Logo
Til DNT.no forside

Vedtekter DNT Gudbrandsdalen

Publisert: 09. november 2023
Om DNT

Vedtatt av årsmøtet 11. januar 2007
(med siste endringer 3. mars 2020)

§ 1 FORMÅL

DNT Gudbrandsdalen skal arbeide for å legge til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv – og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Arbeidet for barn og unge har høy prioritet. Arbeidet skal foregå i samarbeid med eksisterende turlag og fjellsportsklubber i området.

§ 2 TILHØRIGHET

DNT Gudbrandsdalen er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNTs vedtekter er overordnet.

§ 3 FORENINGENS VIRKE

Etter formålet skal DNT Gudbrandsdalen blant annet arbeide med å:

Stimulere til økt interesse for natur- og friluftsliv.
Arrangere turer, aktiviteter og møter for alle aldersgrupper.
Arbeide for sikring og vern av natur- og friluftsområder i og rundt Gudbrandsdalen.
Samarbeide med andre natur-, frilufts,- kultur- og miljøorganisasjoner.

§ 4 MEDLEMMER

Medlemmer er de som har gyldig medlemskap i DNT og bor i en av kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk. Andre medlemmer av DNT som bor utenfor distriktet kan også bli medlem.

§ 5 KONTINGENT

DNT Gudbrandsdalen fastsetter medlemskontingenten for sine medlemmer, og DNTs kontingentssatser skal være veiledende. DNT sentralt står for innkreving av medlemskontingenten samt medlemsregister.

§ 6 SIGNATUR

DNT Gudbrandsdalen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap eller en av disse sammen med ett av styrets øvrige medlemmer.

§ 7 ÅRSMØTE

Årsmøtet skal holdes innen 15. mars og innkalles med minst tre ukers varsel ved annonse i lokalpressen og/eller ved et skriv til hvert enkelt medlem. Saker som skal behandles, må være innkommet styret senest to uker før møtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Velge møteleder.
 3. Velge referent.
 4. Velge to til å underskrive protokollen.
 5. Behandle foreningens årsberetning.
 6. Behandle foreningens regnskap.
 7. Vedta foreningens arbeidsprogram og budsjett.
 8. Behandle innkomne forslag med styrets innstilling.
 9. Valg:
  1. Leder og nestleder velges for hvert år, men har styrefunksjon i to år.
  2. Kasserer, sekretær og det antall styremedlemmer som årsmøtet bestemmer, velges for to år.
  3. Varamedlemmer velges for to år.
  4. Valgkomité bestående av tre medlemmer valgt for to år.
  5. Forskjellige undergrupper etter styrets forslag.

Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning (håndsopprekning eller skriftlig). Alle valg gjøres med allminnelig flertall.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret, og må sammenkalles når minst 1/5 av foreningens medlemmer krever det.

§ 9 STYRETS OPPGAVER

Foreningens ledelse og midler forvaltes av styret i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak. Foreningens leder leder styrets møter og forhandlinger.
Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til daglig leder.

Foreningen skal samarbeide med de ulike turlagene og fjellsportgruppene i Gudbrandsdalen.

Leder innkaller til styremøter så ofte som behovet tilsier, eller når mindt tre av styremedlemmene krever det.

Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Det skal være stemmeulikhet i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er tilstede, i tillegg til leder.

Sekretæren fører protokoll over alle styremøter og medlemsmøter, og skal i samråd med styrets leder føre foreningens korrespondanse og ha ansvar for foreningens arkiv.

Kassereren fører foreningens regnskap og er ansvarlig for at foreningens midler er sikret på en forsvarlig måte.

Det er styrets oppgave å ha et aktivt og allsidig turprogram som dekker hele foreningens virkeområde.

Foreningens styre skal jobbe aktivt for å være synlige også utover medlemsmassen for å sikre rekruttering til friluftslivet.

§ 10 ADMINISTRASJON

Administrasjonen ledes av en daglig leder. Den daglige leder har møte-, forslags- og talerett på styremøter og på generalforsamlingen.

§ 11 VEDTEKTSENDRING

Forandringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslaget til vedtektsendring må være innkommet styret minst to uker før årsmøtet.

§ 12 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med 3/4 flertall hver gang. Forslaget om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmer minst to uker før hvert årsmøte avholdes.

Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening sentralt.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem