Villrein

Foto: Olav Strand, NINA

Norge har forpliktet seg til å ta vare på villrein. Mange av DNTs medlemsforeninger har hytter og ruter i villreinfjellet, og DNT ønsker å bidra til en bærekraftig villreinforvaltning. Samtidig ønsker vi å opprettholde et sammenhengende rutenett til turfolket. I mange tilfeller handler det om å balansere de ulike interessene.

DNT i villreinfjellet

Norge har 24 definerte villreinområder, og det er utarbeidet regionale villreinplaner for fjellområder som er spesielt viktige for villrein. I tillegg ligger store deler av villreinfjellet i nasjonalparker. DNT har en stor del av virksomheten vår i villreinfjellet, og vi har en viktig rolle og et stort ansvar i villreinforvaltningen. DNT deltar aktivt i flere villreinfora, og vi bidrar i arbeidet med regionale villreinplaner og forvaltningsplaner/besøksstrategier. Vi støtter og deltar også i forskningsprosjekter om villrein og ferdsel.

Hva gjør DNT og medlemsforeningene for villrein

DNTs medlemsforeninger merker ruter og bidrar på den måten til å kanalisere ferdselen i villreinfjellet. Vi tar hensyn til villrein ved planlegging av nye ruter og hytter, og flere av hyttene våre holder stengt i perioder av hensyn til villrein. Det er også flere eksempler på at vi har flyttet hytter og lagt om ruter for å bedre forholdene for villrein. Blant annet ble DNT-hytta Gråhøgdbu på Ringebufjellet flyttet sommeren 2019, og Øyuvsbu i Sirdalsheiene planlegges flyttet. Flytting av hytter er imidlertid veldig ressurskrevende, og det er viktig at slike beslutninger bygger på kunnskap det er liten tvil om.

DNT når ut til mange

DNT har over 320.000 medlemmer og en unik mulighet til å spre kunnskap om villrein og informere om hvordan man skal oppføre seg hvis man møter villrein når man er på tur. Vi har blant annet fine plakater med informasjon om villrein på DNT-hytter i villreinområder. Der oppfordres turfolk til å følge stiene og holde god avstand hvis de ser reinsdyr. Www.ut.no er også en godt egnet kanal til å informere folk som skal på tur. I tillegg når vi mange gjennom Fjell og vidde, turkataloger og gjennom turlederutdanningen vår.

Alle aktører i villreinfjellet må ta ansvar

Generelt er det flere folk i fjellet, men med noen unntak, viser våre tellinger at det har vært en stabil bruk av DNTs hytter og ruter. For eksempel har sommerovernattingstallene på Hellevassbu på Hardangervidda nesten ikke endret seg fra hytta åpnet i 1970 til i dag. For Litlos har det vært en nedgang.

Det er viktig å huske på at DNT ikke er den eneste aktøren i villreinens rike. Skal vi sikre en bærekraftig forvaltning av villrein, må alle aktørene i villreinfjellet ta ansvar. Alle som driver reiseliv, friluftsliv, idrett eller jakt må ta hensyn til villreinen.

I tillegg er arealforvaltningen avgjørende for å sikre reinen gode leveområder. Veier, jernbane og energiutbygging truer villreinens leveområder og skaper barrierer for villreinens vandringer mellom beiteområder, og massiv hyttebygging spiser opp stadig nye arealer som har hatt betydning for villreinen. Til tross for vedtatte regionale villreinplaner, er det flere eksempler på at det er gitt tillatelse til hytteutbygging eller energiutbygging i villreinområder eller i randsonen til villreinområdene.

Turfolket passer på naturen

DNT mener at det du blir glad i tar du vare på. Vi støtter derfor opp om budskapet i boka; Villreinen, fjellets nomade (Punsvik & Frøstrup): «Uten fremtidige skarer med engasjerte og kunnskapsrike fjellfanter, vil villreinen miste sine viktigste allierte»​​​​​​​

Lær mer om villrein på www.villrein.no

Er du ekstra interessert i villrein, ligger det både filmer og publikasjoner på nettsidene til Norsk institutt for naturforskning.

Annonse

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om DNTs arbeid innen villrein?

Kontakt Ingeborg Wessel Finstad, fagsjef naturforvaltning og bærekraft

Telefon: 4000 1868 
ingeborg.finstad@dnt.no 

Annonse