om landsmøtet

DNT ung sitt landsmøte blir halde kvart år innan utgangen av april månad. På landsmøtet blir det bestemt kva DNT ung skal jobbe med. I tillegg er det val av nye landsstyremedlemar til DNT ung sitt landsstyre.

På landsmøtet møter representantar frå DNT ung-grupper frå heile Noreg. Alle DNT sine medlemsforeiningar er inviterte til å delta på DNT ung sitt landsmøte. Medlemsforeiningane møter med representantar valt av foreiningane sine styrer, og stemmerett blir bestemt utifrå teljande ungdomsmedlemar per foreining. Sjå vedlagt delegatfordeling.  Dersom ein medlemsforeining ynskjer å møte med flere representantar enn den/dei som har stemmerett, er det mogleg å melde på desse, men dei er ikkje garantert plass. Plassane fordelast rettferdig etter at påmeldingsfristen har gått ut, så meld på alle som ynskjer å delta innan fristen!

Landsmøtet skal:

  • Behandle forslag til årsberetning for DNT sitt ungdomstilbud.
  • ​​​​​​​Behandle rekneskap for DNT sitt ungdomstilbud.
  • Velje leiar for DNT ung.
  • ​​​​​​​Velje øvrige landsstyremedlemar i DNT ung sitt landsstyre.
  • Velje medlemar til DNT ung sin valkomité.
  • ​​​​​​​Behandle forslag som minst to måneder før landsmøtet er fremmet av DNTs landsstyre, DNT ungs landsstyre eller en medlemsforening i DNT.

Vil du være med og forme DNT ungs fremtid? https://www.dnt.no/ung/stille-til-valg-i-landsstyret/


Delegatfordeling 2022

Utdrag fra DNT ungs vedtekter:

§ 8 Møte og stemmerett på landsmøtet

Alle medlemsforeninger i DNT kan møte på landsmøtet. Medlemsforeningene møter med representanter valgt av foreningens styre ......  Hver medlemsforening i DNT har stemmerett med én stemme for hver påbegynt 500 medlem mellom 13 og 26 år til 5000 medlemmer, og deretter 1 stemme for hver påbegynt 1000 medlemmer.

Delegatfordeling landsmøte DNT ung 2022
Delegatfordeling landsmøte DNT ung 2022

Annonse