DNT ungs arbeidsområder

Handlingsplan DNT ung

I 2019 vedtok landsmøtet til DNT ung ny handlingsplan for perioden 2019-2023. Den kan leses her.

Bedre kollektivtransport til og fra turmuligheter

For å gjøre det enkelt, billig og miljøvennlig å komme seg på tur, må kommunene satse på et godt kollektivsystem i nærmiljøet. Det skal være billig for ungdom å reise kollektivt. Ved å gjøre friluftsaktiviteter bedre tilgjengelig, vil flere komme seg ut på tur.

Utstyrsutlån til ungdom

Utlån av utstyr er et viktig tilbud som kan senke terskelen for å kunne delta på fritidsaktiviteter. Gratis utlån av utstyr til ungdom gjør DNT til en mer inkluderende organisasjon, og er et viktig ledd i bekjempelse av fattigdom i Norge. Barn og unge fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn har begrenset tilgang til aktivitetstilbud, som gjør at de faller enda mer ut av samfunnet. Dersom kommunen/fylkeskommunen kan bidra med lokaler, ressurser og støtter opp om gode ordninger for utstyrsutlån kan vi sørge for at enda fler kan benytte seg av det fantastiske aktivitetstilbudet til DNT ung. Utlån av utstyr er også bra for miljøet, og er et godt alternativ til å måtte kjøpe nytt.  

Redd Elvene

Det går inflasjon i utbygging av vannkraftverk i Norge, og dette ødelegger for friluftsaktivitet og miljøvern. DNT ung forventer at det prioriteres ressurser til å vedlikeholde og oppruste allerede eksisterende anlegg før det bygges nye, og man må se på helhetsbehovet framfor enkeltprosjekter. Hensyn til miljø og friluftsliv skal gå foran entreprenørenes ønske om utbygging for å tjene penger. To tredeler av alle norske vassdrag er utbygd, og sju av de ti høyeste fossene er lagt i rør. Vi krever at Norge tar vare på de elvene vi har igjen, for å bevare viktige arter, vakre naturlandskap og fine turområder for generasjonene som kommer etter oss.

I tillegg skal DNT ung jobbe med:

-          Økt støtte til friluftsorganisasjoner

-          Fjorddeponering av gruveavfall

-          Forslag om endring i motorferdselloven

-          Inkludering av underrepresenterte grupperAnnonse