Allemannsretten

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten til fri ferdsel i natur; allemannsretten. Den er nedfelt i friluftsloven og er viktig å forsvare mot innskrenkninger. DNT arbeider for å sikre fremtide generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen.

Vi arbeider for å:

  • sikre allemannsretten

  • styrke friluftslivsbrukernes natur- og miljøkompetanse

  • sikre mulighetene for tilrettelegging og aktiviteter i naturen

Naturen brukes til mange formål, som jord- og skogbruk, jakt og fiske, turisme, reiseliv og friluftsliv. Lokal utvikling basert på lokale natur- og kulturresurser har fått øket oppmerksomhet de senere årene. Bærekraftig flerbruk av utmarka må prioriteres, og friluftslivets plass må sikres for framtidens generasjoner.

Hva er allemannsretten?

Allemannsretten gir deg rett til å gå på ski eller til fots i utmark. I tillegg kan du raste, sykle, ri, bade, padle og ro. Dette gjelder både på privat og offentlig eid grunn.

Miljødirektoratet har det overordnede forvaltningsansvaret for allemannsretten.

Allemannspliktene er enkle huskeregler for hensynsfull oppførsel i naturen. Se vår brosjyre om allemannspliktene

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om DNTs arbeid innen allemannsretten?

Kontakt Eva Lill Kvisle, fagsjef naturforvaltning

Telefon: 4000 1868 
eva.kvisle@dnt.no

Annonse