Vern og bevaring av natur og landskap

Foto: Martin Lorentzen

Nedbygging av grønne areal og oppsplitting av sammenhengende naturområder fører til landskapsendringer, redusert naturmangfold og dårligere mulighet for gode naturopplevelser. DNT jobber for å bevare og sikre god forvaltning av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter.

Utbygging av fornybar energi, store hyttefelt og reiselivsanlegg i fjellet fører til omfattende landskapsendringer, by- og tettstednære grøntområder blir bygd ned, og driftsendringer i landbruket og klimaendringer bidrar til at det er en omfattende gjengroing av fjellområder og kulturlandskap. Viktige natur- og friluftsområder trenger bedre beskyttelse. 

DNT bidrar til å hindre bit-for-bit nedbygging av norsk natur og arbeider blant annet for:

 • en Naturkur 2030, på lik linje med Klimakur 2030, hvor natur og klima sees i sammenheng
 • arealregnskap og «arealnøytralitet» i kommunene
 • økt kompetanse på natur- og miljøområdet i kommunene
 • vern og bevaring av større skog-, fjell- og kystlandskap
 • en nasjonal landskapsstrategi.
 • «markagrense» eller «fjellgrense» i alle kommuner
 • Arbeide for statlig initiativ og økonomisk støtte til utarbeiding av regionale planer for viktige fjellområder utenfor verneområdene.
 • kartlegging og verdsetting av friluftsområder i alle kommuner og tilgjengeliggjøre disse i en
 • nasjonal database
 • virkemidler for verdisetting og prissetting av natur

DNT medvirker til god forvaltning av natur-, friluftslivsområder og landskapskvaliteter og arbeider blant annet for:

 • bærekraftig forvaltning av verneområder
 • at ulike typer kulturlandskap holdes i hevd gjennom aktiv bruk, skjøtsel og minst mulig utbygging.
 • hensynsfull bruk og god formidling av historiske ferdselsårer i landskapet.
 • sertifiseringsordninger for bærekraftig skogbruk som ivaretar natur- og friluftslivsinteresser.
 • planer for friluftslivets ferdselsårer
 • bedre vern for turstier i lovverk og forvaltningsprosesser
 • tilrettelegging av stier og rutenett som tar hensyn til klimaendringer i form av risiko for ras og flom.