Kan doble snøskutertrafikken

DNTs styreleder Berit Kjøll overleverer rapporten til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft
DNTs styreleder Berit Kjøll overleverer rapporten til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Regjeringens lovforslag om snøskutere kan nær doble snøskutertrafikken i løpet av åtte år, og vil gjøre det vanskelig å ivareta friluftslivet. Det viser en fersk rapport fra Vista Analyse.

DNT ga i sommer Vista Analyse i oppdrag å utrede virkningene av lovendringen regjeringen sendte på høring, der de foreslo å åpne for fornøyelseskjøring med snøskuter. I dag er bare nærings- og nyttekjøring med snøskuter tillatt.

- Vi reagerte på at regjeringen la fram et lovforslag basert på et så svakt kunnskapsgrunnlag. Det var for mange ubesvarte spørsmål om hvilke konsekvenser forslaget ville få blant annet for natur og friluftsliv. Derfor tok vi selv initiativet til en utredning, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

Vista Analyse har gjennomført en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og gått igjennom eksisterende forskning om konsekvenser av snøskuterkjøring. Nå er forskningsrapporten klar.

Vanskelig å forene med friluftsliv

Forskerne anslår at om lag en tredjedel av kommunene vil etablere løyper for fornøyelseskjøring. Det vil forsterke veksten i snøskutere slik at antallet kan øke med 85 prosent fram til 2021, dersom lovforslaget vedtas. Mens det i dag er om lag 74 000 snøskutere i Norge, forventer de om lag 137 000 i 2021. Forskerne påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til anslagene, og at de derfor har lagt seg på en konservativ linje. Det reelle antallet kan derfor vise seg å bli enda høyere. Antall kjørte mil med snøskuter anslås å øke 9 til 14 millioner mil som følge av lovendringen. Dette bekymrer DNT.

- Blir lovforslaget gjennomført vil det bety et historisk skifte i hvordan vi bruker norsk natur. En så kraftig økning av snøskutertrafikken vil gå på bekostning av de naturopplevelsene og det friluftslivet som så mange i Norge er glade i, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

Forskerne konkluderer også med at det vil være vanskelig å øke skuterkjøringen og samtidig ivareta friluftslivet. En lang rekke studier understreker konflikten mellom snøskutererinteresser og friluftsliv. Kommunene oppgir også selv at det vil være vanskelig å finne arealer der skuterløypene ikke kommer i konflikt med friluftsliv, naturmangfold eller andre hensyn.

Mer skader og ulykker

Forskerne anslår at de totale skadekostnader knyttet til snøskuterkjøring i 2021 vil beløpe seg til nesten 1,5 mrd. kroner. Det er nesten en dobling fra dagens nivå. Det er rundt 500 mill. kroner mer enn det ville være i 2021 uten lovendringen. I antall hendelser kan det forventes om lag 300 skadde i snøskuterulykker i 2021, av disse 9 døde og 40 meget alvorlig eller kritisk skadde. 

Forskerne konkluderer samtidig med at kunnskapen om lovforslagets virkninger fortsatt er mangelfull. De mener det er behov for mer kunnskap om hvordan scooterkjøring påvirker friluftsliv, folkehelse, næringsliv, ulykker, natur og miljø, og offentlig ressursbruk. DNTs styreleder håper regjeringen tar rapporten på alvor.

- Vi forventer at regjeringen er ansvarlige og går nøye inn i materialet forskerne har lagt fram. Da vil de forhåpentligvis se at en så dramatisk omlegging av bruken av norsk natur krever at de tar seg tid til å innhente et bedre kunnskapsgrunnlag før de legger fram en sak for Stortinget. Vi kan ikke gamble med norsk natur og norske friluftslivstradisjoner på denne måten, sier Kjøll.

Her finner du hele rapporten fra Vista Analyse.

Her finner du mer informasjon om snøskutersaken.

Annonse