Logo
Til DNT.no forside
Gruppe på ski blant snøkledde fjell.

Vilkår for deltakelse på turer og aktivitet i regi av DNT

Disse vilkårene gjelder for turer/aktiviteter som arrangeres av DNTs medlemsforeninger og lokallag. Enkelte turer/aktiviteter regnes som pakkereiser etter pakkereiseloven. For slike er det enkelte spesielle bestemmelser i punkt 13.

English: Terms and Conditions

1. Avtalen

Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av tur- og aktivitetsbeskrivelsen, annen informasjon gitt av arrangøren og disse vilkårene. Arrangøren kan i enkelte tilfeller ha spesielle vilkår som fremgår av turbeskrivelsen, disse vil i så fall gå foran disse vilkårene.

Avtalen er bindende når deltakeren i etterkant av påmeldingen til turen/aktiviteten mottar en bekreftelse fra arrangøren om at påmeldingen er mottatt og at deltakeren har fått plass på turen/aktiviteten. 

Avtalen gir deltakeren rett til å delta på den aktuelle turen/aktiviteten, slik den er beskrevet i aktivitetsbeskrivelsen til arrangøren, og dersom man oppfyller de krav som stilles til ferdigheter og utstyr. 

2. Arrangørens plikter

 • Arrangøren skal sørge for at turen/ aktiviteten gjennomføres som avtalt.
 • Arrangøren skal gjøre det som er mulig for å forhindre at deltakeren påføres noen ulemper som følge av endringer i turen/ aktiviteten som må gjøres på grunn av uforutsette forhold.
 • Arrangøren kan ikke endre avtalen eller turens/ aktivitetens innhold til ulempe for deltakeren, med mindre det er tatt forbehold, og dette fremgår av avtalen. Deltakeren skal i et slikt tilfelle varsles så fort som mulig.
 • Arrangøren plikter å etterleve sin bistandsplikt overfor deltakere i vanskeligheter etter pakkereiseloven. 

3. Deltakerens plikter

 • Deltakeren plikter å sette seg inn i vilkårene og eventuelle betingelser som arrangøren har gitt på nettsidene eller kommunisert på annen måte.
 • Deltakeren må lese det aktuelle aktivitetsprogrammet grundig, og forvisse seg om at hen er i stand til å delta uten risiko eller ulempe for seg eller andre.
 • Hvis deltakerens helsetilstand ikke er god, skal deltakeren konsultere lege i forkant av turen/ aktiviteten. Deltakeren skal gi arrangøren informasjon om medisinske forhold som kan påvirke gjennomføring av turen/arrangementet og andre forhold som hen bør forstå at har vesentlig betydning for avviklingen.
 • Hvis noen bestiller på vegne av andre, må hen gi korrekte og relevante opplysninger om disse deltakerne og forvisse seg om at deltakerne kan følge vilkårene som gjelder for turen/aktiviteten.
 • Deltakeren kan nektes å delta på hele eller deler av turen/ aktiviteten hvis turlederen kommer til at deltakelse kan medføre en sikkerhetsmessig risiko for deltakeren selv eller andre deltakere, for eksempel på grunn av deltakerens helsemessige forhold, fysiske form eller mangelfullt utstyr.
 • Deltakeren plikter å følge de sikkerhetsmessige anvisningene som turlederen gir.
 • Deltakeren må innrette seg etter anvisningene som arrangøren gir om tid og sted for fremmøte m.m.
 • Deltakeren må innordne seg etter ordensreglementet som gjelder på eventuelt innkvarteringssted eller lignende
 • Deltakeren er ansvarlig for ekstrautgifter som hen pådrar seg som følge av at hen avbryter turen/aktiviteten.
 • Deltakeren plikter å kontrollere at eventuelle billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen.
 • Voksne som er påmeldt på en tur/aktivitet sammen med barn under 18 år skal påse at barna oppfyller deltakernes plikter som nevnt ovenfor, og skal til enhver tid ha oppsyn med barna og ivareta deres sikkerhet. 

