natur, kulturarv og miljø

Østmarka i Oslo
Østmarka i Oslo Foto: Marius Dalseg Sætre

MÅLTALL

  • Innføre våre tiltak for bærekraftig virksomhet innen hytter og ruter, aktivitet, utstyr og organisasjonsdrift i hele  organisasjonen innen 2021.

  • Oppnå politisk gjennomslag i våre viktigste natur- og friluftspolitiske saker innen 2023.

ET BÆREKRAFTIG DNT

DNT ønsker å være blant de beste i landet innen bærekraft. I 2019 har DNT for alvor satt bærekraft i egen organisasjon på dagsorden, og arbeidet med en egen bærekraftsstrategi har startet.  

DNT arbeider for å hindre store naturinngrep og bruk av naturen som reduserer muligheten til å drive et enkelt friluftsliv. Vi vil etterstrebe en bærekraftig drift som bidrar til minst mulig fotavtrykk i naturen, og lavest mulig klimagassutslipp.  

I 2019 startet DNT forberedelsene mot bærekraftåret 2020. Bærekraft var tema på flere fellesmøter i organisasjonen i løpet av året, og landsstyret vedtok at DNT skal legge frem en 10-årig bærekraftstrategi i 2020, og arbeidet med denne startet opp. 

DNT har vært en bærekraftspioner helt siden organisasjonen ble grunnlagt. Med hyttene våre har DNT drevet delingsøkonomi i nesten 150 år. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv har alltid vært en kjerneoppgave for DNT. Dette er også vårt viktigste bidrag til et bærekraftig samfunn.  

Med høy troverdighet, lang historie og mange medlemmer, kan DNT spille en viktig rolle som inspirator og foregangseksempel for et mer bærekraftig samfunn. Vår aktivitet er i utgangspunktet bærekraftig, og vi har tro på at et fremtidig lavutslippssamfunn trenger mer friluftsliv, ikke mindre. Bærekraftstrategien setter overordnede mål for egen drift og skal gjøre det lettere å ta del i et natur- og klimavennlig friluftsliv i Norge.  

Transport til friluftslivsområder står for en stor del av klimagassutslippene, og DNT arbeider blant annet for å trappe opp satsingen på det nasjonale samarbeidet om «Grønn tur». Et annet viktig satsingsfelt i DNT sentralt er villrein. Norge har et nasjonalt ansvar for villrein, og DNT har hytter og ruter i nasjonale villreinområder. DNT bruker mye tid og ressurser på å sikre drift av hytter og ruter og bruk av naturen som ivaretar hensyn til villrein. Det ble i 2019 gjennomført en rekke tiltak for å bidra til bærekraftig villreinforvaltning, både informasjonstiltak og fysiske tiltak, og organisasjonen etablerte en intern villreingruppe.  

Norge har et nasjonalt ansvar for villrein. DNT bruker mye tid og ressurser på å sikre drift av hytter og ruter og bruk av naturen som i tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til villrein.
Norge har et nasjonalt ansvar for villrein. DNT bruker mye tid og ressurser på å sikre drift av hytter og ruter og bruk av naturen som i tilstrekkelig grad ivaretar hensyn til villrein. Foto: Erik Gunnar Fagerhaug

FRILUFTSLIVETS STEMME

DNT har bidratt til å få vindkraftpolitikken over i et annet spor. 

DNT taler naturens og friluftslivets sak i samfunnsdebatten. På vegne av medlemmene og medlemsforeningene har vi tett kontakt med regjeringen og Stortinget, og er på plass når det tas politiske beslutninger som angår friluftslivet. 

Kraftig mobilisering mot vindkraft 

2019 var året hvor vindkraftdebatten virkelig tok fyr. DNTs medlemsforeninger har vært en sterk og tydelig stemme for å hindre at utbygging av vindindustri går på bekostning av natur- og friluftsverdier. DNT vant en viktig delseier da regjeringen innfridde våre tre krav i høringen av Nasjonal ramme for vindkraft: Skroting av rammen, gjennomgang av konsesjonssystemet og stans i tildelingen av nye konsesjoner.  

DNT anbefalte videre at regjeringen startet arbeidet med en stortingsmelding om vindkraft. Regjeringen har varslet at endringene i konsesjonssystemet vil legges fram i en stortingsmelding, og DNT har gjennom en rekke møter med politikere i regjering og Storting lagt frem våre innspill til ny vindkraftpolitikk.  

Fortsatt kamp mot motorferdsel 

DNT samarbeider tett med de andre nasjonale natur- og friluftslivsorganisasjonene om motorferdselspørsmål. DNT har engasjert seg i regjeringens forslag til endringer i motorferdselregelverket, og mobilisert mot forslag på Stortinget som vil liberalisere dagens regelverk ytterligere. 

Egersund vindkraftanlegg, 2019.
Egersund vindkraftanlegg, 2019. Foto: Anne Katrine Lycke

Annonse