Logo
Til DNT.no forside
Nils Øveraas, generalsekretær i DNT.

Nesodden Turlags Vedtekter

Publisert: 07. september 2023
Om DNT

§1 Formål

Nesodden Turlag er DNT Oslo og Omegns lokale avdeling i Nesodden kommune. Formålet med Nesodden Turlag er å gi barn, ungdom og voksne et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv. Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.

Formålet søkes nådd ved å:

Tilrettelegge turer og aktiviteter med høy kvalitet for barn, ungdom og voksne
Drive opplæring og holdningsskapende arbeid innen natur og friluftsliv
Arbeide med andre saker som følger av DNT Oslo og Omegns vedtekter og strategier

§2 Medlemmer

Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn skal få tilbud om å bli medlem i Nesodden Turlag, dersom de bor eller er aktive i turlagets virkeområde.

§3 Styre

Nesodden Turlag ledes av et styre med leder og inntil fem styremedlemmer. Styremøtet sammenkalles av styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

§4 Valg av styre

Leder og styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at det alltid er ett eller flere styremedlemmer på valg. Antallet styremedlemmer på valg skal være så nær halvparten som mulig. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur, velges nytt medlem i dennes sted bare for den tid som gjenstår av vedkommendes valgperiode.

§5 Styrets oppgave

Styrets oppgave er å lede Nesodden Turlag i samsvar med vedtektene. Styret er forpliktet av de retningslinjer og andre vedtak styret i DNT Oslo og Omegn har fattet. Nesodden Turlag kan ikke stifte gjeld utover hva som følger av en naturlig drift innenfor disse rammer, eller påta seg andre langvarige forpliktelser av betydning, uten godkjenning fra DNT Oslo og Omegns styre.

§6 Valgkomité

Nesodden Turlag skal ha en Valgkomité på tre medlemmer, hvorav to medlemmer velges av årsmøtet for to år, slik at ett medlem trer ut hvert år. Ett medlem oppnevnes av styret for ett år av gangen. Forslag om leder og medlem av styret kan fremsettes av ethvert stemmeberettiget medlem av turlaget.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Innkallingen skal kunngjøres i (lokal avis) minst to uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst en måned før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde tid, sted, saksliste og andre opplysninger om møtet. Veiledende saksliste vil være:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste

2: Valg av møteleder, referent og tellekorps

3: Årsmelding

4: Regnskap

5: Eventuelle forslag til endring av vedtektene

6: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret

7: Valg av styre og valgkomité

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir gjort med vanlig flertall.

Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire  uker før generalforsamlingen blir holdt og har betalt sin årskontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 50% av medlemmene i Nesodden Turlag krever det. Ellers følger ekstraordinært årsmøte de samme regler som årsmøtet.

§9 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene skjer etter vedtak på årsmøtet.  Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet. Alle vedtektsendringer må godkjennes av styret i DNT Oslo og Omegn.

§10 Oppløsning

Nesodden Turlag kan oppløses på årsmøtet med minst ¾ flertall. Også styret i DNT Oslo og Omegn kan oppløse turlaget. Styret i det turlaget som vurderes nedlagt skal varsles om behandlingen i DNT Oslo og Omegns styre senest fire uker før styremøtet og kan legge frem sine synspunkter skriftlig senest en uke før møtet. Ved oppløsning tilfaller alle midler DNT Oslo og Omegn.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
Dølerud, Østmarka
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka.  Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka. Kan nås med kano fra Losby.
Finn deg en hytte i Oslomarka