Mektige Molladalen (19-30 år) Mighty Molladalen (19-30 years)

Fellestur

Fra dato
10. juli 2019 kl. 07:30
Til dato
15. juli 2019 kl. 20:30
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Ungdom
Turtyper
Fellestur, Fottur, Tinderangling, Aktivitet Topptur
Arrangører
DNT ung Bergen, Bergen og Hordaland Turlag
Turområde
Sunnmørsalpane (se kart)
Turkode
534
Dette arrangementet er over!

Vi drar til nydelige Molladalen og Sunnmørsalpene for 6 magiske dager. Molladalen nord på Ørstahalvøya på Sunnmøre er en enestående opplevelse. Selve dalen er utformet som en gryte mellom forrevne tinder, hvor en finner både et klatreeldorado og et mangfoldig toppturmål. Vi skal nyte omgivelsene for alt det er verdt.

Molladalen byr på noe for alle. Her finnes alt fra klatring i bratte vegger og tinderangling til enklere toppturer og vanlig fottur gjennom dalen. Dalen innbyr til teltovernatting med fiskemuligheter i vannene. Vi sover i lavvo og telt under vårt opphold i Molladalen. Det vil være høy trivselfaktor på toppturcampen til Sunnmørsalpene. Dette er en krevende tur, og vi er takknemlige for at hver enkelt sjekker sin helse, ang. mulige skader, turform etc. for at turgruppen samlet får en best mulig opplevelse. 

Videre følger viktige tidspunkt og en samlet oversikt over vår plan dag for dag. Velkommen på tur!

Oppmøte: Bergen Busstasjon,  kl. 07.30

Dato: 10. juli - 15. juli

Turleder: Fredrik A. Kaada, tlf. 45500375 // fredrik.kaada@gmail.com & Karar Kalal (mob. 92265874)

Hvem passer turen for?  19-30 år

10.07

Oppmøte kl. 07.30 ved Bergen busstasjon. Se etter Nettbuss YV430 merket Bergen - Ålesund via Volda. Det er denne bussen vi skal ta fra Bergen til Barstadvik. Samtlige  bestille bussbillett på forhånd for å sikre seg en plass på bussen. Det er viktig å understreke at vi turlederne tar med felles middag til alle dager, stormkjøkken og at både nok brødmat og energimat (snacks) må tas med av den enkelte deltaker. Lange dager, og derfor desto viktigere er det å ta med litt ekstra. Vi tar med havregryn til frokost og for langvarig energiinntak. Overnatting: Lavvo.

11.07 Første toppturdagen går til Middagshornet. Denne er en del mer vennlig terrengmessig og krever ikke så mye. Fra toppen får vi tidenes utsikt mot de spisse toppene. Vi beregner ca. 8t. 

12.07 Andre toppturdagen går til fantastiske Jønshornet (1419 moh.). Vi går fra oppsatt camp med dagstursekker. På denne turen får du oppleve noe av det beste Sunnmøre kan tilby, med Molladalen som er et turmål i seg selv. Dette er dessuten et utgangspunkt for mange flotte turer i Molladalstindane. Jønshornet er det høyeste av disse, og er også et godt kjent fjell i Sunnmørsalpene, og turen opp Jønshornrenna er bratt, spennende og ligger i utrolige omgivelser. Vi tilpasser tempo ift. gruppen.

13.07 Tredje toppturdag. Vi går til Storkopptindane ved å kapre Svinetindane først. En vandretur som dette beregnes til ca. 8 t/r camp. Når det gjelder den krevende terrengtypen er dette noe alpint og krevende, hvor vi går i et tilpasset tempo ift. område og turgruppe.

14.07 Hviledag + nærtur i området.

15.07 Pakker ned leiren tidlig og gjør klar til bussturen hjem til Bergen igjen etter mange solide inntrykk og gode minner for livet. Drar fra camp-området kl. 08.30, så har vi god tid ned igjen.  

 

Hjemreise: Vi følger samme reiserute på vei tilbake til Bergen by. Hvis det er noen som skal hoppe av underveis eller annet, skal dette gis beskjed til turleder i god tid før selve turstart. Buss YV430 Barstadvik skule kl. 12.18 - 20.25 Bergen busstasjon.

Mat: Middag kjøpes inn og koordineres av turlederne. Havregrøt (frokost) er òg inkludert.

Utstyr: Alle deltagere pakker etter DNTs pakkeliste for sommerfjellet. Solide fjellsko, stor sekk (70-90L) + dagstursekk (30L), hodelykt, lette joggesko, ulltøy etc. er viktig. Vi tar med vindsekk og førstehjelpsutstyr for å takle skiftende forhold i høyfjellet. 

Skriv i kommentarfeltet hvis du eventuelt trenger å låne noe utstyr. Vi skal overnatte i lavvo og telt, så godt liggeunderlag og varm sovepose er nødvendig. 

