- Grunnlovsstridig snøskuterforsøk

Trysilfjellet  vinteren 2014: Stille natur
Trysilfjellet vinteren 2014: Stille natur Foto: Marianne Trønnes

- Regjeringen misbruker forsøksloven når de lar alle kommuner som ønsker det tillate fornøyelseskjøring med snøskuter mens motorferdselloven bare tillater nyttekjøring. Det sier jussprofessor og ekspert på forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Regjeringen har utvidet forsøksordningen for snøskuterkjøring slik at alle kommuner som ønsker det kan delta. Da får de unntak fra motorferdsellovens prinsipp om at det bare er nødvendig nyttekjøring med snøskuter som er tillatt og kan innføre fornøyelsesløyper for snøskuterkjøring. Jan Fridthjof Bernt mener regjeringen ikke har hjemmel i forsøksloven for å gjøre dette.

- Forsøksloven handler ikke om å endre på hva som er forbudt eller tillatt, men om å prøve ut en annen organisering av den offentlige forvaltning ved å flytte beslutningsmyndighet fra ett nivå til et annet. Det regjeringen her gjør, er imidlertid å gi kommunene klarsignal til å fravike klare materielle bestemmelser i motorferdselloven som forbyr unødvendig snøskuterkjøring, avvik som den ikke selv ville kunne tillate slik motorferdselloven er utformet, sier Bernt.

Grunnlovsstridig

Han reagerer sterkt på at regjeringen innfører en helt ny praksis uten å legge fram et lovforslag til behandling i Stortinget. Han går så langt som å si at det kan stride mot grunnloven.

- Det alvorlige her er at Regjeringen prøver å bruke Forsøksloven som en bakvei der man setter en strek over regler Stortinget har vedtatt i lovs form. I motorferdselloven fastslås med all ønskelig tydelighet at «I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven». Regjeringen velger å lese forsøksloven som en generell hjemmel for å tilsidesette klare bestemmelser i motorferdselloven om hva som er lovlig bruk av friluftsområder. Dette er å undergrave Stortinget myndighet som lovgiver. Jeg har vanskelig for å se annet enn at dette er direkte grunnlovsstridig, sier han.

Han mener den eneste rettslig akseptable måten å gjøre dette på ville være å legge fram et lovforslag for Stortinget om endring i Motorferdselloven som ga en forskriftshjemmel til å tillate denne type snøskuterkjøring.

Jusprofessoren påpeker også at omfanget av ordningen gjør at den ikke har karakter av å være et forsøk:

- Forsøksloven gir regjeringen mulighet til å godkjenne avgrensede forsøk som kan evalueres. Når slikt forsøk er gjennomført, må man gå til Stortinget og foreslå en endring av loven. Det er Stortinget som skal ta stilling til om vi vil ha denne typen forbud. Men det regjeringen gjør her, er å gi kommunene en generell adgang til å fravike Motorferdsellovens forbud mot unødvendig snøskuterkjøring i en fireårsperiode. Dette er ikke et avgrenset forsøk i forsøkslovens forstand, men en midlertidig opphevelse av bestemmelser gitt av Stortinget i lovs form, ved at regjeringen gir en forskrift uten holdbar forskriftshjemmel, sier han.

Stortinget kan gripe inn

Også flere stortingspolitikere har reagert på regjeringens forsøksordning. Arbeiderpartiet og Venstre fremmet i april forslag i Stortinget om at forsøket må avsluttes og at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med et formelt lovforslag. Energi- og miljøkomiteen skal behandle dette spørsmålet i vår, og saken avgjøres i Stortinget 19. juni. Styreleder i Den Norske Turistforening, Berit Kjøll, håper Stortinget setter ned foten i denne saken.

- Professor Bernts uttalelser støtter opp under vår bekymring over regjeringens framgangsmåte i denne saken. Det var også bakgrunnen for at vi sammen med FRIFO og Virke klaget vedtaket inn for Sivilombudsmannen i november, forteller Kjøll.

Sivilombudsmannens svar er ventet i nærmeste framtid.

- Vi forventer at regjeringen lytter til den juridiske fagkompetansen, stanser denne omstridte forsøksordningen og legger fram et skikkelig lovforslag for Stortinget. Vi mener at Regjeringen ikke kan leve med å dure videre i denne saken som er så viktig for alle oss som verdsetter natur og friluftsliv, sier hun.

Annonse