Naturforvaltning

Hovedmålet med DNTs naturforvaltningsarbeid er å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Dette gjøres gjennom deltakelse i norsk arealforvaltning og ved å bidra til en samfunnsutvikling som styrker det enkle og natur- og klimavennlige friluftslivets vilkår. Natur- og miljøvernstrategi for DNT gir klare føringer for arbeidet. 

Det norske landskapet endrer seg raskt, og viktige natur- og friluftslivsområder forsvinner til fordel for annen arealbruk.  Det er et stort arealpress nær byer og tettsteder, på fjellet og langs kysten og fri ferdsel blir hindret eller vanskeliggjort av ulike sperringer eller utbygginger. Ønsket om fornybar energi fører til en kraftig utbygging av vindkraft, vannkraft og nett, og utbygging av store turistanlegg og hyttefelt skjer ofte i viktige områder for friluftsliv og utfordrer sårbare arter som for eksempel villrein. På grunn av omfattende endringer i lovverket for motorisert ferdsel øker støy og andre forstyrrelser i utmark.

Vindkraft

Fornybar energi er viktig for å redusere klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur. Myndighetene bør derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.

Bærekraft i DNT

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og samtidig bidra til et mer klimavennlig samfunn. I DNT bruker vi begrepet for tre områder: natur og miljø, økonomi og menneskene. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv og bidra til å ta vare på natur er viktige bidrag til et lavutslippssamfunn.  

Bevaring av natur

Nedbygging av viktige natur- og friluftslivsområder, landskapsendringer og reduksjon av naturmangfoldet gir dårligere mulighet til gode naturopplevelser. DNT jobber for bevaring av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter. 


Villrein

Norge har forpliktet seg til å ta vare på villrein. Mange av DNTs medlemsforeninger har hytter og ruter i villreinfjellet, og DNT ønsker å bidra til en bærekraftig villreinforvaltning. Samtidig ønsker vi å opprettholde et sammenhengende rutenett til turfolket. I mange tilfeller handler det om å balansere de ulike interessene.

Allemannsretten

En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten til fri ferdsel i natur; allemannsretten. DNT arbeider for å sikre fremtide generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen. 

Motorferdsel

Muligheten til å oppleve stillhet og ro er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for friluftsliv. DNT arbeider for redusert motorferdsel i naturen.


Grønn tur ​​​​​​​2017-27

DNT har tatt initiativ til «Grønn tur», et 10-årig, nasjonalt samarbeid som skal bidra til at det blir lett å komme seg ut på tur, enkelt å reise miljøvennlig og den gode naturopplevelsen skal stå i sentrum.

Snakk med oss!

Twitter og i vår fagblogg setter vi fokus på naturforvaltningssaker vi engasjerer oss i. Vi ønsker gode innspill og diskusjoner om vårt arbeide.

Annonse