Nåde for Øystesevassdraget

Det unike Øystesevassdraget og turområdet rundt står i fare. Ørredalsfossen Øystesevassdraget
Det unike Øystesevassdraget og turområdet rundt står i fare. Ørredalsfossen Øystesevassdraget Foto: Torill Refsdal Aase

Øystesevassdraget er ett av få store vassdrag som fortsatt får renne fritt fra fjell til fjord, nå ber natur - og friluftsorganisasjonene en innstendig bønn om at dette unike turområdet ikke bygges ned.

Spørsmålet om utbygging av Øystesevassdraget blir tatt i løpet av sommeren 2017. Fredag 19. mai møtte natur- og friluftsorganisasjonene opp på olje- og energiminister Søviknes kontor i Oslo for å understreke hvilke unike naturverdier som står på spill knyttet til det spesielle vassdraget.

- Det er et av landets aller siste større vassdragene som renner urørt fra fjell til fjord, med unikt naturmangfold og et sjeldent variert landskap. Vi snakker om en nasjonal perle vi ikke har råd til å miste, slår organisasjonene fast.
 

 

"Hordaland Fylkesutvalg ber Regjeringen om å avslå søknaden om å overføre Øystesevassdraget til Samnangervassdraget og ivareta Øystesevassdraget fra fjell til fjord, til glede for kommende generasjoner."
Hordaland Fylkesutvalg – mai 2017

I 2006 henviste NVE til at Øystesevassdraget hadde vassdragsnatur med verdier på nasjonalt nivå og derfor burde få varig vern. Få år senere, etter at de unike verdiene er langt bedre dokumentert, går NVE inn for full utbygging, fra øverst til nederst. Nå er det departement og regjering som må ta ansvar.

-  Søviknes kan nå vise at de tar kunnskapsbasert forvaltning av nasjonale naturverdier på alvor. Og de kan gi Hordaland mulighet til å overdra noe av sin flotteste vassdragsnatur til etterkommerne våre, heter det fra organisasjonene.


Se hva som står på spill - Øystesevassdraget i all sin prakt


DNTs styreleder Berit Kjøll og leder i Bergen og Hordaland Turlag Helene Ødven møtte sammen med representanter for alle de store natur- og friluftsorganisasjonene statsråd  Terje Søviknes i OED i et siste forsøk på å  formidle hva som står på spill når han skal avgjøre  Øystesevassdragets skjebne.
DNTs styreleder Berit Kjøll og leder i Bergen og Hordaland Turlag Helene Ødven møtte sammen med representanter for alle de store natur- og friluftsorganisasjonene statsråd Terje Søviknes i OED i et siste forsøk på å formidle hva som står på spill når han skal avgjøre Øystesevassdragets skjebne. Foto: DNT
Fakta om Øystesevassdraget       Et tilrettelagt turnettverk binder sammen Bergsdals-, Samnanger og Kvammafjella. Siden 2006 er det åpnet fire nye turisthytter (6 totalt). Ny turisthytte på Breidablik i 2018. Kartlegging av Biofokus identifiserer 14 rødlistearter og vurderer «nedre deler av Øystesevassdraget som en av de mest verdifulle lokalitetene for naturverdier knyttet til bekkekløft og fossesprutsoner i regionen». OED har anerkjent at Norge har et internasjonalt ansvar for disse naturtypene. Storting og Regjering har åpnet for ytterligere vassdragsvern dersom særskilte kvaliteter kan dokumenteres som ikke er til stedet i verneplan. Overføring av Vossadalsvatnet fjerner 1/3 av vannet i vassdraget – dette er ikke  en ”skånsom utbygging”. Øysteseelva er ei historisk viktig lakseelv. Materiale er inkludert i frossen genbank (laks) og levende genbank (sjøaure). Viktig for sports- og fritidsfiske – stor grad av tilrettelegging og aktivitet ved Fitjadalsvatnet.

Annonse