Si ja til #stillenatur

Foto: Trude Blåsmo

DNT vil ta vare på muligheten til å oppleve naturen fri for forstyrrelser og motorstøy. Snøskuterkjøring bør fortsatt begrenses til nødvendige nytteformål.   

DNT var derfor imot lovendringen Stortinget gjorde 7. mai 2015, der de ga kommunene mulighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter. Nå er det opp til hver kommune om de ønsker å ta vare på natur og friluftsliv ved å si nei til mer skuterkjøring.

  • DNT sier nei til fornøyelseskjøring med snøskuter fordi økt snøskutertrafikk vil gå på bekostning av trivsel og opplevelser i naturen og det tradisjonelle, aktive friluftslivet.
  • DNT mener det er et nasjonalt ansvar å bevare muligheten til å oppleve den stille naturen. Derfor bør det være nasjonale begrensninger, framfor å overlate spørsmålet til hver enkelt kommune.
  • Interessen for friluftsliv er økende, og undersøkelser viser at muligheten til å oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for friluftsliv.
  • Tre av fire nordmenn er imot at det skal bli mer motorferdsel i norsk natur og motstanden er økende. Det viser tall fra Miljødirektoratet i 2014.

Mer om snøskutersaken:

Les DNTs resolusjon om snøskutersaken fra landsmøtet i Loen 5.-9. juni 2014 her

Les høringsuttalelsen fra DNT sendt Klima og miljødepartementet 19. september 2014 her

Les oppropet fra DNTs medlemsforeninger sendt Klima og miljødepartementet 19. september 1014 her

Les oppropet mot lovforslaget som 28 organisasjoner har samlet seg om her

Vista Analyse sin rapport om samfunnsøkonomiske virkninger av økt rekreasjonskjøring med snøskuter her

Regjeringens lovforslag lagt fram for Stortinget 28. november 2014 finner du her.

Stortingets behandling av saken finner du her.

Historien om snøskutersaken

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ("motorferdselloven") §3 slår fast at det ikke er tillatt med motorferdsel i utmark og vassdrag, annet enn til nødvendig nyttekjøring. Forbudet omfatter bl.a. snøskuterkjøring i utmark og vassdrag.

I 2001 ble det innført et forsøk for åtte kommuner som fikk dispensasjon fra forbudet knyttet til motorferdsel i utmark. Formålet med forsøket var å vurdere om, og i tilfelle hvordan, plan- og bygningsloven og motorferdselloven burde endres for å gi bedre styring av motorferdsel i utmark. I mars 2013 besluttet den rødgrønne regjeringen at denne forsøksordningen skulle erstattes av et nytt forsøk i 40 kommuner, og at forsøkene skulle inkludere etablering av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Det ble åpnet opp for at kommuner som ønsket å delta i ordningen kunne søke om slik deltakelse. Den rødgrønne regjeringen rakk ikke å avgjøre hvilke kommuner som skulle få delta i ordningen før den gikk av. 

Regjeringen Solberg har i regjeringsplattformen skrevet at regjeringen vil "la kommunen forvalte motorisert ferdsel i utmark". Fredag 15. november 2013 annonserte Klima og miljødepartementet at den pågående forsøksordningen fra mars skulle utvides til å omfatte alle kommuner som hadde meldt sin interesse i å få delta i forsøket. Det var 105 kommuner som hadde søkt om å få delta, og forsøksordningen ble således besluttet å omfatte 105 kommuner.

Den Norske Turistforeningen (DNT), Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO) og Virke mente dette ikke lenger kunne sies å være en forsøksordning, men en generell åpning for at kommunene kunne etablere fornøyelsesløyper. Organisasjonene klaget forsøket inn for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannens vurdering ga DNT, Norsk friluftsliv og Virke medhold i deres klage og mente at forsøket ikke var lovlig. 

Etter kritikken fra Sivilombudsmannen annonserte regjeringen 19. juni at de ville avvikle den omstridte forsøksordningen, og gå i gang med en lovprosess. Lovforslaget ble sendt ut på høring 10. juli, med svarfrist 19. september. Etter å ha gått igjennom høringsinnspillene la regjeringen fram et revidert lovforslag for Stortinget 28. november 2014. Det ble behandlet i Stortinget 7. mai. Regjeringen fikk støtte fra Senterpartiet og dermed flertall for å gi kommunene mulighet til å etablere skuterløyper. 

Nå er det opp til kommunestyret i hver kommune om de ønsker fortsatt å begrense snøskuterkjøringen til nyttetransport, eller å åpne for fornøyelseskjøring i sine områder. 

FØLG OSS PÅ TWITTER

Annonse