Løft for friluftsliv

DNT ønsker mer midler til å ansatte flere i lokale foreninger som bidrar til mer aktivitet i nærmiljøet der folk bor.
DNT ønsker mer midler til å ansatte flere i lokale foreninger som bidrar til mer aktivitet i nærmiljøet der folk bor. Foto: Trude Blåsmo

Regjeringen har foreslått å øke tilskudd til friluftsliv med 20 millioner på statsbudsjettet for neste år.

Vi mener Regjeringen må tenke mer langsiktig og sette av mer midler til forebyggende arbeid. At myndighetene tenker mer på folkehelse i stedet for behandling. Mange penger kan spares til samfunnets beste. Anne Mari Aamelfot Hjelle, assisterende generalsekretær i DNT

– Dette er gledelig, sier FRIFOs styreleder Dag Kaas. Samtidig har budsjettet etterlatt en del usikkerhet rundt organisasjonenes økonomi. En god del av midlene vil ikke bli fordelt før en strategiprosess i departementet er gjennomført. Utfallet av denne strategiprosessen vil påvirke bruken av budsjettmidlene. FRIFO ser det derfor som avgjørende at denne prosessen ikke drøyer ut i tid, og at den skjer i aktivt samarbeid med friluftsorganisasjonene, slik at vi tidlig i 2013 kan være i gang med å iverksette tiltak.

Den Norske Turistforening ønsker gjerne at en del av de nye midlene går til økt ressurser til de lokale turistforeninger. Slik kan organisasjonen bli styrket til å rekruttere og organisere aktiviteter i nærmiljøet der folk bor. Det finnes flere gode eksempler på hvordan flere ansatte i medlemsforeningene har gitt et allsidig friluftstilbud til befolkningen og et bedre samarbeid med det offentlige. Å få gode tilbud over hele landet krever ressurser DNT ikke har i dag.  

– Vi mener Regjeringen må tenke mer langsiktig og sette av mer midler til forebyggende arbeid, at man tenker folkehelse i stedet for behandling. Mange penger kan spares til samfunnets beste, sier assisterende generalsekretær Anne Mari Aamelfot Hjelle. 

Den Norske Turistforening fikk en 5,8 prosent økning i driftstøtte fra Miljøverndepartementet.  

Samfunnet sparer penger på å holde folk friske

Det er få spor i statsbudsjettet som tyder på at nordmenn vil bli mindre syke i årene fremover, sier Dag Kaas, styreleder i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO). I det minste for de mange lidelsene som skyldes inaktivitet og livsstil.

–  Vi venter på de store tiltakene som gjør noe med årsakene, ikke bare smører hjulene i et helseapparat som går alt for varmt fra før av, sier Kaas.

Kaas leder FRIFO, en paraplyorganisasjon for 15 friluftsorganisasjoner med 700.000 medlemskap. Han mener det er underlig at myndighetene ikke i større grad ser hvor mye bedre for den enkelte og billigere for samfunnet det vil være å investere i at folk holder seg friske. En vesentlig del av Helse- og omsorgsdepartementets budsjett på 146,7 milliarder går med på å reparere livsstilssykdommer. Samhandlingsmidler ser også ut til å forsvinne i slunkne kommunale helsekasser, i stedet for til offensiv satsing på forebygging.

Omfattende forskning har vist nytten og økonomien i å legge til rette for at mennesker holder seg friske gjennom økt fysisk aktivitet. Friluftsliv er en av de mest effektive og prioriterte aktivitetene for folk flest. Friluftsliv får et løft på 20 mill i Miljøverndepartementets budsjett for neste år.

– Men skal vi oppnå resultater i folkehelsearbeidet, må det helt andre krafttak til, uttaler FRIFOs styreleder.

Slik blir statsbudsjettet for friluftsliv

  • Tilskudd til friluftstiltak, som skal medvirke til å øke deltakelsen i friluftslivsaktiviteter (kap.1427.74), er øket med 4 millioner til 21,7 millioner. Det er ikke besluttet hvordan økningen skal disponeres.
  • På samme måte er tilskudd til drift av FRIFO, Friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (kap.1427.78) slått sammen med skjærgårdsparker og skjøtsel i statlig sikrede friluftsområder. Posten er økt med 10 millioner, men kun 2 av dem er disponert med 1,5 millioner til Forum for natur og friluftsliv, og 0,5 millioner til Friluftsrådene.
  • På budsjettposten for frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige stiftelser (kap.1400.70) har Turistforeningen, Norges Jeger- og fiskerforbund og særlig Forbundet Kysten kommet godt ut. Forbundet Kysten har andre år på rad fått et millionløft.
  • Statlige anskaffelser av friluftsområder (kap.1427.30) har fått økt rammene med 4 millioner til 44,1 millioner. To av disse skal gå til vedlikehold av statlige bygninger, og to til sikring av nye områder.
  • Samferdselsdepartementet har økt satsingen på gang- og sykkelveier med 50 millioner til 350 millioner.
  • Helse- og omsorgsdepartementet har av sitt totalbudsjett på 146,7 mrd en post (kap.719.73) for å fremme fysisk aktivitet blant fysisk inaktive grupper og barn og unge som faller utenfor de ordinære organiserte aktivitetstilbudene, herunder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne posten er økt med 1 millionrt til 33,5.
  • Det er ikke varslet noen ekstraordinære løft på fysisk aktivitet i skolen. ”Den naturlige skolesekken”, et kunnskapsarbeid om natur og friluftsliv i skolen, får 10 millioner på neste års budsjett.
  • Inntil to millioner kroner skal brukes til å utarbeide en nasjonal strategi for friluftsliv.

Annonse