Bevaring av natur og landskap

Foto: Martin Lorentzen

Nedbygging av viktige natur- og friluftslivsområder, landskapsendringer og reduksjon av naturmangfoldet gir dårligere mulighet til gode naturopplevelser. DNT jobber for bevaring av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter. 

Utbygging av fornybar energi fører til omfattende landskapsendringer, by- og tettstednære grøntområder blir bygd ned, og driftsendringer i landbruket bidrar til omfattende gjengroing av fjellområder og kulturlandskap. Intakt natur trenger bedre vern.  

 DNT bidrar til at viktige friluftslivsområder blir tatt vare på og arbeider for: 

 • Vern og bevaring av større skog-, fjell- og kystlandskap

 • Markagrense eller fjellgrense ved byer/tettsteder og i store hytteområder 

 • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunene  

 • Etablering av statlige planretningslinjer for friluftsliv 

 • Sikring av viktige natur- og friluftslivsområder mot omfattende hyttebygging  

DNT bidrar til at viktige opplevelseskvaliteter blir bevart eller styrket og: 

 • Arbeider for at regjeringen utarbeider en nasjonal landskapsstrategi  

 • Støtter opp om vern og bevaring av naturmangfoldet  

 • Arbeider for å endre lovene slik at hensynet til natur, friluftsliv og miljø får sterkere rettslig vern i møte med andre hensyn og interesser  

 • Bidrar til at kulturlandskapet holdes i hevd  

 • Arbeider for ivaretakelse av kulturhistoriske stier / vandreruter / ferdselsveier  

 • Bidrar til god skogforvaltning  

 • Oppfordrer kommunene til å etablere sammenhengende grønnstrukturer i byer og tettsteder og sikre adkomsten til turstier / turveier eller utmark innenfor 500 meters avstand fra boligområder