Bærekraft i DNT

Foto: Andre Marton Pedersen

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og samtidig bidra til et mer klimavennlig samfunn. I DNT bruker vi begrepet for tre områder: natur og miljø, økonomi og menneskene. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv og bidra til å ta vare på natur er viktige bidrag til et lavutslippssamfunn.  

DNT sier i den nylig vedtatte strategien at vi skal vokse i antall medlemmer og aktiviteter, samtidig som vi skal ta vare på naturen og menneskene i og utenfor organisasjonen. Dette kan ses som motsetninger, men vi ser en sammenheng: Jo flere medlemmer, jo større gjennomslagskraft får vi for våre tiltak for en bærekraftig utvikling. Her har vi oppsummert strategiens viktigste mål og tiltak for bærekraftig drift internt og omstilling til et lavutslippssamfunn. 

Natur og klima 

 • Øke oppslutningen om å bevare viktige natur- og friluftsområder 

 • Bidra til en bærekraftig utvikling av ikoniske turmål, slik at naturen blir ivaretatt 

 • Følge og utvikle tiltakene i «Veikart for en bærekraftig reiselivsnæring» 

 • Etablere fornybare energiformer på hyttene 

 • Jobbe for å erstatte dieselaggregater på hyttene med miljøvennlig energi 

 • Basere turer og arrangementer på mest mulig grønn transport 

 • Redusere antall turer som innebærer flyreiser 

 • Redusere antall interne flyreiser og oppfordre til digitale møter 

 • Synliggjøre miljøvettsatsingen til DNT ung 

 • Påvirke partnere og leverandører til å drive bærekraftig 

 • Forvalte de av våre hytter og ruter som er kulturminner på en ansvarlig måte 

Økonomi 

 • Sikre en langsiktig og bærekraftig økonomi 

 • Utvikle helhetlig plan for hvordan vi forvalter hytter og ruter på en økonomisk bærekraftig måte 

 • Ikke opprette nye hytter og ruter hvis det går på bekostning av det vi 

 • allerede forvalter og som fungerer bra 

Menneskene 

 • Aktivitetstilbudet skal være inkluderende for alle alders- og samfunnsgrupper 

 • Prioritere aktiviteter for barn, unge og familier for å inkludere flere 

 • Innføre inkludering som eget emne i turlederutdanningen 

 • Legge til rette for utlån av friluftsutstyr 

 • Videreutvikle tilbud og tilpasninger for folk med funksjonsnedsettelser 

 • Kommunisere gleden ved friluftsliv og synliggjøre vårt tilbud til flere 

 • Prioritere tiltak som gjør at DNT i større grad speiler befolkningssammensetningen 

 • (alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne) blant medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte 

 • Vi skal ha best kompetanse på sporløs ferdsel og sikkerhet i naturen, både i høyfjellet og nærområdene 

 • Bidra til økt kunnskap om sikkerhet, tur etter evne og hensynsfull ferdsel i naturen 

 • Kommunisere slik at vi skaper lyst til å ta vare på norsk turkultur