Hvis deltakeren må avbryte turen/aktiviteten som følge av brudd på reglene ovenfor har ikke arrangøren ansvar for eventuelle ekstrautgifter som deltakeren pådrar seg i en slik situasjon, og det gis ingen refusjon av det innbetalte beløp for turen/arrangementet. 
 
Deltakeren kan bli holdt ansvarlig for skade som påføres arrangøren ved grovt brudd på reglene over. 

4. Ansvar og risiko

Arrangøren legger til rette for at all aktivitet skal foregå trygt og forsvarlig. All ferdsel i naturen er likevel forbundet med en viss risiko. Deltakelse på den aktuelle turen eller aktiviteten skjer derfor på deltakerens eget ansvar.

Arrangøren påtar seg ikke ansvar for deltakernes handlinger og unnlatelser på den aktuelle turen eller aktiviteten, og har dermed heller ikke ansvaret for tap eller skade som oppstår.

Siden deltakelsen skjer på deltakerens eget ansvar, bør deltakeren ha reise- og ulykkesforsikring hos et forsikringsselskap. 

5. Rett til å overdra deltakelse

Deltakeren har rett til å overdra deltakelse på turen/aktiviteten til en annen som oppfyller vilkårene for å delta på den aktuelle turen/ aktiviteten. Forutsetningen er at arrangøren gis melding om overdragelsen innen rimelig tid i forkant av turen/arrangementet. Arrangøren kan kreve 300 kroner i administrasjonsgebyr.

6. Endringer

Arrangøren tar forbehold om å gjøre endringer i programmet som følge av vær- og føreforhold, endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller andre særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt.

Arrangøren forsøker i størst mulig grad å gjennomføre arrangementet etter programmet. Dersom dette ikke er mulig, har arrangøren rett til å foreta endringer som hvis mulig skal meddeles deltakerne før avreise. Turleder informerer deltakerne om endringer underveis. Vesentlige endringer som meddeles før avreise gir rett til kostnadsfri avbestilling. Ved endringer underveis har deltakerne ikke krav på refusjon. Unntak kan gjøres dersom antall overnattinger ikke blir som oppgitt.

7. Betaling

For turer/aktiviteter med betaling kan arrangøren kreve innbetaling av depositum eller betaling av hele deltakeravgiften ved påmelding. 
Arrangøren kan heve avtalen hvis betaling/depositum ikke er på arrangørens konto to dager etter forfall.

8. Pris

Samlet pris per person framgår på den aktuelle aktivitetssiden til arrangøren. Prisen omfatter det som er beskrevet i den aktuelle turens program på aktivitetssiden, og inkluderer skatter og eventuelle tilleggsavgifter og gebyrer. Andre goder er ikke inkludert i prisen, og må eventuelt kjøpes i tillegg. 
Prisen kan endres hvis det skjer endringer i offentlige skatter og avgifter, kursendringer eller billettpriser (transportkostnader) som vil gjøre det dyrere for arrangøren å avvikle turen. Deltakeren vil tilsvarende kunne kreve prisreduksjon hvis tilsvarende endringer skjer i deltakerens favør.

Ved prisøkning skal deltakeren gis en begrunnelse og en beregning for økningen. Varsel om prisøkning må gis deltakeren senest 20 dager før turen begynner.

Prisøkning på mer enn 8 % gir deltakeren rett til å heve kjøpet.

9. Avbestilling mot gebyr

Deltakeren har rett til å avbestille turen/aktiviteten. Følgende regler gjelder ved avbestilling: 

 • Ved avbestilling 15 dager eller mer før avreise, skal hele deltakeravgiften refunderes med unntak av et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr bestilling. 
  • Dette gebyret gjelder også ved endringer av bestillingen. 
  • Er kostnaden for aktiviteten lik eller lavere enn administrasjonsgebyret gis det ingen refusjon.
  • Administrasjonsgebyret gjelder ikke for turer/ aktiviteter som er gratis. DNT ønsker likevel avmelding.  
 • Ved senere avbestilling gjelder: 
  • 14-8 dager før avreise: 50% av deltakeravgiften refunderes, likevel slik at beløp på mindre enn kr. 300 ikke refunderes.
  • 7-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: Ingen deltakeravgift refunderes. 

