere turer og friluftsaktiviteter

· arrangere kurs

· etablere og vedlikeholde turstier og DNT-hytter innenfor eget nedslagsfelt

· inspirere til det enkle og naturvennlige friluftslivet

· samarbeide med natur-, frilufts-, kultur- og miljøorganisasjoner og offentlige myndigheter

· arbeide for sikring og vern av natur og friluftsområder

 

2. ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER

Alle aktiviteter der barn/ungdom under 18 år deltar, skal være rusfrie.

 

3. MEDLEMSSKAP

Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og er bosatt i en av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land – eller bosatt andre steder og ønsker å være medlem i DNT Gjøvik og Omegn. 

 

4. STYRET

DNT Gjøvik og Omegn ledes av et styre med 7 medlemmer.

Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 3 styremedlemmer.

Det skal tilstrebes at et av styremedlemmene har tilknytning til Barnas turlag eller DNT Ung.

Det skal velges ett varamedlem.

Leder velges i separat valg, for øvrig konstituerer styret seg selv.

Medlemmene av styret velges for 2 år om gangen.

Det velges en-1 revisor for to år om gangen.

 

5. STYRETS ARBEID

Styrets oppgave er å lede foreningens arbeid innenfor budsjettets og vedtektenes rammer. Styret har ikke fullmakt til å stifte gjeld utover det som følger av naturlig drift innenfor disse rammer. Styret har heller ikke anledning til å påta seg langvarige forpliktelser av betydning uten årsmøtets godkjennelse.

Styret fatter sine beslutninger ved simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Leder har ansvaret for å kalle inn til styremøter og utarbeide saksliste.

Styret kan utarbeide retningslinjer for fordeling av fellesutgifter på turer m.m.

Styret kan etablere samarbeide med andre tur- og fjellsportgrupper, samt innlede drøftinger for eventuell sammenslåing eller tilslutning.

Styret skal kalle inn til og forberede årsmøtesaker.

DNT Gjøvik og Omegn forpliktes ved underskrift av styreleder og et styremedlem i fellesskap.

 

6. UNDERGRUPPER/ANDRE ARBEIDSGRUPPER

DNT Gjøvik og Omegn skal tilstrebe å ha følgende undergrupper: Barnas Turlag, DNT Ung, Fjellsportgruppe- og Seniorgruppe. Styret kan oppnevne en kontaktperson for hver gruppe.

Styret kan oppnevne arbeidsgrupper som rapporterer til daglig leder eller styret.

 

7. ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes innen 15. mars og er foreningens øverste myndighet.

Alle som er registrert som medlemmer pr 1. februar, har møte- og stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Innkalling med saksliste og valgkomiteens innstilling offentliggjøres minimum 2 uker før årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet, skal være styret i hende minimum 4 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

· Innkalling og saksliste

· Årsberetning for foregående år

· Regnskap for foregående år

· Budsjett for inneværende år

· Valg av leder, styremedlemmer, varamedlem, revisor og medlemmer til valgkomiteen.

· Innkomne saker eller saker foreslått av styret

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes på forslag fra styret eller når minst 20% av foreningens medlemmer forlanger det.

 

8. VALGKOMITÉ

Valgkomiteen skal ha tre medlemmer og funksjonstiden for medlemmene er 3 år.

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Alle medlemmer i foreningen registrert pr. 1. februar kan fremme skriftlig forslag på styremedlemmer og medlemmer i valgkomitéen innen 4 uker før årsmøtet.

Valgkomitéen behandler innkomne forslag og fremmer innstilling innen 2 uker før årsmøtet.

 

9. KONTINGENT

Kontingenten følger DNTs satser for de respektive medlemsgruppene.

 

10. ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal kunngjøres sammen med innkallingen.

 

11. ANSVARSFORHOLD

Deltakelse i foreningens aktiviteter skjer på eget ansvar. Fellesturer koordineres av en turleder.

Turleder og turdeltakere skal følge gjeldende sikkerhetsregler og retningslinjer for fellesturer.

Medlemmer kan utestenges fra foreningens aktiviteter ved grove eller gjentatte brudd på retningslinjer eller sikkerhetsregler.

 

12. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av årsmøtet med ¾ flertall.

Blir foreningen vedtatt oppløst, tilfaller eiendelene Den Norske Turistforening, som tar vare på midlene inntil en ny forening med samme formål er startet.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem