DNT jobber for bevaring av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter.
DNT jobber for bevaring av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter. Foto: Marius Dalseg Sætre

Naturforvaltning

Hovedmålet med DNTs naturforvaltningsarbeid er å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Dette gjøres gjennom deltakelse i norsk arealforvaltning og ved å bidra til en samfunnsutvikling som styrker det enkle og natur- og klimavennlige friluftslivets vilkår. DNTs handlingsplan for natur, kulturarv og miljø gir klare føringer for arbeidet. 

Det norske landskapet endrer seg raskt, og viktige natur- og friluftslivsområder forsvinner til fordel for annen arealbruk.  Det er et stort arealpress nær byer og tettsteder, på fjellet og langs kysten og fri ferdsel blir hindret eller vanskeliggjort av ulike sperringer eller utbygginger. Ønsket om fornybar energi fører til en kraftig utbygging av vindkraft, vannkraft og nett, og utbygging av store turistanlegg og hyttefelt skjer ofte i viktige områder for friluftsliv og utfordrer sårbare arter som for eksempel villrein. På grunn av omfattende endringer i lovverket for motorisert ferdsel øker støy og andre forstyrrelser i utmark.

Vindkraft

Fornybar energi er viktig for å redusere klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur. Myndighetene bør derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur. 

Bærekraft i DNT

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og samtidig bidra til et mer klimavennlig samfunn. I DNT bruker vi begrepet for tre områder: natur og miljø, økonomi og menneskene. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv og bidra til å ta vare på natur er viktige bidrag til et lavutslippssamfunn.  

Bevaring av natur

Nedbygging av viktige natur- og friluftslivsområder, landskapsendringer og reduksjon av naturmangfoldet gir dårligere mulighet til gode naturopplevelser. DNT jobber for bevaring av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter. 


Villrein

Norge har et særlig ansvar for å ivareta villreinen og dens leveområder. DNT vil bidra til en bærekraftig villreinforvaltning, samtidig som vi jobber for å opprettholde og videreutvikle et sammenhengende nett av ruter og hytter for fjellturisten.

Allemannsretten

En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten til fri ferdsel i natur; allemannsretten. DNT arbeider for å sikre fremtide generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen. 

Motorferdsel

Muligheten til å oppleve stillhet og ro er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for friluftsliv. DNT arbeider for redusert motorferdsel i naturen.


Grønn tur ​​​​​​​2017-27

DNT har tatt initiativ til «Grønn tur», et 10-årig, nasjonalt samarbeid som skal bidra til at det blir lett å komme seg ut på tur, enkelt å reise miljøvennlig og den gode naturopplevelsen skal stå i sentrum.

Bærekraftig reiseliv

DNTs hytte- og rutenett skal være et av Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud, og DNT skal prioritere markedsføring av hytter, ruter og turområder som, basert på naturens premisser, tåler mer besøk. 

Friluftslivets kulturarv ​​​​​​​

DNT skal forvalt vår materielle og immaterielle kulturarv slik at historie, kulturminner og friluftslivstradisjonen ivaretas.

Annonse