Motorferdsel I Utmark

Foto: Per-Olov Wikberg

Muligheten til å oppleve stillhet og ro er blant de viktigste årsakene til nordmenns interesse for friluftsliv. DNT arbeider for redusert motorferdsel i naturen.  

Motorisert ferdsel i utmark har opprinnelig bare vært lov i forbindelse med nyttekjøring, dvs til de formål som er definert i § 4 i motorferdselloven samt enkelte formål som er definert i nasjonal forskrift for motorkjøretøyer i utmark. Det har de siste årene pågått en liberalisering av lovverket for motorferdsel i utmark, og det tradisjonelle skillet mellom nytte- og rekreasjonskjøring har langt på vei blitt opphevet. De største endringene som har skjedd er: 

 • Kommunene fikk i 2015 anledning til å lage lokale forskrifter for snøskuterløyper til rekreasjonskjøring, og enkelte kommuner har vedtatt løyper så lange som 30 mil. Pr juni 2019 har 30 kommuner vedtatt lokal forskrift for snøskuterløype med en total lengde på 2150 km (i 2017 var tallene 19 kommuner og 858 km med løyper, og i 2018 var tallene 26 kommuner og 1865 km med løyper). 

 • Det generelle forbudet mot vannskuter langs land i sjø og vassdrag ble opphevet i 2017, og vannskutere er som hovedregel likestilt med andre motorbåter. 

 • Det ble i 2018 igangsatt forsøksordning med catskiing, dvs motoriserte beltebiler som frakter folk til fjells. 

 • Det varsles om stadig mer barmarkskjøring i utmarka, uten at DNT innehar oversikt over omfanget. 

 • I tillegg har det de siste årene skjedd mange små regelverksendringer som ikke nødvendigvis er så ille hver for seg, men som samlet bidrar til en økning av den motoriserte ferdselen i utmarka. 

DNT har engasjert seg sterkt imot lovendringene, men vi har så langt dessverre i liten grad nådd frem med synspunktene våre. Liberalisering av lovverket for snøskuterkjøring til rekreasjon har ført til at mange har kjøpt egen snøskuter, og det var ved årsskiftet 2017/2018 ca 90.000 registrerte snøskutere i Norge. Tall fra SNO viser også at mengden med ulovlig kjøring har økt drastisk. Det samme har antall ulykker. Med de endrede reglene, opplever også flere brukerkonflikter mellom motoriserte kjøretøyer med høy fart og skiløpere, hundekjørere etc. 

I dag blir stadig flere kjøretøy elektrifiserte, men også forstyrrelser fra elektriske og mer stillegående fremkomstmidler bidrar til å true de gode naturopplevelsene. Dette fordi de oppleves som fremmedelementer i naturen og kan utgjøre fare ved høye hastigheter. 

Mer støy og forstyrrelse i naturen gjør det vanskeligere for folk å oppleve stillhet og ro, og stillhet og «uforstyrrethet» har blitt en truet ressurs. 

Til tross for flere «motorferdsel-nederlag» de siste årene, fortsetter DNT å kjempe for stillhet og ro i norsk natur. DNT jobber for å: 

 • synliggjøre verdien av stillhet og ro i naturen gjennom å: 
  - ​​​​​​​formidle stillheten og freden i naturen som en sentral del av den norske friluftslivskulturen og som et viktig grunnlag for god livskvalitet og god helse. 

 • redusere motorisert ferdsel i utmark, skjærgård og vassdrag gjennom å: 
  - arbeide for å få kommunene til å velge stille natur fremfor skuterløyper. 
  - arbeide for å få kommuner til å lage lokale forskrifter som begrenser eller forbyr vannskuterkjøring og/eller lokale fartsforskrifter på sjø og innsjø. 
  - arbeide mot nye former for motorferdsel i utmark som bidrar til støy og annen forstyrrelse i utmark. 

Motorisert ferdsel til drift og vedlikehold av DNTs hytte- og rutenett (nyttekjøring) 

DNTs medlemsforeninger har ansvar for til sammen ca 550 hytter, over 22.000 km merkede stier og ca 5000 km kvistede vinterruter for allmennheten. Dette innebærer et behov for å bruke motorkjøretøyer i utmark til å frakte materialer, varer, ved og gass til hytter og til å frakte kvister, skilt etc til drift og nyetablering av ruter. Dette er nyttekjøring som er og alltid har vært hjemlet i lovverket. I de fleste tilfeller må det likevel søkes om tillatelse fra kommune og verneområdestyre hvis det skal kjøres i verneområde, og det må alltid innhentes grunneiertillatelse. For å gjøre det enkelt å sette seg inn i gjeldende regelverk, har DNT sentralt (med god hjelp fra medlemsforeninger og Miljødirektoratet) utarbeidet 

​​​​​​​Motorisert ferdsel i utmark til drift og vedlikehold av DNTs hytte- og rutenett. Veileder til medlemsforeningene.

Annonse

Annonse