Allemannsretten

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten til fri ferdsel i natur; allemannsretten. Den er nedfelt i friluftsloven og er viktig å forsvare mot innskrenkninger. DNT arbeider for å sikre fremtide generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen.

Friluftsloven gir oss lovfestet rett til fri ferdsel i ut- mark, noe som er en forutsetning for friluftslivet i Norge. Allemannsretten må derfor holdes i hevd, vi må sikre at viktige naturområder er tilgjengelige, og at bruken skjer på en måte som gjør at fremtidige generasjoner også får muligheten til gode naturopplevelser.

HOVEDMÅL: Sikre rammevilkårene for et bærekraftig friluftsliv. 

DELMÅL OG TILTAK :

  • Sikre allemannsretten. 
  • Bidra til god intern og ekstern kunnskap om rettigheter og plikter i allemannsretten.
  • Medvirke til at friluftslivsfolk opptrer hensyns- fullt overfor andre brukere og grunneiere. 
  • Bidra til god dialog med grunneiere, forvaltning og politikere. 
  • Medvirke til å hindre brukerkonflikter. 
  • Arbeide for bedre ivaretakelse av stier og adkomst til utmarka i planarbeid og byggesaker. 
  • Arbeide for sammenhengende kyststier og tilgjengelig strandsone for allmennheten. 

Hva er allemannsretten?

Allemannsretten gir deg rett til å gå på ski eller til fots i utmark. I tillegg kan du raste, sykle, ri, bade, padle og ro. Dette gjelder både på privat og offentlig eid grunn.

Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret for allemannsretten.

Allemannspliktene er enkle huskeregler for hensynsfull oppførsel i naturen. Se vår brosjyre om allemannspliktene

Annonse