Generelle vilkår for turdeltakelse

Deltakerens ansvar
Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen. 

Forsikring
Deltakelse skjer på eget ansvar. DNTs medlemsforeninger påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under arrangementene. Unntak er ansvar på grunn av uaktsomhet hos DNTs medlemsforeninger og DNTs turledere, slik dette påhviler etter gjeldende lovgivning. Vi anbefaler deltakerne å tegne reise/ulykkesforsikring. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. Deltakerne må snarest mulig gi beskjed til arrangør om sykdom eller andre uforutsette ting som gjør at man blir forhindret til å delta.

Avbrudd fra deltaker
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNTs medlemsforeninger ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring.

Avlysning av arrangement
DNT-arrangøren kan avlyse turen på grunn av force majeure, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger, mangel på turleder eller lignende Ved avlysning skal arrangøren av turen, hvis mulig, underrette deltakerne så snart som mulig. Deltakerne er ikke økonomisk ansvarlig ved avlysning.

Endring av arrangementDNT-arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen / arrangøren underrette deltakerne så snart som mulig.

Bilder
På turer i regi av DNTs medlemsforeninger kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av turen. Disse bildene kan bli benyttet i DNTs og medlemsforeningenes publikasjoner og egne internettsider. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi beskjed til turleder.

Klager
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. Skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om erstatning skal sendes DNT-arrangør snarest mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.