Ja til stille natur!

Bilde fra den pågående kampanjen "Ja til stille natur".
Bilde fra den pågående kampanjen "Ja til stille natur". Foto: Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening, samlet til landsmøte i Loen, krever at Regjeringen avvikler forsøksordningen med snøskuterløyper. Motorferdsel med snøskuter må begrenses til nyttekjøring. 

Regjeringen har iverksatt et omfattende forsøk med fornøyelseskjøring i norsk natur som er i strid med motorferdselloven. Dette er en snikinnføring av en lovendring. Regjeringen har i realiteten opphevet forbudet mot fornøyelseskjøring uten en forsvarlig saksbehandling, og uten at Stortinget har fått behandle saken. Stortingets utredningsseksjon og flere jurister har påpekt at det ikke er hjemmel i forsøksloven for ordningen. DNT mener det er alvorlig når regjeringen setter til side demokratiske spilleregler.

Stortinget kan stanse Regjeringen

DNT har klaget Regjeringens forsøksordning inn for Sivilombudsmannen, som ventes å komme med sin vurdering av saken i løpet av kort tid. Før sommeren skal Stortinget også behandle et forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre som ber Regjeringen avslutte forsøket, og i stedet legge frem et lovforslag for Stortinget. DNT forventer at Stortinget setter ned foten i denne saken, og tar rollen som lovgivende myndighet tilbake.

Legg fram et framtidsretta lovforslag

Ny lov må sikre at norsk natur styrkes som kilde til rekreasjon, naturopplevelse og framtidsretta verdiskaping. Lovens formål om å verne om naturmiljøet og fremme trivselen må opprettholdes. Motorferdsel med snøskuter må begrenses til nyttekjøring. 75 prosent av befolkningen er enige med DNT i at det ikke bør bli mer motorferdsel i naturen. For å ivareta hensynet til friluftslivet må ny lov også sikre en særlig restriktiv motorferdselspraksis i de store sammenhengende områdene av nasjonal og regional betydning for friluftsliv, samt i andre viktige friluftslivsområder.

Lovendringer må baseres på kunnskap

En lovendring som åpner for fornøyelseskjøring vil ha store konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. DNT forventer at Regjeringen baserer et lovforslag på oppdatert og bred dokumentasjon om hvilke konsekvenser dette vil gi både på kort og lang sikt. Dette bør blant annet bygge på en gjennomgang av erfaringene med rekreasjonsløyper i forsøkskommunene fra 2001, i Finnmark, Nord-Troms, Sverige og andre land hvor rekreasjonskjøring er lov.

Nils Øveraas og Berit Kjøll står sammen med et samlet landsmøte og sier "Ja til stille natur".
Nils Øveraas og Berit Kjøll står sammen med et samlet landsmøte og sier "Ja til stille natur". Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse