Status Dronningsetra

DNT Gudbrandsdalen avventer Fylkesmannens behandling. 

Prosjektet med å bygge hytta Dronningsetra ved Sikkilsdalen i Jotunheimen har pågått siden 2015. Etter å ha byttet tomt to ganger, er saken på ny til behandling hos fylkesmannen.

Både kommune og fylkesmann var postive til det siste tomteforslaget på Flekkmoen. Da vedtaket om å bygge der ble gjort, kom det inn en klage. Det er denne klagen fylkesmannen nå ser på. 

Når fylkesmannen har konkludert, vil DNT Gudbrandsdalen tenke seg grundig om før de tar en beslutning for veien videre. I mellomtiden håper vi at debatten om prosjektet blir konstruktiv.

Fakta om prosjektet 

  • Høsten 2015 og gjennom 2016 ble det holdt flere møter og befaringer før man landet på plassering. Siden søknad om dispensasjon ble sendt i 2017, har det vært flere behandlinger i Nord-Fron kommune med tilhørende høringer.
  • I 2017 ble tomten flyttet en gang etter ønske fra Statskog.
  • Høsten 2019, halvannet år etter at høringsfristen var ute, kom det flere protester mot bygging av hytta, i form av klager på Nord-Fron kommunes behandling av saken. Kommunen behandlet og avviste klagene. Fylkesmannen i Innlandet hadde også saken til ny behandling, og sa at avvisningsvedtaket fra kommunen var gyldig.
  • DNT Gudbrandsdalen hadde alle godkjenninger på plass for å bygge på tomta, og Fylkesmannen stilte seg bak godkjenningen i mars 2020. På grunn av klagene tok DNT Gudbrandsdalen likevel kontakt med Fylkesmannen i Innlandet og Nord-Fron kommune for å forsøke å løse saken. Fylkesmannen var entydig på at prosjektet ikke burde skrotes, men at man burde vurdere en alternativ tomt i det området DNT Gudbrandsdalen nå har søkt om å bygge. Styret i DNT Gudbrandsdalen valgte derfor å flytte plasseringen av hytta.
  • Fylkesmannen har hele veien også trukket fram at en DNT-hytta på vestsiden av Gudbrandsdalen er i tråd med viktige miljø- og friluftsinteresser, blant annet fordi det vil kunne avlaste ferdsel i sårbare villreinområder i Rondane.
  • DNT Gudbrandsdalen flyttet derfor hytteprosjektet til Flekkmoen. Det nye tomteforslaget ligger ca 200 m fra bilvei (Flekkmoveien), som er åpen for allmenn ferdsel. Størrelsen på hytta ble også redusert.
  • Forslag til stinett ble også flyttet bort fra Strålvatnet og Strålmyra. Ny planlagt sti ved hytta ligger like ved godkjent stinettverk, og det vil tas i bruk en etablert kjerrevei for å koble seg på, opplyser DNT Gudbrandsdalen. Det er snakk om 4-500 meter med ny sti.
  • Hele byggesøknaden med skisser og detaljerte situasjonskart ligger på Nord-Fron kommunes postliste, og kan også lastes ned her.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Annonse

Skrevet av Mari Stephansen 30. oktober 2020