Avbestilling skal skje skriftlig på e-post til arrangøren, se kontaktdetaljer under punkt 15. 

10. Avlysning ved for få påmeldte 

Arrangøren kan avlyse turen/aktiviteten hvis det ikke blir solgt det antallet plasser eller den beleggsandelen som arrangøren har satt som vilkår for å avvikle turen/ aktiviteten. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne:

 • Senest 20 dager før startdatoen ved turer/ aktivitet som varer i mer enn 6 dager.
 • Senest 7 dager før startdatoen ved turer/ aktivitet som varer mellom 2 og 6 dager.
 • Senest 48 timer før startdatoen ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

Skriftlig melding om avlysning må være kommet frem til deltakeren senest ved fristens utløp.

Ved avlysning på grunn av for få påmeldte, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt så snart som mulig. Utover dette har deltakeren ikke krav på erstatning.

11. Reklamasjon

Deltakeren kan heve avtalen før turen/ aktiviteten starter hvis det er klart at turen/ aktiviteten har vesentlige mangler. Det samme gjelder hvis avtalevilkårene endres til vesentlig ulempe for deltakeren. Deltakeren skal i så fall gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Ved heving har deltakeren rett til refusjon av innbetalte beløp og for pakkereiser eventuell erstatning etter pakkereiseloven. 

Turen har en mangel hvis reisetjenestene som turen består av er mangelfulle og deltakeren er uten skyld i dette. Deltakeren plikter å reklamere på mangler uten ugrunnet opphold. Mangler gir deltakeren rett til å kreve avhjelp, alternative tjenester, prisavslag, heving og erstatning etter bestemmelsene i gjeldende lover.

12. Personopplysninger

Arrangøren behandler personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer i forbindelse med påmelding og deltakelse i arrangementet. Personopplysninger om deltakeren kan om nødvendig bli delt med samarbeidspartnere av leverandøren, slik som transportselskap eller innkvarteringssted.

Arrangøren vil behandle kontaktinformasjon om deltakeren til å sende evalueringsskjema etter turen med formål om å forbedre tilbudet. 
På turen/aktiviteter i regi av DNTs medlemsforeninger kan det bli tatt bilder av deltakerne. Slike bilder kan bli benyttet i DNTs og medlemsforeningenes publikasjoner, egne internettsider eller i andre medier. Hvis deltakeren ikke ønsker å bli fotografert, må hen gi den aktuelle turlederen beskjed.

13. Spesielle bestemmelser om pakkereiser

13.1 Pakketurer

Med «pakketurer» menes turer som regnes som pakkereiser etter pakkereiseloven, og som derfor er underlagt pakkereiseloven.

Pakketurer er turer som varer i mer enn 24 timer og som inkluderer betaling for minst 2 av disse reisetjenestene:

 • Tur med turleder/guide
 • Innkvartering med overnatting på turisthytte, hotell eller lignende
 • Persontransport, for eksempel med buss eller båt
 • Utleie av kjøretøy 

For andre turer/arrangementer gjelder ikke pakkereiseloven og bestemmelsene i vilkårene om pakkereiser.

13.2 Standardopplysninger om pakkereiser

Den kombinasjonen av reisetjenester som tilbys, er en pakkereise etter pakkereiseloven. Deltakeren omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Arrangøren har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt. 

Arrangøren har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av deltakerens innbetalinger i tilfelle insolvens hos arrangøren. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport. Flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven finnes her.  

14. Avlysning 

Ved uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som gjør at turen/ aktiviteten ikke kan gjennomføres, har DNT rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt, for eksempel ved naturkatastrofer, ekstremvær, pandemier eller lignende. Eksemplene er ikke utømmelige».

15. Kontaktinformasjon til arrangøren

Arrangørens navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse fremgår av turbeskrivelsen for det enkelte arrangement. 
 

Annonse:
Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem