Vindkraft: hva gjør DNT?

DNT har jobbet målrettet med å påvirke vindkraftpolitikken i en årrekke. Målet har vært det samme hele veien: Å unngå at verdifulle natur- og friluftsområder går tapt. 

DNT sitt arbeid 

DNT har arbeidet med vindkraftens negative konsekvenser for natur og friluftsliv i flere år. Vi oppsummerer vårt arbeid slik:

 • Desember 2020: Vi vil tett følge regjeringens arbeid med oppfølging av Stortingets vedtak. 
 • Oktober 2020: DNT forsetter å jobbe for at konsesjonssystemet endres til å ta et langt større hensyn til urørt natur enn hva dagens system gjør. Vi har sendt våre innspill til stortingets behandling av konsesjonssystemet om vindkraft på land.
 • 1. september 2020 sendte DNT Sentralt sammen med DNT Vest inn klage på NVEs godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan for Bremangerlandet vindkraftverk. Les klagen her.
 • Mandag 20. april 2020 holdt OED (olje- og energidepartementet) innspillsmøte om ny stortingsmelding. Der holdt DNT et av de første innleggene. Se hele møtet her.
 • Sammen med Naturvernforbundet, Norges Jeger og fiskerforbund, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Friluftsliv har vi anbefalt at regjeringen setter ned en referansegruppe som følger det videre arbeidet med vindkraftpolitikken, hvor bl.a natur- og friluftsorganisasjonene skal være representert. Les innspillet her
 • Vi har levert et omfattende faglig innspill til regjeringen 17.03.2020, og har fulgt opp i en rekke møter med medlemmer av regjeringen og representanter på Stortinget.
 • Styreleder i DNT gikk ut høsten 2019 og anbefalte regjeringen å legge fram en egen stortingsmelding om vindkraft på land. Dette for å sikre at man tok seg tilstrekkelig tid med å utvikle ny politikk, og for å sikre at alle berørte parter fikk mulighet til å gi innspill. Regjeringen varslet vinteren 2020 at det før sommeren kommer en stortingsmelding med forslag til endringer i konsesjonsregimet. 
 • DNT har vært tydelige på at alle gitte konsesjoner som ikke er bygget bør gjennomgås på nytt, og at de som ikke viser seg å bygge på god nok kunnskap om natur bør trekkes.
 • Da Nasjonal ramme ble lagt fram, ble samtlige av våre tre krav innfridd. Nasjonal ramme ble lagt bort, regjeringen besluttet at konsesjonssystemet skulle gjennomgås, og at ingen nye konsesjoner skulle gis før den nye politikken var på plass.
 • Mye av vårt arbeid i 2019 handlet om å påvirke Nasjonal ramme. Vi leverte et omfattende høringsinnspill som hadde tre tydelige krav.
 • Lokalt og regionalt har flere av DNTs medlemsforeninger lagt ned et stort arbeid. Foreningene har jobbet tett mot lokale politikere og vært tydelige i media. Det har også bidratt stort til vindkraftdiskusjonen i Norge har tatt den retningen den har tatt.    
 • En rekke undersøkelser viste at befolkningens holdninger til vindkraft endret seg utover våren 2019. Flere og flere støttet vårt syn om at en videre utbygging av vindkraft eventuelt skal skje i områder som er egnet for industri, ikke i viktige natur- og friluftsområder. Les mer om vår respons her
 • I 2018 vedtok landsmøtet vårt en tydelig resolusjon hvor vi ba myndigheten stanse det pågående arbeidet med Nasjonal ramme. DNT var helt tydelige på at rammen bygde på altfor svak kunnskap om natur og friluftsliv, og at befolkningen i for liten grad ble tatt med i arbeidet. Dette arbeidet jobbet vi aktivt med i media, både nasjonalt, regionalt og lokalt. DNT hadde svært mange presseoppslag høsten 2018 og våren 2019.

Våre artikler om vindkraft