Strider mot grunnloven

Hva blir konsekvensene av regjeringens snøskuterforslag?
Hva blir konsekvensene av regjeringens snøskuterforslag? Foto: Per-Olov Wikberg

Regjeringens lovforslag om snøskutere kan være i strid med grunnlovens miljøbestemmelse, mener jurister.

Spørsmålet om å åpne for fornøyelseskjøring med snøskuter er ikke avgjort ennå. Regjeringen la 28. november fram sitt lovforslag der de vil gi kommunene mulighet til å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Etter planen skal Stortinget i løpet av et par måneder avgjøre om dette blir en realitet.

Si ifra til Stortinget hva DU mener, skriv under for stille natur her!

I en kronikk i Aftenposten 11. desember påpeker juristene Anine Kierulf og Johan Gudbrand Fliflet at lovforslaget kan være grunnlovsstridig. Grunnloven paragraf 112 pålegger myndighetene å gi miljøhensyn en særlig vekt i lovarbeidet. Borgerne har også rett til informasjon om miljøvirkningene av fremsatte lovforslag.

- Regjeringen ivaretar ikke borgernes rett til informasjon om de virkningene lovforslaget vil ha for miljøet. Og de har ikke vurdert om forslaget ivaretar den plikt myndighetene har til å legge særlig vekt på miljøhensyn når den utformer lover. De nevner ikke den nye grunnlovsbestemmelsen overhodet, skriver juristene.  

Send forslaget tilbake!

Kierulf og Fliflet påpeker det paradoksale i at dette skjer i året for grunnlovsjubileet og kort tid etter at miljøbestemmelsene i grunnloven er styrket. Juristene oppfordrer Stortinget til å sende forslaget tilbake til Regjeringen med beskjed om at grunnloven ikke etterleves.

- Dersom Stortinget mener alvor med å ta Grunnloven på alvor, bør det sende forslaget tilbake til Regjeringen, i det minste med beskjed om at virkningene ikke er utredet godt nok, skriver de.

DNT har lenge etterlyst et bedre kunnskapsgrunnlag fra regjeringen fordi det fortsatt er for mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hva lovforslaget vil bety blant annet for natur og friluftsliv. Regjeringen har for eksempel ikke lagt fram en vurdering av erfaringene fra Finnmark og Nord-Troms og andre land der de i dag har fornøyelsesløyper. Det var bakgrunnen for at DNT i sommer ga Vista Analyse i oppdrag å utrede hvilke konsekvenser lovforslaget kunne få. Rapporten anslår blant annet at antall snøskutere kan bli doblet i løpet av åtte år, og at omfanget av skader og ulykker vil øke kraftig. Les mer om rapporten her.

- Det er åpenbart at lovforslaget vil bety mer snøskuterkjøring i naturen enn i dag. Det skriver også regjeringen i sin proposisjon. Dette vil ha store konsekvenser for fremtiden til norsk natur og friluftsliv, noe regjeringen burde ha utredet før den la fram et forslag for Stortinget, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Annonse