Bilder fra påsken i 2019 på Solheimstulen.

Stille natur

Muligheten til å oppleve stillhet og ro er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for friluftsliv. DNT jobber for å redusere motorisert ferdsel i utmark og skjærgård slik at det fortsatt er mulig å oppleve naturens ro og stillhet.

Motorisert ferdsel i utmark har opprinnelig bare vært lov i forbindelse med nyttekjøring, samt i enkelte spesielle tilfeller. Det har imidlertid over tid pågått en liberalisering av motorferdselregelverket som langt på vei opphever det tradisjonelle skillet mellom nytte- og rekreasjonskjøring og som fører til stadig mer støy og forstyrrelser i naturen. Også på sjøen har det skjedd endringer med økt trafikk av hurtiggående og støyende fritidsfarkoster. Dette utgjør flere steder en trussel for det enkle friluftslivet langs kysten. I tillegg har bruk av droner i naturen økt merkbart på få år. Selv om bruk av droner i mange tilfeller er positivt og blant annet gir muligheter til å dokumentere natur og turmål, kan det forstyrre både mennesker og dyr i naturen.

Elektriske kjøretøy blir mer og mer vanlig, og regnes uavhengig av fart og yteevne, som motorisert ferdsel. Spesielt elsykler har bidratt til å gjøre skillet mellom friluftsliv og motorferdsel mer utydelig. DNT har uttalt seg positivt til bruk av elsykler med begrenset fart og yteevne på turveier i utmark hvis det ikke har uheldige konsekvenser for natur og friluftsliv. Elsykler med begrenset fart og yteevne, har i dag blitt lovlig i store deler av utmarka vår.

DNT arbeider blant annet for å:

  • Synliggjøre verdien av natur uten støy og forstyrrelser
  • Redusere motorisert ferdsel i utmark, vassdrag og skjærgård
  • Bidra til at bruken av droner ikke forringer naturopplevelsen

Motorisert ferdsel til drift og vedlikehold av DNTs hytte- og rutenett (nyttekjøring)

DNTs medlemsforeninger har ansvar for til sammen ca 550 hytter, over 22.000 km merkede stier og ca 5000 km kvistede vinterruter for allmennheten. Dette innebærer et behov for å bruke motorkjøretøyer i utmark til å frakte materialer, varer, ved og gass til hytter og til å frakte kvister, skilt etc til drift og nyetablering av ruter. Dette er nyttekjøring som er og alltid har vært hjemlet i lovverket. I de fleste tilfeller må det likevel søkes om tillatelse fra kommune og verneområdestyre hvis det skal kjøres i verneområde, og det må alltid innhentes grunneiertillatelse. For å gjøre det enkelt å sette seg inn i gjeldende regelverk, har DNT sentralt (med god hjelp fra medlemsforeninger og Miljødirektoratet) utarbeidet en egen veileder til foreningene​​​​​​​.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem