Lite forpliktende friluftsstrategi

Sara (8 år) og Magnus Molund (4 år)leker i tauene på Kom deg ut - dagen i fjor.
Sara (8 år) og Magnus Molund (4 år)leker i tauene på Kom deg ut - dagen i fjor. Foto: Sindre T. Lønnes

Regjeringen har de siste dagene vist store ambisjoner for å styrke det by- og tettstedsnære friluftslivet. Den Norske Turistforening støtter satsingen, men etterlyser konkrete midler.

- Intensjonene om å styrke satsingen på friluftsliv i hverdagen er gode, men også lite forpliktende. Friluftslivsstrategien varer fram til 2020, og skal ambisjonene nås er Solhjell nødt til å øke midlene til friluftsliv nå, sier Kjartan Askim, fagsjef for naturforvaltning i Den Norske Turistforening.

Søndag la miljøvernministeren fram både Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder. I dag har han i tillegg lagt fram regjeringens samlede bypolitikk, som også trekker inn friluftsliv som en viktig del av en moderne og bærekraftig by.

Felles retning
- Det er svært positivt at regjeringen setter som ambisjon at alle skal ha maksimalt 500 meter fra bosted til en sammenhengende grønnstruktur. Dette er i tråd med resolusjonen fra årets landsmøte i DNT, og viser at vi har blitt hørt, sier Kjartan Askim.

Hverdagsfriluftslivet har i senere år fått stadig økt oppmerksomhet, både som et viktig bidrag til god folkehelse, høy livskvalitet og som en miljø- og klimavennlig aktivitet. Barn, unge og personer som i liten grad driver med friluftsliv er hovedmålgrupper, og kartlegging, sikring og tilrettelegging for friluftslivsaktivitet fremmes som viktige tiltak.

Lite forpliktende
Regjeringen viser nå at ambisjonene for å styrke dette arbeidet er høye, og ikke minst at tiltakene som foreslås peker i samme retning. Men selv om Solhjell har sagt at han vil bruke mer penger på friluftsliv i 2014, er det uklart hvor mye han vil bruke. Midlene til friluftsliv må økes kraftig for at målene skal nås.

- Et eksempel på det er Stortingsmeldingen om friluftsliv fra 2001, der det ble satt som mål at grønnstrukturen i alle kommuner som vokser skulle kartlegges innen 2006. Med en miljøvernminister fra SV i åtte år finnes det fortsatt ingen oversikt som viser om målet er oppnådd. Nå er ambisjonene endret til en målsetting om at en slik kartlegging skal være gjennomført i flest mulig kommuner innen 2018. Dette viser at høye ambisjoner ikke nødvendigvis gir gode resultater, sier Askim.

Annonse

Skrevet av Ingvild Lundberg Bakke 27. august 2013