Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.

Naturvennlig energiproduksjon

Fornybar energi er viktig for å redusere klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur. Myndighetene bør derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.

Hva mener DNT om vindkraft?

  • DNT vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik at også de kan få naturopplevelser for livet.
  • DNT er ikke imot all vindkraft. Fornybar energi er viktig for å redusere klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur.
  • Myndighetene bør derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.
  • For hvert år blir det mindre natur i Norge. Vindkraftutbygging er den faktoren som nå kan gi det største tapet av naturarealer fremover. Vindkraft innebærer store naturinngrep, og DNT er bekymret for omfanget av videre utbygging.
  • Det finnes mange muligheter for å satse fornybart uten å ødelegge verdifull natur. Innsatsen for energieffektivisering og -sparing må trappes opp.
  • Dessuten må det satses på andre fornybare energiformer, som opprustning av eksisterende vannkraftverk, solenergi og vindkraft til havs. Utbyggingen av vindkraft på land bør styres i retning av allerede utbygde og industrialiserte områder.
  • For å unngå å miste de mest verdifulle natur- og friluftslivsområdene i Norge, må vi vite hvor de ligger. Derfor bør innsatsen for å kartlegge norske natur- og friluftslivsområder fortsette.
  • DNT har talt naturens og friluftslivets sak i 152 år. Aldri før i menneskehetens historie har presset på naturen vært større enn i dag.  Vi er nødt til å løse klimakrisen og naturkrisen samtidig. Derfor trenger vi klimatiltak med minst mulig tap av natur. 

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.

Spørsmål og svar om vindkraft

Hva mener DNT om vindkraft?

DNT jobber for å legge til rette for at flere skal få gode naturopplevelser. Vi er opptatt av å ta vare på den norske naturen, som er grunnlaget for å kunne drive med friluftsliv. Vindkraftanlegg gir store sår i naturen og forandrer landskapet for alltid. Derfor vil vi ha strengere begrensninger for hvor det kan bygges vindkraftanlegg. DNT er ikke imot all vindkraft, men mener at det må legges større vekt på natur- og friluftslivsverdier når det planlegges hvor mange vindkraftanlegg som skal bygges og hvor de skal plasseres. Vi må klare å ta vare på verdifull norsk natur gjennom det grønne skiftet.   

Hva er alternativet til å bygge ut vindkraft, hvis vi skal redusere klimautslippene?

Vi ønsker en større satsing på energieffektivisering og -sparing. Det er den mest effektive måten å kutte utslipp uten å ødelegge natur. Men vi trenger også mer produksjon av fornybar energi. Vindkraft er bare en av flere fornybare energikilder. Vi må velge de mest miljø- og naturvennlige fornybarteknologiene, som gir mest effekt med minst mulig naturødeleggelser. 

Er DNT imot vindkraft?

Nei. DNT støtter omleggingen fra fossil til fornybar energi. Vi sier ikke nei til vindkraft. Men siden vindkraftanlegg lager mye støy, krever store inngrep i naturen og er synlige på lang avstand, mener vi hensynet til natur og friluftsliv må tillegges større vekt når myndighetene vurderer hvor mange vindkraftanlegg som skal bygges og hvor de skal plasseres.  

DNT sier at dere er for en bærekraftig utvikling og kutt i klimautslipp. Hvordan kan dere samtidig si nei til utbygging av fornybare energikilder?

DNT tar miljøansvar og jobber både med å redusere egne utslipp og være en pådriver for en grønn omstilling i samfunnet. For å redusere utslipp fra fossile energikilder ønsker vi en større politisk satsing på energieffektivisering og sparing. I tillegg trengs det mer fornybar energi. Men denne må bygges ut på en måte som tar mer hensyn til natur og friluftsliv enn i dag. Vi må klare å ta vare på verdifull norsk natur gjennom det grønne skiftet. 

Er det noen deler av Norge der dere er åpne for at det bygges ut vindkraft?   

Det er mange vindkraftprosjekter vi ikke går imot. Det som er viktig for oss er at hensynet til natur og friluftsliv tillegges større vekt, slik at ikke de mest verdifulle naturområdene våre går tapt som konsekvens av kraftutbyggingen. 

Hvorfor skal jeg bry meg om intakt natur?  

Store sammenhengende naturområder er verdifulle for alle som liker å gå på tur. Natur- og landskapsopplevelser, fravær av tekniske inngrep og menneskeskapt støy er høyt verdsatt blant de som ferdes i naturen. Men det handler også om å ta vare på naturmangfoldet fordi det er grunnlaget for vår eksistens. Naturen gir oss drikkevann, frisk luft og næringsgrunnlag. Vi kan ikke ta sjansen på å ødelegge de økosystemene vi selv er helt avhengige av!  

Veiene som bygges i forbindelse med vindkraft er tilgjengelige for både rullestolbrukere og barnevogner og dermed en bra måte å få folk ut på tur. Hvorfor skal DNT definere hva som er “riktig” friluftsliv?  

Ingenting er bedre enn at folk går på tur, men det er ikke mangel på veier i Norge som er problemet. I noen områder er det en god ide å ha tilrettelagte turveier der man også kan ferdes på hjul, men vi trenger ikke bygge ned store verdifulle naturområder med vindkraftanlegg for å få til det. I disse områdene må vi ta vare på den urørte naturen, med de kvalitetene den har.   

Dere vil ha vindkraft til havs, mener dere at det er helt uproblematisk for fiske og havfugl?

​​​​​​​Vi har tatt til orde for at vi trenger en bred inngang til hvordan vi kan dekke framtidens energibehov. Havvind er spennende, men det er også store muligheter innen oppgradering av eksisterende vannkraft og energieffektivisering. All energiutbygging krever inngrep i naturen. Det handler om å finne de formene som gjør at vi får til en fornybarsatsing som er så naturvennlig som mulig.

 

Lenker til ?

Hva gjør DNT?

Nasjonal ramme
 
Fakta om natur og vindkraft
 
 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem