Friluftslivets Kulturarv

Tur langs den historiske vandreruta fra Hallingskeid til Osa.
Tur langs den historiske vandreruta fra Hallingskeid til Osa. Foto: Andre Marton Pedersen

I DNTs formålsparagraf slår vi fast at vi skal ta vare på friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. I det ligger det en anerkjennelse av at friluftsliv ikke muliggjøres av flott natur alene, men at friluftslivet i Norge også er basert på tilrettelegging, nedarvet kunnskap og tusenvis av års samspill mellom natur og mennesker.

Den kulturarven vi forvalter i DNT er todelt: for det første skal vi ta vare på friluftslivets imma- terielle kulturarv – og norsk turkultur med det den innebærer av kunnskap om sikker og hensynsfull ferdsel i naturen og det enkle friluftslivet.

For det andre har vi et ansvar for å forvalte den materielle historien. Mange av hyttene våre har kulturminne- verdier, og det kan også stier, varder og andre fysiske objekter langs turrutene ha. DNT tilrettelegger dessuten for friluftsliv i landskap som er formet av mennesker i samspill med naturen gjennom tusenvis av år. Bevissthet om menneskelige spor i naturen kan bidra til en rikere friluftslivsopplevelse.

HOVEDMÅL:
Forvalte DNTs materielle og immaterielle kulturarv slik at historie, kulturminner og friluftslivstradisjonen ivaretas.

Styrke bevissthet og kunnskap om materiell og immateriell kulturarv i egen organisasjon.

 • Skape faglige møteplasser for kulturarv i foreningene.
 • Innføre kunnskap om kulturmiljøer i kursmaler.
 • Delta i faglige nettverk og samarbeide med relevante fagmiljøer.
 • Styrke hyttevertenes bevissthet og kunnskap om norske mattradisjoner

Styrke formidlingen av turruter og hytter med historisk verdi.

 • Kartlegge kulturminneverdier på DNTs hytter og anlegg.
 • Synliggjøre utvalgte kulturminner med tilknytning til våre turruter på UT.no.
 • Videreføre satsingen på Historiske vandreruter.
 • Samarbeide med andre aktører om formidling av kulturarven i verdifulle landbruks- og kystlandskap.
 • • Satse videre på kystfriluftsliv og kystleden.

Bidra til at tradisjonelle håndverksteknikker lever videre

 • Samarbeide med fagmiljø og organisasjoner som har kunnskap om byggeskikk ved hytterestaurering.
 • Bidra til at det holdes kurs for frivillige og ansatte i medlemsforeningene.
 • Tilgjengeliggjøre faglige råd om tradisjonell håndverksteknikk på stier og turruter, som for eksempel steinsetting og tørrmuring.

Tar vare på og formidle DNTs historie på en ansvarlig måte.

 • Arbeide for dokumentasjon av DNTs materielle og immaterielle kulturarv
 • Aktivt bruke vår egen historie i formidling.

Sørge for at norske friluftslivstradisjoner styrkes og videreføres.

 • Kommunisere på en måte som skaper entusiasme for det enkle friluftslivet.
 • Prioritere aktiviteter som fremmer et enkelt, naturvennlig friluftsliv.
 • Bruke turlederutdanningen og andre kurs og aktiviteter for å videreføre kunnskap om norsk turkultur.
 • Fremme organisert og uorganisert ferdsel på bre for å sikre at breaktivitet fortsatt står sentralt DNTs virksomhet og den nasjonale friluftslivstradisjonen.
 • Gjennom formidling og opplæring arbeide for å bevare våre norske fjellsporttradisjoner.

Annonse

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om DNT og kulturarvarbeidet vårt?

Kontakt Louise Brunborg-Næss, rådgiver kulturarv

Telefon: 4000 1868 louise.brunborg-naess@dnt.no

Annonse