hytter og ruter

Den nye hytta på Breidablik i Kvammafjella åpnet i 2019
Den nye hytta på Breidablik i Kvammafjella åpnet i 2019 Foto: André Marton Pedersen

MÅLTALL

  • Det skal være maksimalt 500 meter til nærmeste  tursti.

  • Styrke felleskapets bidrag til hyttevedlikehold, blant annet ved å samle inn 150 millioner kroner til hyttefondet.

Tilgjengelige tall viser at det kun er 59 % som har tilgang på  rekreasjonsareal innen 500 meter (SSB 2018).  I medlemsundersøkelsen til DNT for 2019 anslår 57% av medlemmene at det er  under 500 meter til  nærmeste tursti.

Vinter - og sommerruter

Hytter, buer, gapahuker og overnattinger

NYE HYTTER I 2019: Arnbjørnrud - DNT Indre Østfold, Breivoll Gård - DNT  Oslo og Omegn,  Veslefjellbua - DNT  Oslo og Omegn - erstatter Gråhøgdbu, Fiskelaushytta - DNT Oslo og Omegn, Huldreheim - DNT Oslo og Omegn, Venjesdalsbu - DNT Romsdal, Veøystua - DNT Romsdal, Holandsbua - DNT Sør-Helgeland, Tyvenhytta - Hammefest og Omegn Turlag, Tungestølen - Luster Turlag, Kråkenes - Ytre Nordfjord Turlag

TILGANG TIL NATUREN FOR ALLE

Gjennom 152 år har DNT jobbet for å tilgjengeliggjøre naturen og gjøre det enklere å komme seg på tur. Resultatet er et omfattende hytte- og rutetilbud i hele Norge.  

Hytte og rutearbeidet drives av DNTs 57 medlemsforeninger, men koordinering og samlet innsats er nødvendig for en fremtidig bærekraftig drift. I 2019 har vi styrket dette arbeidet. Et samlet hytte- og ruteutvalg skal fungere som et rådgivende fagutvalg for DNT i spørsmål knyttet til hytter og ruter. Utvalget bidrar til at DNTs hytte- og rutearbeid er koordinert og at mål og tiltak fra veivalget blir fulgt opp. 

Vi vil inspirere til aktivitet hver dag, hele året. Et viktig satsningsområde har derfor vært å øke tilbudet i nærmiljøet, og sørge for at flere har under 500 meter til nærmeste tursti. Det er dokumentert at de som bor under ti minutter fra en turvei er 10 prosent mer aktive enn de som bor en halv time unna (Helsedirektoratet 2016). Å få kartlagt indikatorer på avstander til nærmeste turvei/grøntområde blant innbyggerne er et viktig bidrag til all kommunal planlegging. 

75% av befolkningen bor langs kysten, noe som gjør det til et viktig nærturområde. Medlemsforeningene har gjort mye for kystfriluftslivet de siste årene, men vi ønsker ytterligere satsing. I 2019 iverksatte DNTs landsstyret arbeidet med en egen handlingsplan for kyst i DNT. Handlingsplanen skal godkjennes på landsmøtet i 2020 

Merkehåndboka ble revidert i 2019. Merkehåndboka er en nasjonal standard for planlegging, tilrettelegging og synliggjøring av stier og turruter, og finnes både som en felthåndbok og nettsted www.merkehandboka.no. Som en del av denne revisjonen ble det laget egne veiledere for turruter innen padling, sykling og skilting, og en eksempelsamling med gode eksempler på tilretteleggingstiltak. Et revidert merkekurs er også påbegynt. 

Et matprosjekt, er også opprettet som i første fase retter seg inn mot betjente anlegg. Det er også jobbet mye med bedre rammevilkår for hyttedrift. Blant annet gjennom samarbeidspartnere og innkjøpsavtaler rettet mot hytter og ruter.  

DNTs HYTTEFOND

Opprusting og vedlikehold av DNTs 550 hytter, med særlig vekt på de betjente hyttene, blir en  stadig mer krevende og kostbar oppgave.  I forbindelse med DNTs 150-årsjubileum i 2018 ble DNTs Hyttefond opprettet for å sikre en langsiktig forvaltning av hytteparken
Opprusting og vedlikehold av DNTs 550 hytter, med særlig vekt på de betjente hyttene, blir en  stadig mer krevende og kostbar oppgave.  I forbindelse med DNTs 150-årsjubileum i 2018 ble DNTs Hyttefond opprettet for å sikre en langsiktig forvaltning av hytteparken Foto: Bjørnar Ivarsen

MÅL
Styrke felleskapets bidrag til hyttevedlikehold, blant annet ved å samle inn 150 millioner til hyttefondet.

STORT BEHOV FOR HYTTE-STØTTE

Opprusting og vedlikehold av DNTs 550 hytter, med særlig vekt på de betjente hyttene med tilhørende infrastruktur, blir en stadig mer krevende og kostbar oppgave for organisasjonen.   

Særlig gjelder dette de store betjente anleggene. Mange av hyttene er kommet opp i en vesentlig alder og har bruk for betydelig fornying og utbygging både når det gjelder størrelse og fasiliteter. Dette innebærer tiltak som gjelder anleggenes tekniske tilstand, kravene til sikkerhet og hygiene samt ytre slitasje (vær og vind) og indre slitasje (bruk).  

I forbindelse med DNTs 150-årsjubileum i 2018 ble DNTs Hyttefond opprettet med det formål å bli en solid kapitalbuffer til oppgraderingsprosjekter og langsiktig forvaltning av hytteparken. Midlene som ble samlet inn i løpet av jubileumsåret ble fordelt i 2019 basert på søknader fra DNTs medlemsforeninger i henhold til hyttefondets vedtekter og Landsstyrets beslutning.  

Til tross for gode inntekter i løpet av jubileumsåret har det vært behov for å videreutvikle inntektsarbeidet i DNT med etablering av egnet infrastruktur. En handlingsplan for inntektsarbeidet ble derfor utarbeidet og vedtatt i 2019. Arbeidet med å etablere mekanismer og verktøy for å sikre en bærekraftig drift av DNTs hytter og ruter sees her i sammenheng med organisasjonens øvrige inntektsarbeid til aktiviteter, organisasjonsdrift og strategiske samarbeid.  Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med DNTs medlemsforeninger gjennom felles arbeid og erfaringsutveksling. Alle avtaler med strategiske partnere som utløp i 2019 ble videreført. Atea kom til som ny teknologipartner.