Nasjonal ramme for vindkraft

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Hva mener DNT om nasjonal ramme?

Dere påstår at kartet med 13 utpekte områder er mangelfullt fordi kunnskapsgrunnlaget er for dårlig. Hva slags kunnskap mangler?

Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for de utpekte områdene er for svakt. Miljødirektoratet har selv understreket at rammen mangler kunnskap om sammenhengende naturområder med urørt preg. I tillegg kommer kunnskap om friluftsliv, reindrift, dyre- og fugleliv. Grunnleggende kunnskap om områdene er en åpenbar mangel ved Nasjonal ramme, og alene en viktig nok grunn til at kartet ikke kan brukes.

Det er også gjennomgående i mange av høringsinnspillene som har kommet inn: Kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner spiller inn at kartleggingen av deres områder har store mangler.  

DNT har vært svært kritiske til Nasjonal ramme for vindkraft, hvorfor? 

Fordi rammen regjeringen har foreslått bare er en del av problemet. Hovedproblemet er at vi har et konsesjonssystem som ikke klarer å veie hensynet mellom energiutbygging og ivaretakelse av natur på en god måte. For å få til det må regjeringen sette i gang en ordentlig prosess, ikke bare flikke på det eksisterende systemet.

Vi trenger en ny politikk for vindkraft som i mye større grad klarer å veie helt avgjørende hensyn mot hverandre. Mange av de vindkraftprosjektene som er bygd ut de siste årene har gitt oss grønn energi til en konkurransedyktig pris. Samtidig er det ikke tvil om at en god del av dem er svært ødeleggende for naturmangfoldet. Vi har et akutt behov for en ny og gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynene mellom utbygging av energi og ivaretakelse av natur på en langt bedre måte. Vi er nødt til å ta konklusjonene både fra FNs klimapanel og FNs naturpanel på alvor. Den oppgaven må regjeringen nå ta.

De aller fleste er enige om at vi trenger mer grønn energi. Men de aller fleste – også de som er positive til utbygging – mener jo samtidig at vi verken kan eller skal bygge ut over alt – vi er nødt til å ta bedre vare på urørt natur. Vi har bak oss en høringsrunde med 5000 svar – nesten samtlige kommuner som har svart ønsker ikke utbygging – og mange argumenterer for at de ikke vil ofre natur. Det er et tydelig tegn på at dagens konsesjonssystem ikke har tilstrekkelig legitimitet i befolkningen. Folk stoler rett og slett ikke på at man klarer å balansere disse to hensynene på en god måte.   

Hvorfor ber dere nå om en Stortingsmelding i stedet?

Fordi vi mener at regjeringen er nødt til å ta signalene fra høringen på alvor. Det voldsomme engasjementet krever en ordentlig oppfølging. Da er en stortingsmelding naturlig.

Og fordi regjeringen allerede har sagt at det skal gjøres endringer i konsesjonssystemet, men har ikke signalisert at de vil gjøre noe med det som har vært hovedkritikken: At det tas for lite hensyn til natur. Kritikken vil ikke stilne før folk opplever at hensynet til naturen ivaretas på en langt bedre måte enn i dag Stortingsmeldingen må derfor sette rammer for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep.