Foreslår rett til nærnatur

Å sikre nærnatur har enormt mye å si for folks trivsel i byene og tettstedene våre.
Å sikre nærnatur har enormt mye å si for folks trivsel i byene og tettstedene våre. Foto: Marius Dalseg Sætre

I et brev til regjeringen foreslår DNT og WWF at alle skal sikres trygg tilgang til nærnatur og turveinett.

Med urbanisering og byvekst opplever vi økt press på grønne lunger og bynære naturområder. Stadig færre av oss har trygg tilgang til nærnatur. Til tross for at vi har nasjonale miljømål som skal sikre bevaring av viktige friluftslivsområder, er andelen av befolkningen i byer og tettsteder som har tilfredsstillende tilgang til nærnatur og turvei så lav som 45 prosent. I de største byene er andelen enda lavere.

I et brev til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup foreslår de to organisasjonene at regjeringen utreder en allmenn rett til nærnatur som forankres kommunalt og nasjonalt. Brevet er sendt i kopi også til klima- og miljøministeren, barne- og familieministeren og helse- og omsorgsministeren.

- Statistikken viser at friluftsliv og turgåing er en form for fysisk aktivitet som nesten hele befolkningen sier at de jevnlig gjennomfører. Det er også den aktiviteten folk sier at de ønsker å gjøre mer av om de skal bli mer aktive. Å sikre nærnatur og tilrettelegge for at alle har tilgang til turområder der de bor, er altså noe av det viktigste vi kan gjøre for folkehelsen, og har enormt mye å si for folks trivsel i byene og tettstedene våre, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening.

Solvang understreker at mange kommuner gjør mye bra for å tilrettelegge for nærfriluftsliv. I mange byer og tettsteder er det eksempelvis laget nye turveier og etablert og tilgjengeliggjort nye grøntområder.

-Når de nasjonale tallene likevel viser at stadig færre av oss har god og sikker tilgang til nærnatur er tiden inne for kraftigere virkemidler, sier Solvang.

Foreslår ny nasjonal føring

I brevet til regjeringen foreslår DNT og WWF en ny nasjonal føring:

«I nye boligområder skal alle boliger har trygg atkomst og maks 500 meters avstand til sammenhengende tursti/turveinett og nærturterreng på minst 200 dekar, jamfør Statistisk sentralbyrå sin definisjon av nærturterreng. Tilsvarende skal også tilstrebes for eksiterende boligområder.»

I praksis vil det bety at kommunene må sørge for at beboere i nye boligområder har trygg tilgang til et nærturområde. I tillegg må nye gangforbindelser og turveitraseer planlegges med utgangspunkt i beboere i allerede etablerte boligområder. Dette vil gi økt fokus på å hindre nedbygging av nærnatur og grønne lunger, og økt fokus på å etablere nye gangforbindelse og turområder for befolkningen.

- Det er bred oppslutning om allemannsretten i Norge. Den sikrer at alle som vil har lov å ferdes i naturen. Men den sikrer ikke at det faktisk finnes natur i nærheten. I og rundt byer og tettsteder er det stort press på naturområdene. Her må naturen få plass! Vi trenger mer natur der folk bor, ikke litt og litt mindre for hver gang noen bygger noe nytt. Å bevare og tilrettelegge nærnatur og nærturområder er ikke bare viktig for folkehelsen, men også for naturmangfold og klimatilpasning i byene og tettstedene, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF.

Friluftsliv og turgåing er den aktiviteten folk flest ønsker å bruke fritiden sin på, da må vi sikre at det er stinett og nærnatur der folk bor.
Friluftsliv og turgåing er den aktiviteten folk flest ønsker å bruke fritiden sin på, da må vi sikre at det er stinett og nærnatur der folk bor. Foto: Nikolai Øyehaug, DNTs fotokonkurranse

Annonse