Styret i DNT fjellsport

DNT fjellsport ledes av et styre som består av seks representanter som velges for to år av gangen. Styret er ansvarlig for DNT fjellsports drift mellom årsmøtene og iverksette de tiltak som vedtas av årsmøtet.

DNTs administrasjon har det daglige ansvaret for å følge opp DNTs fjellsportarbeid. Administrasjonen har i samarbeid med styret i DNT fjellsport følgende oppgaver:

  • Utdanne bre- og klatreinstruktører og avholde kompetansekurs.
  • Utarbeide, vedlikeholde og gjøre tilgjengelig faglitteratur (kurshåndbøker, instruktørhåndbøker o.l).
  • Utvikle og vedlikeholde kursstandarder.
  • Utarbeide et felles instruktørregister, og felles utlysning av instruktøroppgaver. De medlemsforeningene som vil arrangere for eksempel brekurs kan få hjelp til å skaffe instruktører.
  • Kontakt og oppfølging av medlemsforeningene og fjellsportgruppene.
  • Arbeide for at sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende holdninger og prosedyrer gjennomsyrer organisasjonen.
  • Oppfølging av Norsk Fjellsportforum (NF).
  • Være kontaktledd mellom DNT, myndigheter og andre organisasjoner.
  • I tillegg skal styret og administrasjonen være med å utvikle DNTs generelle fjellsportarbeid.

Les mer om styrets ansvar og arbeid i vedtektene for DNT fjellsport

Styret i DNT fjellsport består av:

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Thomas Skonseng thomasskonseng@gmail.com 913 39 343
Styremedlem Bjørn-Ovin Wivestad wivwstadbjornovin@gmail.com 918 58 382
Styremedlem Johanne Grue Reiten johanne.g.reiten@gmail.com 950 21 594
Administrasjon Roger Bareksten roger.bareksten@dnt.no 953 66 371
Styremedlem Martin Michalsen michalsen.student@gmail.com 947 83 767
Styremedlem Ola Ose Pedersen olaop@me.com 970 01 950
Styremedlem Julie Jacobi Jonstrup julie_jonstrup@hotmail.com 450 87 573

Annonse