Kart: nr. 84N i kartserien Norge 1:50.000. Kartet og annet turutstyr kan kjøpes i turinformasjonen i Marken. Rabattert pris for medlemmer

Generelle vilkår: Les generelle vilkår her

Pris: 800 kr for medlemmer, 1150 kr for ikke-medlemmer. Bli medlem her. Inkludert i prisen er turledelse, bruk av lavvo/telt (felles), middager, frokost (havregrøt) og evt lån av utstyr. Bussbilletter, lunsj og energimat til 6 dager må dekkes selv. 

Spørsmål? Ta kontakt på epost: bht@dnt.no eller tlf. 55 30 48 50  

We'll travel all the way to beautiful Sunnmøre and Molladalen for six magical days. Molladalen north on Ørsta Peninsula on Sunnmøre is an outstanding experience. The valley itself is designed as a pot between rugged peaks, where one finds both a climbing dorado and a multitude of peak trips. We will enjoy the surroundings for all it's worth.

Molladalen offers something for everyone. Here you will find everything from climbing in steep walls and peaks to easier crossings and regular hikes through the valley. The valley invites tent accommodation with fishing opportunities in the waters. We sleep in lavvo and tent during our stay in Molladalen. It will be a high trivial factor in the top-trip camp to the Sunnmøre Alps. The hiking concept is a demanding trip, and we are grateful that everybody checks their health, possible injury, health condition etc. to ensure that the trip group collects the best possible experience.

Furthermore, essential timetables and an overview of our plan follow day by day. Welcome on tour!

Meeting point: Bergen Bus Station, kl. 07.30

Date: July 10 - July 15th

Tour guides: Fredrik A. Kaada, tel. 45500375 // fredrik.kaada@gmail.com & Karar Kalal

Target group: 19-30 years

10th of July 
Attendance 7.30 am.  Travel day from Bergen Bus station 8 am - 3.30pm at Ørsta bus station (net bus NX430). New local bus from Ørsta to Barstadvik school (Ørsta). Taxi from school to Barstadsætra, to save legs on hard surfaces. From here we go about 4 km to a great and more massive mountain lake, Storevatnet (773 moh) to set up our camp.

11th of July
The first peak day goes to a peak called Middagshornet. The trip takes us all around the beautiful area Sunnmørsalpene. This is a lot more friendly terrain and does not require much. From the top, we get the views of the time against the pointed peaks.

12th of July
The second peak day goes to wonderful Jønshornet (1409 moh.). We walk from the camp with daypacks. On this trip, you will experience some of the best Sunnmøre can offer, with Molladalen which is a walking destination in itself. That is also a starting point for many excellent walks in Molladalstindane. Jønshornet is the highest of these and is also a well-known mountain in the Sunnmøre Alps, and the trip up Jønshornrenna is steep, exciting and lies in incredible surroundings.

13th of July This is our third top tour day and we'll locate one in the immediate area. More info comes.

14th of July
We go to Storkopptindane by hijacking Svinetindane first. A hiking trip like this is calculated to 8hrs t/r camp. Regarding the type of demanding terrain, this is also demanding and alpine terrain, where we go at a custom pace concerning the area and the hiking group.

15th of July
Packs down the camp early and get ready for the bus home to Bergen again after a lot of impressions, shine and good memories for life. Coming from the camping area at 8 am, so we have a good time on the return as stated below. 

Return: We follow the same itinerary on our way back to Bergen City. If there is someone to jump off the road or other, this should be notified to the tour guide well in advance of the actual trip. Bus NX430 Barstadvik school at 12.16pm - 8.15pm Bergen bus station.

Food: Dinner is purchased and coordinated by the tour guide. Oatmeal (breakfast) is also included.

Equipment: All participants pack according to DNT's summer list package. Solid mountain shoes, big sack + daypack sack (30L), headlamp, light running sneakers, woolen, etc. are essential. We will bring a windbreaker and first aid kit to cope with changing conditions in the high mountain. https://www.youtube.com/watch?v=J1UZvwPnA_o&t=47s

Write in the comments box if you need to borrow some equipment. We will spend the night in lavvo and tent, as well as sleeping bed and a warm sleeping bag is necessary.

Map: No. 84N in the series of Norway Norway 1: 50,000. The map and other tour equipment can be bought in the tour information in Marken. Discounted price for members

Price: 800 NOK for members, 1150 NOK for non-members. Join here. Included in the price is tour management, use of lavvo / tents (communal), dinners, breakfast (oatmeal) and any equipment loan. Bus tickets, lunch, and energy meals for six days must be covered by yourself.

Mektige Molladalen (19-30 år)

Vi drar til nydelige Molladalen og Sunnmørsalpene for 6 magiske dager. Molladalen nord på Ørstahalvøya på Sunnmøre er en enestående opplevelse. Selve dalen er utformet som en gryte mellom forrevne ...

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Karar Abu Kalal
  • Fredrik Asche Kaada