Vedtekter for DNT Fjellsport

§1 Formål

DNT fjellsport er en sammenslutning av alle fjellsportgruppene i DNT. Med utgangspunkt i DNTs formål skal DNT fjellsport arbeide for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, med særlig vekt på brevandring, klatring, grotting, tinderangling og fjellskiløping. Videre skal DNT fjellsport gjennom utforming og gjennomføring av kurs, møter og informasjon arbeide for en positiv naturopplevelse og trygg ferdsel i fjell og på bre.

§2 Årsmøte

DNT fjellsports øverste myndighet er DNTs landsmøte. DNT fjellsports årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Hver fjellsportgruppe kan stille med et fritt antall møtedeltakere. Møtet varsles senest tre måneder i forveien direkte til fjellsportgruppene og til DNTs medlemsforeninger. Innkallingen skal skje senest en måned i forveien med sakspapirer og innstillingen fra valgkomiteen til valg av styremedlemmer og innstillingen fra styret til valg av medlemmer til valgkomiteen. Medlemsforeninger som ikke har fjellsportgrupper har møterett, men ikke stemmerett. Årsmøtet skal behandle:

 1. Valg av ordstyrer og representanter fra to tilstedeværende fjellsportgrupper til å godkjenne og underskrive møteprotokollen
 2. Styrets årsberetning og årsregnskap
 3. Styrets orientering om arbeidsplan og budsjett for inneværende år, i tillegg skal årsmøtet ha mulighet til å gi innspill til arbeidsplan for året etter.
 4. Valg av styremedlemmer, herunder styreleder
 5. Valg av medlemmer til valgkomiteen
 6. Forslag som minst to måneder før årsmøtet er fremmet av DNTs landsstyre, DNT fjellsports styre, en fjellsportsgruppe eller en medlemsforening i DNT

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret med minst fire ukers varsel når styret eller minst tre fjellsportgrupper krever dette. Alle fjellsportgrupper har minimum én stemme. Fjellsportgrupper tilhørende i en medlemsforening med mer enn 12.000 medlemmer har to stemmer. Fjellsportgrupper tilhørende i en medlemsforening med mer enn 30.000 medlemmer har tre stemmer. Til grunn for stemmeberegningen ligger medlemstallet i DNTs medlemsforeninger per 31.12 året før årsmøtet.

§3 Styret i DNT fjellsport

DNT fjellsport ledes av et styre som består av seks representanter. Representantene velges blant kandidater foreslått for valgkomiteen eller kandidater kan benkes av en fjellsportgruppe under årsmøtet. Dersom en kandidat benkes av en fjellsportgruppe, må benkeforslaget leveres skriftlig til ordstyrer før valgkomiteen er ferdig med fremleggelse av sin innstilling.

Styrets medlemmer velges for to år om gangen og kan sitte maksimalt 6 år sammenhengende. Dersom et medlem av styret fratrer før funksjonstiden er ute, kan styret utpeke et nytt medlem som fungerer fram til førstkommende årsmøte. Styret fatter sine vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. DNT fjellsport forpliktes ved underskrift av lederen sammen med ett av styrets øvrige medlemmer. Styret kan ikke stifte gjeld eller påta seg andre langvarige forpliktelser av betydning uten forutgående godkjenning fra DNTs landsstyre.

§4 Styrets arbeid

Styret har til oppgave å lede DNT fjellsports arbeid innenfor budsjettets og vedtektenes rammer. Styret er ansvarlig for DNT fjellsports drift mellom årsmøtene og iverksette de tiltak som vedtas av årsmøtet. Oppgavene omfatter blant annet:

 1.  Sørge for at det utdannes instruktører og avholdes kompetansekurs innen fjellsport
 2. Sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende arbeid
 3. Utarbeide og vedlikeholde faglitteratur
 4. Forvalte DNTs medlemskap i Norsk Fjellsportforum
 5. Være kontaktledd mot myndigheter og andre organisasjoner
 6. Utvikle og vedlikeholde kursstandarder
 7. Vedlikeholde felles instruktørregister
 8. Bistå med miljøbyggende og faglige tiltak mellom og hos lokale fjellsportgrupper
 9. Tilrettelegging for samarbeid mellom de lokale fjellsportgruppene
 10. Forberede årsmøtet

§5 Valgkomité

Valg av representanter til styret forberedes av en valgkomité bestående av to medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéen skal tilstrebe en styresammensetning som gjenspeiler fjellsportgruppenes aktivitetsnivå, særlig deres kurs- og turvirksomhet. Den skal også tilstrebe en jevn geografisk fordeling. Medlemmer til valgkomiteen velges blant kandidater etter innstilling fra styret og blant kandidater foreslått av en eller flere fjellsportgrupper direkte ovenfor årsmøtet, senest som forslag på årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer velges for to år om gangen, slik at det foretas ett personvalg på hvert årsmøte, og kan sitte maksimalt 6 år sammenhengende. Dersom et medlem av valgkomiteen fratrer før funksjonstiden er ute, skal styret utpeke et nytt medlem som fungerer fram til første årsmøte.

Valgkomiteen kan også innstille andre enn de som er foreslått. Kandidater kan kun benkes av en fjellsportgruppe under årsmøtet. Dersom en kandidat benkes av en fjellsportgruppe, må benkeforslaget leveres skriftlig til ordstyrer før valgkomiteen er ferdig med fremleggelse av sin innstilling.

§6 Arbeidsgrupper

Innen rammene av DNT fjellsports formålsparagraf, vedtekter og oppgaver kan styret opprette underliggende arbeidsgrupper og invitere til samarbeidsgrupper på tvers av fjellsportgruppene. De underliggende arbeidsgruppene oppnevnes av og rapporterer til styret. Medlemmer til samarbeidsgruppene oppnevnes i fellesskap av styret og av de fjellsportgruppene som inviteres til å være med. Samarbeidsgruppenes mandat og konklusjoner behandles i de respektive deltakeres styrende organer.

§7 Økonomi

Regnskapet skal gjennomgås på DNT fjellsports årsmøte og godkjennes på DNTs landsmøte.

§8 Endring av vedtekter

Endring av vedtektene kan bare skje på DNT fjellsports årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til endringer kunngjøres sammen med innkallingen. Endringene må godkjennes av DNTs landsstyre.

§9 Oppløsning

DNT fjellsport kan bare oppløses dersom det vedtas på DNT fjellsports årsmøte med ¾ flertall, og at forslaget er utsendt sammen med innkallingen. Ved oppløsning av DNT fjellsport tilfaller alle midler Den Norske Turistforening.

Siste revidering på DNT fjellsports årsmøte 30.mars 2019.
Godkjent av DNTs landsstyre 11.februar 2020.

Annonse